Foto: Getty Images

10.03.20 OK2020 Nyheder

Forlig på Mejeribranchens Funktionæroverenskomst

Den 9. marts indgik parterne forlig om fornyelsen af Mejeribranchens funktionærover-enskomst for kontorpersonale, laboranter m.v.. Forliget er tre-årigt og rækker frem til 28. februar 2023. De væsentligste punkter i fornyelsen er:

Løn- og betalingssatsser

Minimumstimelønnen stiger med 2,50 kr. hver den 1. marts i 2020, 2021, og 2022.

Satserne for minimumsmånedsløn er herefter:

     månedsløn
1. marts 2020: 22.087
1. marts 2021: 22.488
1. marts 2022: 22.889

Alle genetillæg stiger med 1,6 procent hver den 1. marts 2020, 2021 og 2022.

Alle lønsatser for elever og lærlinge stiger med 1,7 pct. hver den 1. marts 2020, 2021 og 2022.

Laboranttillægget er uforandret kr. 500,- pr. måned.

Rådighedsvagt og tilkald

Aftalen på industriens område indgår nu i denne overenskomst. Det indebærer adgang til, at den daglige hvileperiode på 11 timer efter nærmere regler kan udskydes for medarbejdere på rådighedstjeneste.

Rejsearbejde i udlandet og udstationering af medarbejdere

Den hidtidige midlertidige aftale om betaling for rejsearbejde i udlandet er nu permanentgjort.

Der indgår i forliget bestemmelser om udformningen af aftaler for medarbejdere, som udstationeres i udlandet.

Regler vedrørende udenlandske medarbejderes arbejde på danske virksomheder

Der er indgået aftale med anbefalinger og regler om, hvorledes tillidsrepræsentanterne på virksomheden holdes orienteret om udenlandske leverandørers udførelse af arbejde på danske virksomheder og de udstationerede medarbejderes aflønningsforhold.

Fastlønsaftaler

Det er aftalt, at fastlønsaftaler kan indgås umiddelbart ved ansættelse af nye medarbejdere. Aftalerne skal i givet faldt tages op til vurdering efter 9 måneder. Findes der her store afvigelser fra det aftalte, skal der ske efterbetaling til medarbejderen for de forløbne måneder og regulering af aftalen. Der er ingen ændringer f.s.v.a. fastlønsaftaler indgået efter de hidtidige regler om ni måneders anciennitet før aftalen kan indgås.

Velfærdsordninger

Der er åbnet for, at medarbejdere kan

  • holde fri på barns 2. hele sygedag uden løn, men med penge fra særlig opsparing
  • holde fri ved bars lægebesøg under samme betingelse
  • modtage fratrædelsesgodtgørelse ved opsigelse under plejeorlov
  • holde fædre-forældreorlov i 8 uger i stedet for 5 uger
  • holde mødre-forældreorlov i 6 uger i stedet for 5 uger
  • holde barselsorlov i 14 uger i stedet for 15 uger

Fridage og særlig opsparing

Procenterne for særlig opsparing øges med 1 procentpoint hvert af overenskomstårene. De nye satser i pct. af den ferieberettigende løn er:

  • 1. marts 2020: 5,03 pct.
  • 1. marts 2021: 6,03 pct.
  • 1. marts 2022: 7,03 pct.

De penge, som medarbejderen ikke  har disponeret over, udbetales en gang om året i november måned.

Pension til elever og lærlinge

Det er aftalt, at elever og lærlinge i det 18. og 19. år skal have 6 pct. i pension, hvoraf arbejdsgiver betaler de 4 pct. og stadigt betaler forsikringsordningen. Måske ændres det senere til samme pension, som for medarbejdere og elever over 20 år.

Uddannelse ved fratræden

Det er aftalt, at medarbejdere i forbindelse med fratræden har ret til op til tre ugers uddannelse med tilskud fra MUF-fonden. Det er en uge mere end tidligere. Hvis folketinget foretager en ændring af lovgivningen kan disse uger eventuelt afholdes efter udløbet af opsigelsesperioden. De nærmere regler herfor skal aftales senere.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Flere OK2020-nyheder

Se alle nyheder om OK2020

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold