Foto: Colourbox

11.03.20 OK2020 Nyheder

Forlig på Mejeribranchens Håndværkeroverenskomst

Den 10. marts indgik parterne forlig om fornyelsen af Mejeribranchens håndværkerover-enskomst for smede og elektrikere m.v.. Forliget er tre-årigt og rækker frem til 28. februar 2023.

Løn- og betalingssatsser

Grundtimelønnen for alle stiger med 3,20 kr. 1. marts 2020 og 1. marts 2021, og med 3,15 1. marts 2022. Anciennitetstillægget ændres ikke.

Satserne er:          

  Grundtimeløn Anc. tillæg
 1. marts 2020: 189,02 8,8
 1. marts 2021: 192,22 8,8
1. marts 2022: 195,37 8,8

Alle genetillæg stiger med 1,6 procent hver den 1. marts 2020, 2021 og 2022.

Alle lønsatser for elever og lærlinge stiger med 1,7 pct. hver den 1. marts 2020, 2021 og 2022.

Rådighedsvagt og tilkald

Reglerne for rådighedsvagt og tilkald ændres i forhold til det hidtidige regelsæt, som beroede på en midlertidig aftale med udløb 29. februar 2020. Den nye aftale afspejler en aftale på industriens område, men med en enkelt tilføjelse. Reelt betyder det, at hvor den daglige hvileperiode hidtil kunne reduceres til 8 timer, skal den nu være 11 timer. Der gælder samme regler som før m.h.t. udskydelse af hvileperioden.

Afspadsering

Aftalen om, at der højst kan henstå 74 timer på afspadseringskontoen, er stadfæstet. Dog skal udbetaling af overskydende afspadseringstimer nu ske med lønudbetalingen i november sammen med særlig opsparing og ikke-afholdte fridage.

Som en slags seniorordning indføres en særlig regel for medarbejdere, som har op til 10 år til den gældende folkepensionsalder. For dem vendes reglen om betaling for overarbejde om, sådan at afspadsering bliver hovedreglen og udbetaling kun kan ske ved gensidig aftale.

Fastlønsaftaler

De tidligere aftalte retningslinjer for indgåelse af fastlønsaftaler indskrives nu i overenskomsten.

Velfærdsordninger

Der er åbnet for, at medarbejdere kan

  • holde fri på barns 2. hele sygedag uden løn, men med penge fra særlig opsparing
  • holde fri ved bars lægebesøg under samme betingelse
  • modtage fratrædelsesgodtgørelse ved opsigelse under plejeorlov
  • modtage sygeløn i op til 10 uger i stedet for 8 uger samt beskyttelse mod opsigelse i perioden med sygeløn
  • holde fædre-forældreorlov i 8 uger i stedet for 5 uger

Fridage og særlig opsparing

Det blev vedtaget, at der nu kun optjenes 8,2 OK-fridage om året. De sidste to, som ikke måtte holdes som fridage, er konverteret til særlig opsparing. Sammen med en forøgelse af procenterne for særlig opsparing opspares nu i pct. af den ferieberettigende løn:

  • 1. marts 2020: 3,92 pct.
  • 1. marts 2021: 4,92 pct.
  • 1. marts 2022: 5,92 pct.

De penge, som medarbejderen ikke  har disponeret over, udbetales to gange om året, i juni og i november måned.

Pension til elever og lærlinge

Det er aftalt, at elever og lærlinge i det 18. og 19. år skal have 6 pct. i pension, hvoraf arbejdsgiver betaler de 4 pct. og stadigt betaler forsikringsordningen. Måske ændres det senere til samme pension, som for medarbejdere og elever over 20 år.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Flere OK2020-nyheder

Se alle nyheder om OK2020

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold