Foto: GettyImages

03.03.20 OK2020 Nyheder

Forlig om Vagtoverenskomsten

Dansk Industri og Serviceforbundet indgik den 28. februar en 3-årig aftale om Vagtoverenskomsten, som dækker vagtvirksomheder.

Forlig

Dansk Industri og Serviceforbundet er i fredags blevet enige om fornyelse af Vagtoverenskomsten.

Vagtoverenskomsten dækker vagter i DI’s vagtvirksomheder.

Hovedelementerne i forliget er følgende:

Stigninger i løn og bidrag til særlig opsparing

Normallønssatsen stiger med 3,20 kr. pr. 1. marts 2020, 3,20 kr. pr. 1. marts 2021 og 3,15 kr. pr. 1. marts 2022.

Genetillæg stiger 1,6 pct. pr. år.

Betalingssatserne til elever forhøjes med 1,7 pct. pr. år.

Bidraget til særlig opsparing (fritvalgskonto) stiger med 1 procentpoint pr. år, så det pr. 1. marts 2022 udgør i alt 7 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.

Mere øremærket forældreorlov

Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger. Af de 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde fem uger. Den anden forælder har ret til otte uger, og de resterende tre kan deles mellem forældrene.

Mere frihed til børnefamilier

Medarbejdere får fremover ret til en ekstra fridag, hvis deres barn er sygt mere end en dag. Derudover får medarbejdere ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med deres barn. Medarbejderen kan i begge tilfælde vælge at få udbetalt et beløb fra særlig opsparing i forbindelse med friheden.

Lettere adgang til den danske model

Virksomheder, der vælger at lade sig omfatte af en overenskomst ved at melde sig i DI, og som ikke har en særlig opsparing i forvejen, vil fremover kunne finansiere en del af bidraget til overenskomstens særlige opsparing inden for deres eksisterende lønomkostninger, så det bliver mere attraktivt for nye virksomheder at blive en del af den danske model.

Ny-indmeldte virksomheder har ligeledes mulighed for at få optrapningsordning med særlig opsparing og pension på op til tre år til virksomhederne, før de skal afregne fuldt bidrag. Ligeledes kan virksomheder, der ikke tidligere har været omfattet af bidragsordning til fonde, vente med at betale til deres andet medlemsår.

Pensionsbidrag til ældre

Medarbejdere, der vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, vil fremover få bedre mulighed for at få deres pensionsbidrag udbetalt som løn.

Større rolle til arbejdsmiljørepræsentanter og styrket samarbejde

Arbejdsmiljørepræsentanternes opgaver og funktion på virksomhederne er styrket blandt andet i forbindelse med udnyttelse af ny teknologi og den grønne omstilling.
Fokus på samarbejde og dialog på alle niveauer mellem ledelse og medarbejdere om den grønne omstilling, et arbejdsmarked i forandring og ny teknologi.

Mere fleksibel ferieafholdelse

De lokale parter kan aftale, at medarbejderne kan afholde ferie i timer.

Bedre muligheder for lokalløn

Parterne øger den del af lønstigningen, som de lokale parter selv kan disponere over til for eksempel produktivitetsfremmende lønsystemer. Samtidig vil parterne understøtte de lokale parters brug af lokalløn.

 

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2017-2020.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2020, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/OK2020  eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Overenskomster

Hent forligsaftale Vagtoverenskomsten

Hent

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Relateret