Foto: Colurbox
24.02.23 OK2023 Nyheder

Forlig om Piano- og Orgeloverenskomsten

Dansk Industri indgik den 24. februar 2023 en 2-årig aftale om Piano- og Orgeloverenskomsten, som dækker piano- og orgelbyggere.

Dansk Industri er den 24. februar 2023 blevet enige om fornyelse af Piano- og Orgeloverenskomsten.

Aftalen omfatter ca. 49 medarbejdere.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

  • Lærlingesatser, pension, fritvalg, genebetalinger og tilskud fra Træets Kompetenceudviklingsfond
  • Fokus på den lokale løndannelse
  • Styrkelse af det lokale samarbejde
  • Indgåelse af lokalaftaler
  • Nye regler for betalt barsel
  • Enklere og mere synlig Fritvalgskonto
  • De lokale parter kan udpege en uddannelsesrepræsentant
  • Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet
  • Mere fleksible ferieregler

Lærlingesatser, pension, fritvalg, genebetalinger og tilskud fra Industriens Kompetenceudviklingsfond

Genebetalinger stiger med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024.

Betalingssatserne til elever og lærlinge forhøjes med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024.

Bidraget til Fritvalgs Lønkontoen stiger med 2 procentpoint pr. 1. marts 2024, hvor det udgør i alt 9,0 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.

Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1. juni 2023 fra 8 til 10 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsindbetaling vedbliver således med at være 12,0 pct.

Tilskuddet fra Træets Kompetenceudviklingsfond ændres fra 85 pct. til 100 pct. ved selvvalgt uddannelse.

Fokus på den lokale løndannelse

Muligheden for at aftale kollektive lønforhandlinger på virksomhederne synliggøres. Samtidig forbedres de lokale parters forudsætninger for at gennemføre lønforhandlingerne.

Styrkelse af det lokale samarbejde

Der er samtidig sikret en bedre adgang for tillidsrepræsentanten til at mødes med nye kollegaer, og der må generelt ikke lægges hindringer i vejen for organisering af medarbejderne.

Indgåelse af lokalaftaler

Det er med overenskomstfornyelsen blevet muligt at indgå ikke-overenskomstfravigende lokalaftaler med et flertal af de medarbejdere, der omfattes af lokalaftalen.

Nye regler for betalt barsel 

Parterne er blevet enige om at tilpasse overenskomsternes barselsbestemmelser til de nye orlovsperioder.

Far/medmor har fået øremærket yderligere 2 ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere 2 ugers orlov med løn, der kan deles mellem dem.

Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet modsat de 32 uger, som der er i dag.

Enklere og mere synlig Fritvalgskonto

Vedrørende Fritvalgs Lønkontoen er det aftalt, at kontoen tømmes én gang årligt med førstkommende lønudbetaling efter maj måned.

Bedre muligheder for uddannelse

Parterne er enige om at hæve støtten fra Træets Kompetenceudviklingsfond (IKUF) til voksenlærlinge med henblik på at styrke incitamenterne til at løfte flere ufaglærte medarbejdere til faglært niveau.

De lokale parter kan udpege en uddannelsesrepræsentant

Parterne anbefaler, at der udpeges en uddannelsesrepræsentant, hvis der er lokal enighed om dette. Uddannelsesrepræsentanten skal bistå virksomhed og medarbejdere i arbejdet med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser.

Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet

Overenskomstfornyelsen implementerer arbejdsvilkårsdirektivet i Piano- og Orgeloverenskomsten og indeholder nye regler om bl.a. oplysningspligter i ansættelsesbeviser og erstatter de hidtidige regler om ansættelsesbeviser.   

Mere fleksible ferieregler

Den nuværende regel om overførsel af ferie bliver lempet, så der ikke længere er krav om, at den overførte ferie skal holdes senest i 2. ferieafholdelsesperiode, efter at ferien er overført. Fremover kan virksomheden og medarbejderen løbende aftale overførsel af op til 10 feriedage.

Herudover er parterne blevet enige om, at en virksomhed og en tillidsrepræsentant skal have mulighed for at indgå en lokalaftale, der fraviger ferielovens bestemmelser. Det kan eksempelvis aftales, at medarbejderne tildeles op til 5 ugers ferie ved ferieårets start den 1. september, og at virksomheden kan varsle ferie til afholdelse på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/ok2023 eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Hent aftalen - protokollater fra forlig

Download

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold