Foto: GettyImage
15.03.23 OK2023 Nyheder

Forlig om Overenskomsten for Tekniske Funktionærer

DI Overenskomst II og Teknisk Landsforbund indgik den 14. marts 2023 en 2-årig aftale om Overenskomsten for Tekniske Funktionærer.

Forlig

DI Overenskomst II og Teknisk Landsforbund er den 14. marts 2023 blevet enige om fornyelse af Overenskomsten for Tekniske Funktionærer.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

  • En stigning i bidraget til Særlig opsparing på 2 procentpoint pr. 1. marts 2024
  • 3-måneders samtale ved funktionsløn
  • 4 ugers ekstra betalt orlov i forbindelse med barsel pr. 1. juli 2023
  • Ændring af pensionssatserne sådan at arbejdsgiver pr. 1. juni 2023 betaler 10 pct. og medarbejderen 2 pct.
  • Fokus på natarbejderes helbred
  • Mere fleksible ferieregler
  • De lokale parter kan udpege en uddannelsesrepræsentant
  • Orientering af tillidsrepræsentanten ved udtræden af overenskomsten
  • Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet

Særlig opsparing

Parterne har aftalt, at beløbet der indbetales til Særlig opsparing, pr. 1. marts 2024 udgør 9 pct. af den ferieberettigede løn.

3-måneders samtale ved funktionsløn

Nyansatte funktionærer ansat på funktionsløn kan efter tre måneders ansættelse bede om en samtale om stillingens indhold og arbejdets omfang.

Orlov i forbindelse med fødsel og barsel

Parterne har aftalt, at der fra den 1. juli 2023 bliver øget adgang til at holde fri med løn i forbindelse med familieforøgelse. Det er aftalt, at den forælder, der ikke føder, tildeles to uger ekstra orlov med løn. Derudover bliver der adgang til yderligere 2 ugers orlov, som familien selv kan beslutte, hvem der skal afholde.

Pensionssatsen

Parterne har endvidere aftalt, at virksomheden fra 1. juni 2023 skal betale en større del af medarbejdernes pensionsbidrag. Konkret stiger virksomhedens bidrag fra 8 pct. til 10 pct. Det betyder samtidig, at der frigøres 2 pct. fra medarbejderbidraget, som de enkelte medarbejdere vil få udbetalt som almindelig løn.

Fokus på natarbejderes helbred

NFA’s (National forskningscenter for arbejdsmiljø) anbefalinger om natarbejde bliver indarbejdet i overenskomsten. Der skal ved natarbejde af et vist omfang tilbydes yderligere helbredskontrol. Derudover begrænses gravides natarbejde.

Mere fleksible ferieregler

Den nuværende regel om overførsel af ferie bliver lempet, så der ikke længere er krav om, at den overførte ferie skal holdes senest i 2. ferieafholdelsesperiode, efter at ferien er overført. Fremover kan virksomheden og medarbejderen løbende aftale overførsel af op til 10 feriedage.

Herudover er der givet mulighed for, at en virksomhed og en tillidsrepræsentant kan indgå en lokalaftale, der fraviger ferielovens bestemmelser. Det kan eksempelvis aftales, at medarbejderne tildeles op til 5 ugers ferie ved ferieårets start den 1. september, og at virksomheden kan varsle ferie til afholdelse på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent. 

Mulighed for at udpege en uddannelsesrepræsentant

Ved lokal enighed kan der udpeges en uddannelsesrepræsentant. Uddannelsesrepræsentanten skal bistå virksomhed og medarbejdere i arbejdet med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser.

Orientering af tillidsrepræsentanten ved udtræden af Overenskomsten for Tekniske Funktionærer

Hvis en funktionærs ansættelsesforhold ikke længere er omfattet af overenskomstens dækningsområde, skal tillidsrepræsentanten orienteres.

Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet

Parterne har endvidere aftalt at implementere arbejdsvilkårsdirektivet, som forventes implementeret ved lov i løbet af kort tid.

Implementeringen betyder konkret, at loven ikke vil finde anvendelse for ansættelsesforhold omfattet af overenskomsten.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/ok2023 eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Hent aftalen - protokollater fra forlig

Download

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold