Foto: Colourbox
17.03.23 OK2023 Nyheder

Forlig om Maleroverenskomsten

Dansk Industri og Malerforbundet i Danmark indgik 17. marts 2023 en 2-årig aftale om Maleroverenskomsten.

Forlig

Dansk Industri og Malerforbundet i Danmark er 17. marts 2023 blevet enige om fornyelse af Maleroverenskomsten.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

Løn

Mindstelønnen stiger med 4,50 kr. pr. 1. maj 2023 og med 4,50 kr. pr. 1. januar 2024.

Øvrige genebetalinger stiger med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024.

Betalingssatserne til lærlinge forhøjes med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024.

Bidraget til den særlige lønopsparing stiger med 1,8 pct pr. 1. marts 2024, hvor det udgør i alt 14,55 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.

Der oprettes en særlige lønopsparing for lærlinge, som reguleres med 2 pct. pr. 1. marts 2024.

Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1. juni 2023 fra 8 til 10 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsindbetaling bliver således ved med at være 12,0 pct.

Priskuranterne forhøjes med virkning fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori:

  • maj 2023 indgår med 5,25 pct.
  • januar 2024 indgår med 5,15 pct. 

Bedre muligheder for uddannelse

Der er indført mulighed for at akkumulere ret til fravær til uddannelse, så ugerne kan overføres fra år til år, der kan dog maks. afholdes op til 6 uger pr. kalenderår.

De lokale parter kan udpege en uddannelsesrepræsentant

Parterne anbefaler, at der udpeges en uddannelsesrepræsentant, hvis der er lokal enighed om det. Uddannelsesrepræsentanten skal bistå virksomhed og medarbejdere i arbejdet med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser.

Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet

Ved overenskomstfornyelsen implementeres direktiv (EU) 2019/1152 af 20. juni 2019 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union (arbejdsvilkårsdirektivet). Relevante bestemmelser og bilag med ansættelseskontrakter ændres i overensstemmelse med det aftalte, så overenskomsten sikrer den overordnede beskyttelse af medarbejderne og lever op til direktivets formål.

Adgang til at indgå lokalaftaler

I det omfang medarbejderne ikke er repræsenteret af en tillidsrepræsentant, er parterne enige om at sikre adgang til en fleksibel tilpasning af de lokale forhold.

Såfremt der ikke er valgt en tillidsrepræsentant kan der indgås ikke-overenskomstfravigende lokalaftaler med tilslutning fra mere end halvdelen af de medarbejdere, der på aftaletidspunktet bliver omfattet af lokalaftalen.

I bestemmelsen findes nærmere betingelser for indgåelse af disse aftaler.

Arbejdsmiljø

Parterne har indgået aftale om, at sager efter overenskomstens § 10 ikke længere kan rejses på baggrund af påbud mv. fra Arbejdstilsynet.

Derudover er der indgået en særlig aftale om pladsbesøg. Dette betyder, at forbundet forud for pladsbesøg skal kontakte virksomheden. Forbundet vil herefter ikke kunne rejse sager vedr. arbejdsmiljø, som de har fået kendskab til under pladsbesøget, hvis virksomheden har bragt forholdene til ophør indenfor en 5-dages-frist.

Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet

Overenskomstfornyelsen ændrer i parternes bestemmelser om ansættelsesbeviser, så der tages højde for de nye regler i arbejdsvilkårsdirektivet. Ændringen erstatter de hidtidige regler om ansættelsesbeviser.  

Boligtillæg

Der betales et boligtillæg til medarbejdere, som ikke er bosiddende i Danmark ved ansættelsen eller udstationeringens start. Ordningen gælder fra 1. januar 2024. Tillægget udgør 25 kr. per time. Boligtillægget bortfalder i den udstrækning, medarbejderens timeløn overstiger mindstebetalingssatsen med tillæg af boligtillæg. Boligtillægget betales i op til 12 måneder.

Kørepenge

Der kan lokalt mellem arbejdsgiver og medarbejder indgås aftale om, at hvis medarbejderen får stillet køretøj til rådighed, kan betaling for forbrugt tid fraviges. Aftalen skal dog indsendes til orientering til den lokale fagforening.

Barsel

Overenskomsternes barselsbestemmelser tilpasses de nye orlovsperioder. Far/medmor har fået øremærket yderligere 2 ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere 2 ugers løndækket orlov, der kan deles mellem dem. For alle ugerne er der arbejdsgiverbetalt løn, dog med et loft på 182,50 kr. pr. time.

Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet modsat de 32 uger, som der er i dag.

Feriekonto

Parterne er blevet enige om, at såfremt en virksomhed ønsker at benytte FerieKonto, kan dette finde sted. I givet fald skal virksomheden skriftligt orientere medarbejderne herom, forud for overgangen til FerieKonto.

Arbejdstid

Det er blevet indført mulighed for at aftale en 4 dages arbejdsuge under visse betingelser.

Herefter kan der lokalt aftales 4 dages arbejdsuge, hvor den ugentlige arbejdstid fordeles på 4 ud af ugens 5 første dage (mandag til fredag). En sådan aftale må ikke medføre en længere normal daglig arbejdstid end 10 effektive timer.

Overarbejde på den af ugens første 5 dage, som ikke indgår i en 4-dages uge, betales med et tillæg til timelønnen på 100 pct., som beregnes af mindstebetalingssatsen.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal ske pr. 1. maj 2023, og når den nye overenskomst endelig er trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/ok2023 eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Hent aftalen - Protokollater fra forlig

Download

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold