26.05.20 OK2020 Nyheder

Nye satser på Serviceoverenskomsten pr. 15. marts 2020

Med virkning fra den 15. marts 2020 er der sket en række ændringer vedrørende lønforhold og betalingssatser på Serviceoverenskomsten. Du kan se satserne for 2020, 2021 og 2022 her.

§ 9 Grundtimeløn

Pr. 15. marts 2020 112,88 kr.

Pr. 15. marts 2021 115,34 kr.

Pr. 15. marts 2022 117,77 kr.

§ 10 Den normale timeløn

Pr. 15. marts 2020 133,18 kr.

Pr. 15. marts 2021 136,38 kr.

Pr. 15. marts 2022 139,53 kr.

§ 11 Præstationsløn

Pr. 15. marts 2020 146,76 kr.

Pr. 15. marts 2021 149,96 kr.

Pr. 15. marts 2022 153,11 kr.

§ 17 Særlige tillæg

Aftentillæg

Pr. 15. marts 2020 15,22.

Pr. 15. marts 2021 15,46 kr.

Pr. 15. marts 2022 15,71 kr.

Nattillæg

Pr. 15. marts 2020 19,81 kr.

Pr. 15. marts 2021 20,13 kr.

Pr. 15. marts 2022 20,45 kr.

§ 24 Fritvalgsordning

Pr. 15. marts 2020 stigning til 5 pct af ferieberettiget løn.

Pr. 15. marts 2021 stigning til 6 pct. af ferieberettiget løn.

Pr. 15. marts 2022 stigning til 7 pct. af ferieberettiget løn.

Medarbejderne kan disponere over fritvalgsmidlerne i forbindelse med afvikling af seniorfridage og børneomsorgsdage.

Brancheanciennitetstillæg

Bevarelse af brancheanciennitetstillæg også for medarbejdere, der har været omfattet af serviceoverenskomsten indgået mellem Dansk Erhverv og 3F Privat Service.

§ 51, stk. 5 Løn til elever

1. år 2. år

 Pr. 15. marts 2020 75,56 kr.

 Pr. 15. marts 2021 76,85 kr.

 Pr. 15. marts 2022 78,15 kr.

 Pr. 15. marts 84,26 kr.

 Pr. 15. marts 2022 85,70 kr.

 Pr. 15. marts 2022 87,15 kr.

Ret til pension, når eleven er fyldt 18 år og har to måneders anciennitet.

For 18 og 19 årige elever er bidragssatserne hhv. 4 pct. fra virksomheden og 2 pct. fra medarbejderen.

Løn under sygdom mv.

Løn under sygdom ydes i maksimalt 70 kalenderdage inden for 12 på hinanden følgende måneder. Gælder med 1. sygedag fra 1. marts 2020.

Medarbejdere med 3 års anciennitet på virksomheden kan ikke opsiges i den periode, hvor medarbejderen har ret til sygeløn, når medarbejderen er uden egen skyld i den påtænkte opsigelse.

Sygeløn defineres som præstationsløn, servicetillæg, anciennitetstillæg og faglærttilæg.

Virksomheden kan ansøge Servicebranchens Udviklingsfond om dækning af udgiften til det faglærte tillæg, i det omfang SBUF giver mulighed herfor.

Virksomheden yder fuld løn under forældreorlov i indtil 16 uger. Betalingen svarer til den løn, medarbejderen ville have oppebåret i perioden.

Forældreorlov

Af de 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger og den anden forælder ret til at holde otte uger. De resterende tre ugers orlov ydes til den ene eller anden forælder.

Holdes orloven, der er reserveret til den ene forælder ikke, bortfalder betalingen.

Reglerne træder i kraft fra 1. juli 2020.

Fonde

Virksomhedens indbetaling til Servicebranchens Samarbejdsfond stiger pr. 15. marts 2020 med 5 øre til 30 øre pr. præsteret arbejdstime (fejl i protokollat).

DA/LO Udviklingsfonden hæves med 2 øre pr. arbejdstime med virkning fra den 1. lønningsperiode efter 1. januar 2022.

Ovennævnte paragraffer tager udgangspunkt i den nyreviderede serviceoverenskomst. Ovenstående er alene satsreguleringerne og ikke en fuldstændig gengivelse af fornyelsen af serviceoverenskomsten under OK 2020.

Fornyelsen af særbestemmelserne i serviceoverenskomsten er ikke medtaget. Der henvises i stedet til forligsteksterne herom.  

Relateret indhold