Foto: Colourbox
06.03.23 OK2023 Nyheder

Forlig om AKT Lands- og Tillægsoverenskomsten

AKT/DI og 3F Transport indgik 6. marts 2023 en 2-årig aftale om AKT Lands- og Tillægsoverenskomsten, som dækker buschauffører i hele landet.

Forlig

AKT/DI og 3F Transport er den 6. marts 2023 blevet enige om fornyelse af Lands- og Tillægsoverenskomsten for rutebilkørsel i henholdsvis provinsen og HT-området.

Overenskomsten omfatter buschauffører, der er beskæftiget i den kollektive trafik.

Timeløn, særlig opsparing, genebetalinger og tilskud fra Handels-, Transport- og Servicesektorens Kompetenceudviklingsfond (HTSK-fonden)

Normaltimelønnen stiger med 6,00 kr. pr. 1. marts 2023 og med 5,75 kr. pr. 1. marts 2024

Øvrige genebetalinger stiger med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024

Bidraget til særlig opsparing stiger med 2 procentpoint pr. 1. marts 2024. Herefter udgør bidraget til særlig opsparing i alt 9,00 pct. på Landsoverenskomsten og 9,65 pct. på Tillægsoverenskomsten.

Tilskuddet fra HTSK-fonden ændres fra 85 pct. til 100 pct.  ved selvvalgt uddannelse.

Pension

På Landsoverenskomsten og for medarbejdere, der er på 8+4-ordningen på Tillægsoverenskomsten, ændres arbejdsgivers pensionsbidrag pr. 1. juni 2023 fra 8 til 10 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsindbetaling vedbliver således med at være 12,0 pct. af den ferieberettigede løn.

På Tillægsoverenskomsten overgår medarbejdere, der i dag er omfattet af 13,2-pensionsordning, til ovenstående ordning pr. 1. juni 2023, således at pensionsindbetalingerne for disse medarbejdere ligeledes udgør 10 pct. i arbejdsgiverbidrag og 2 pct. i medarbejderbidrag. 13,2-pensionsordningen ophører herefter. Pensionskompensationstillægget på Tillægsoverenskomsten udgør pr. 1. marts 2023 6,10 kr. pr. time og fastfryses på dette niveau.

Styrkelse af det lokale samarbejde

Aftalen giver tillidsrepræsentanten bedre adgang til at mødes med nye kollegaer, og der må generelt ikke lægges hindringer i vejen for organisering af medarbejderne. Desuden kan valg af tillidsrepræsentanter foregår i arbejdstiden.

Fokus på synliggørelse af løn

Parterne vil synliggøre den samlede timeløn, så overenskomstens løn bliver mere gennemskuelig for både virksomheder og medarbejdere.

Nye regler for betalt barsel 

Overenskomsternes barselsbestemmelser tilpasses de nye orlovsperioder. Far/medmor har fået øremærket yderligere 2 ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere 2 ugers løndækket orlov, der kan deles mellem dem.

Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet modsat de 32 uger, som der er i dag.

Bedre muligheder for uddannelse

Incitamenterne til uddannelse bliver styrket gennem løft af støtten fra overenskomstens kompetencefond. Det drejer sig om et løft af støtten til selvvalgt uddannelse samt en ny mulighed for støtte til voksenlærlinge med erfaring fra branchen.

De lokale parter kan udpege en uddannelsesrepræsentant

Parterne anbefaler, at der udpeges en uddannelsesrepræsentant, hvis der er lokal enighed om det. Uddannelsesrepræsentanten skal bistå virksomhed og medarbejdere i arbejdet med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser.

Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet

Overenskomstfornyelsen implementerer arbejdsvilkårsdirektivet i AKT Lands- og Tillægsoverensomsten, der nu indeholder nye regler om bl.a. oplysningspligter i ansættelsesbeviser. Fornyelsen erstatter de hidtidige regler om ansættelsesbeviser.  

Der er samtidig aftalt en såkaldt nachfrist i forbindelse med implementeringen af arbejdsvilkårsdirektivet. Det betyder, at arbejdsgiver har mulighed for at rette for sig, hvis der er mangler i et ansættelsesbevis, og at sådanne mangler som udgangspunkt ikke kan udløse bod, hvis de rettes inden for fristen.

Mere fleksible ferieregler

Den nuværende regel om overførsel af ferie bliver lempet, så der ikke længere er krav om, at den overførte ferie skal holdes senest i 2. ferieafholdelsesperiode, efter at ferien er overført. Fremover kan virksomheden og medarbejderen løbende aftale overførsel af op til 10 feriedage.

Herudover er parterne blevet enige om, at en virksomhed og en tillidsrepræsentant skal have mulighed for at indgå en lokalaftale, der fraviger ferielovens bestemmelser. Det kan eksempelvis aftales, at medarbejderne tildeles op til 5 ugers ferie ved ferieårets start den 1. september, og at virksomheden kan varsle ferie til afholdelse på et tidspunkt, hvor ferien  endnu ikke er optjent. 

Fokus på natarbejderes helbred  

NFA’s (National forskningscenter for arbejdsmiljø) anbefalinger om natarbejde bliver indarbejdet i Lands- og Tillægsoverenskomsten. Der skal ved natarbejde af et vist omfang tilbydes yderligere helbredskontrol samt begrænsning af gravides natarbejde.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/ok2023 eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Hent aftalen - protokollater fra forlig

Download

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.