Foto: Getty Images

03.03.20 OK2020 Nyheder

Forlig på Mejeribranchens Fællesoverenskomst

Mandag morgen den 2. marts indgik parterne forlig om fornyelsen af Mejeribranchens Fællesoverenskomst for mejeripersonale og chauffører. Forliget er tre-årigt og rækker frem til 28. februar 2023. De væsentligste punkter i fornyelsen er:

Løn- og betalingssatsser

Grundtimelønnen for alle stiger med 3,20 kr. 1. marts 2020 og 1. marts 2021, og med 3,15 1. marts 2022.

Samme lønstigninger gælder for startlønnen, men perioden for startløn ændres, således at den lave sats gælder de første 6 måneder (960 timer) og den højere sats i de næste 6 måneder (op til 1.920 timer). Satserne er:

    Grundtimeløn Startløn 1 Startløn 2
·  1. marts 2020: 178,87 162,52 167,52
·  1. marts 2021: 182,07 165,72 170,72
·  1. marts 2022: 185,22 168,87 173,87

Endelig reguleres tillægget til faglærte med

1. marts 2020: 1,- kr./time for alle faglærte
  3,- kr./time for procesoperatører
  Faglærte chaufører ansat eller uddannet efter denne dato får et tillæg på 7,00 kr./time
1.marts 2021:  yderligere 2,- kr./time for procesoperatører
1. marts 2022: yderligere 2,-kr./time for procesoperatører

Alle genetillæg stiger med 1,6 procent hver den 1. marts 2020, 2021 og 2022.

Dog sker der en omfordeling af genetillæg, idet satsen for arbejde på søn- og helligdage ikke reguleres i hele perioden, men forbliver 107,07 kr./time for voksne og 84,59 kr./time for ungarbejdere. Til gengæld reguleres satsen for arbejde på lørdage – hele dagen til

 • 1. marts 2020: 169,53
 • 1. marts 2021: 186,54
 • 1. marts 2022: 203,82

Alle lønsatser for elever og lærlinge stiger med 1,7 pct. hver den 1. marts 2020, 2021 og 2022.

Afløsere

Der åbnes for mere fleksibilitet ved beskæftigelsen af afløsere. De kan arbejde i gennemsnit 25 timer om ugen over en 8 ugers periode, heraf fuld tid i to uger. Der må nu kun være 1 afløser for hver 10 ansatte, men ved lokalaftale kan det fraviges.

Chauffører

Den nuværende regel om en timeopgørelsesperiode på 8 uger kan ved lokal enighed forøges til op til 26 uger. I det tilfælde kan virksomheden disponere over 14,8 fritimer.

Også ved lokal enighed kan overtid i én opgørelsesperiode afvikles som undertid i den følgende opgørelsesperiode.

Mejeribranchen har påtaget sig årligt at tilbyde 20 af de nuværende ansatte ufaglærte chauffører at blive uddannet til faglærte chauffører. Pakken skal ses i sammenhæng med, at tillægget til nye faglærte chauffører er aftalt til 7,- kr./time, hvor det ellers ville have været 11,50 kr. med de nye faglærtetillæg.

Velfærdsordninger

Der er åbnet for, at medarbejdere kan

 • holde fri på barns 2. hele sygedag uden løn, men med penge fra særlig opsparing
 • holde fri ved bars lægebesøg under samme betingelse
 • modtage fratrædelsesgodtgørelse ved opsigelse under plejeorlov
 • modtage sygeløn i op til 13 uger i stedet for 8 uger
 • holde fædre-forældreorlov i 8 uger i stedet for 5 uger

Fridage og særlig opsparing

Det blev vedtaget, at der nu kun optjenes 7 OK-fridage om året. De sidste to, som ikke måtte holdes som fridage, er konverteret til særlig opsparing. Sammen med en forøgelse af procenterne for særlig opsparing opspares nu i pct. af den ferieberettigende løn:

 • 1. marts 2020: 3,88 pct.
 • 1. marts 2021: 4,88 pct.
 • 1. marts 2022: 5,88 pct.

De penge, som medarbejderen ikke  har disponeret over, udbetales to gange om året, i juni og i november måned.

Pension til elever og lærlinge

Det er aftalt, at elever og lærlinge i det 18. og 19. år skal have 6 pct. i pension, hvoraf arbejdsgiver betaler de 4 pct. og stadigt betaler forsikringsordningen. Måske ændres det senere til samme pension, som for medarbejdere og elever over 20 år.

Efter- og videreuddannelse – MUF-kurser

Parterne blev enige om en model for omvarsling af medarbejdere, der skal deltage i MUF-kurser. Det er en videreførelse af den model, der har været anvendt siden januar 2019, men med nogle afklaringer af mulighederne for at flytte planlagte arbejdsdage, herunder flytning for at overholde arbejdsmiljølovens 11-timers- og fridøgnsregler.

Desuden åbnes mulighed for, at opsagte medarbejdere med støtte fra Uddannelsesfonden kan deltage i op til to ugers kursus efter opsigelsesperiodens udløb, idet opsigelsesperioden forlænges.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Flere OK2020-nyheder

Se alle nyheder om OK2020

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold