Foto: Colourbox

09.03.20 OK2020 Nyheder

Forlig på Vinduespolerer-overenskomsten

Dansk Industri ved DIO II og 3F Transport indgik 3. marts 2020 en 3-årig aftale om Vinduespolereroverenskomsten, som dækker vinduespolering.

Overenskomsten dækker landsdækkende og er en akkordoverenskomst.  

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

Ud over de almindelige elementer fra Fællesoverenskomsten er der særligt indgået aftale om:

Akkordforhøjelse

Overenskomsten er en akkordoverenskomst, hvor der justeres på minuttaksten med 2 øre i hvert overenskomstår og ca. 1 kr. på det faste timetillæg.

Pensionsindfasning

Der er endvidere indført indfasning af pension og fritvalgskonto for nye medlemmer, hvilket ikke var gældende på dette område.  

OBS

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsten for 2017-2020.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 15. marts 2020, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.

Overenskomster

Hent forligsaftale Vinduespolerer-overenskomsten

Hent

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Relateret