Foto: Colourbox
15.03.23 OK2023 Nyheder

Forlig om Isoleringsoverenskomsten

Dansk Industri og 3F Byggegruppe indgik 14. marts 2023 en 2-årig aftale om Isoleringsoverenskomsten der omfatter Teknisk Isolering.

Forlig

Dansk Industri of 3F byggegruppen er 14. marts 2023 blevet enige om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

Løn

Mindstelønnen stiger med 4,50 kr. pr. 1. maj 2023 og med 4,50 kr. pr. 1. januar 2024.

Øvrige genebetalinger stiger med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024.

Betalingssatserne til lærlinge forhøjes med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024.

Bidraget til den særlige lønopsparing stiger med 1,8 procentpoint pr. 1. marts 2024, hvor det udgør i alt 14,7 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn. Dog stiger den 2 procentpoint for lærlinge.

Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1. juni 2023 fra 8 til 10 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsindbetaling bliver således ved med at være 12,0 pct.

Priskuranterne forhøjes med virkning fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori:

  • maj 2023 indgår med 3,85 pct.
  • januar 2024 indgår med 3,85 pct. 

Styrkelse af det lokale samarbejde

Aftalen giver tillidsrepræsentanten bedre adgang til at mødes med nye kollegaer, og der må generelt ikke lægges hindringer i vejen for organisering af medarbejderne. Desuden kan valg af tillidsrepræsentanter foregå i arbejdstiden.

Bedre muligheder for uddannelse

Der er indført mulighed for at akkumulere ret til fravær til uddannelse, så ugerne kan overføres fra år til år, der kan dog maks. afholdes op til 6 uger pr. kalenderår.

Desuden er der i den kommende overenskomstperiode mulighed for opkvalificering af ufaglærte medarbejdere, hvor virksomheden kan søge tilskud i Isoleringsbranchens Udviklingsfond.

De lokale parter kan udpege en uddannelsesrepræsentant

Parterne anbefaler, at der udpeges en uddannelsesrepræsentant, hvis der er lokal enighed om det. Uddannelsesrepræsentanten skal bistå virksomhed og medarbejdere i arbejdet med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser.

Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet

Ved overenskomstfornyelsen implementeres direktiv (EU) 2019/1152 af 20. juni 2019 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union (arbejdsvilkårsdirektivet). Relevante bestemmelser og bilag med ansættelseskontrakter ændres i overensstemmelse med det aftalte, så overenskomsten sikrer den overordnede beskyttelse af medarbejderne og lever op til direktivets formål.

Fokus på natarbejderes helbred                           

NFA’s (National forskningscenter for arbejdsmiljø) anbefalinger om natarbejde bliver indarbejdet i Isoleringsoverenskomsten. Der skal ved natarbejde af et vist omfang tilbydes yderligere helbredskontrol samt begrænsning af gravides natarbejde.

Adgang til at indgå lokalaftaler

I det omfang medarbejderne ikke er repræsenteret af en tillidsrepræsentant, er parterne enige om at sikre adgang til en fleksibel tilpasning af de lokale forhold.

Såfremt der ikke er valgt en tillidsrepræsentant kan der indgås ikkeoverenskomstfravigende lokalaftaler med tilslutning fra mere end halvdelen af de medarbejdere, der på aftaletidspunktet bliver omfattet af lokalaftalen.

I bestemmelsen findes nærmere betingelser for indgåelse af disse aftaler.

Digital indberetning

Der er aftalt mulighed for ved lokal enighed at lade indberetning ske digitalt.

Kan der ikke opnås lokal enighed kan virksomheden med 3 måneders varsel benytte sig af digital indberetning.

Indberetningen følger de almindelige retningslinjer for indberetning af ugesedler i henhold til overenskomstens bestemmelser.

Arbejdsmiljø

Parterne er enige om at samarbejde om arbejdsmiljø for at mindske arbejdsulykker og nedslidning i branchen.

Parterne er enige om, at arbejdsmiljø er et vigtigt element i det daglige arbejde, og at parterne i fællesskab og hver for sig vil tilskynde til, at såvel medarbejderen som virksomhedens ledelse lever op til deres respektive ansvar samt at indgå i et konstruktivt samarbejde om at opnå det gode arbejdsmiljø.

Parterne igangsætter en indsats om samarbejde om arbejdsmiljø i virksomhederne og indsats om sikkerhedskultur og adfærd.

Derudover integreres Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere fra 2025 i Byggeriets arbejdsmiljøbus under forudsætning af, at der kan opnås finansiering hertil. Yderligere vil parterne arbejde på, at BAM-Bus fra 2025 kan udbyde brancherettet supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Herudover indføres en ny bestemmelse om Arbejdsstandsning og -vægring pga. sikkerhed” med hjemmel i ”Norm for behandling af faglig strid”, som allerede gælder. Normen giver mulighed for at medarbejdere uden forudgående mægling eller voldgift kan standse arbejde, hvis der opstår risiko for sikkerhed og sundhed.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal ske pr. 1. maj 2023, og når den nye overenskomst endelig er trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/ok2023 eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Hent aftalen - Protokollater fra forlig

Download

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold