Foto: Colourbox
12.04.23 OK2023 Nyheder

Nye satser og lønændringer på Serviceoverenskomsten pr. 15. marts 2023

Med virkning fra den 15. marts 2023 er der sket en række ændringer vedrørende lønforhold og betalingssatser på Serviceoverenskomsten. Du kan se satserne for 2023 og 2024 nedenfor.

Ny lønstruktur – Tre lønmodeller bliver til én

Overenskomstparterne har ændret lønstrukturen i overenskomsten: Tre lønmodeller er blevet til en lønmodel. Samtidig er de forskellige lønarter: grundtimeløn, den normale timeløn og præstationsløn reduceret, så der fremover alene består en ”startløn” og en ”præstationsløn”.

Tillægsstrukturen er også forenklet, tidligere var der ”brancheanciennitetstillæg” i lønmodel 1 og 2 og ”servicetillæg” og ”anciennitetstillæg” i den hidtidige lønmodel. Fremover er der ét tillæg nemlig brancheanciennitetstillæg.

Herudover har parterne indført en lavere startløn for at lette adgangen til branchen og en højere løn til medarbejdere med lang anciennitet for at fastholde medarbejdere i branchen.

Overenskomstparterne har endvidere indført en ny sats for unge under 18 år.

Som følge af den forenklede lønmodel og lønsammensætning er der gennemført konsekvensrettelser i Serviceoverenskomsten.

Ny § 10 Startløn

Pr. 15. marts 2023 152,00 kr.

Pr. 15. marts 2024 157,75 kr.

Ny § 10 Præstationsløn

Pr. 15. marts 2023 159,11 kr.

Pr. 15. marts 2024 164,86 kr.

Ny § 10 Unge under 18 år

Pr. 15. marts 2023 122,38 kr.

Pr. 15. marts 2024 126,80 kr.

Ny § 11 Lønsammensætning

0-12 måneders anciennitet - Startløn

Ansættelse af uddannet faglært serviceassistent eller rengøringstekniker indplaceres som havende mindst 12 måneders anciennitet.

12-18 måneders anciennitet

Præstationsløn + brancheanciennitetstillæg på 5,54 kr. pr. præsteret arbejdstime

18-36 måneders anciennitet

Præstationsløn + brancheanciennitetstillæg på 8,30 kr. pr. præsteret arbejdstime

Efter 36 måneders anciennitet

Præstationsløn + brancheanciennitetstillæg på 8,30 kr. pr. præsteret arbejdstime.

Pr. 15. november 2023 stiger brancheanciennitetstillægget til 9,30 kr. pr. præsteret arbejdstime, og pr. 15 maj 2024 til 10,30 kr. pr. præsteret arbejdstime.

Overgangsordninger ved tidligere opnået brancheanciennitetstillæg og konvertering af anciennitets- og servicetillæg

Brancheanciennitetstillæg

Hvis en medarbejder tidligere har opnået brancheanciennitetstillæg efter serviceoverenskomsten indgået mellem DIO-II (SBA) eller Dansk Erhverv og 3F Privat Service, bevarer medarbejderen dette hos den nye arbejdsgiver, hvis ansættelsen påbegyndes inden der er gået 3 år fra den tidligere ansættelse.

Konvertering af anciennitets- og servicetillæg

Hvis en medarbejder tidligere har opnået dette/disse tillæg efter serviceoverenskomsten indgået mellem DIO-II (SBA) eller Dansk Erhverv og 3F Privat Service, bevarer medarbejderen størrelsen af dette/disse tillæg og det konverteres til brancheanciennitetstillæg, hvis ansættelsen påbegyndes inden der er gået 3 år fra tidligere ansættelse.

Ingen ansatte går ned i løn

Overenskomstparterne har aftalt, at ingen ansatte før den 15. marts 2023 går ned i løn som følge af den forenklede lønstruktur.

Er medarbejderen f.eks. ansat den 1. februar 2023, og dermed pr. 15. marts 2023 under 1 års anciennitet, kan medarbejderen ikke sættes ned på den lavere startløn på 152,00 kr.

Krævet transport mellem flere arbejdspladser

Overenskomstparterne har aftalt følgende vedrørende reglen om ”krævet” transport mellem flere arbejdspladser (hidtil § 18, stk. 7).

 

15.03.23

15.11.23

15.03.24

15.05.24

0-12 mdr. anciennitet

126,04

-

130,46

-

12-18 mdr. anciennitet 

127,93

-

132,35

-

18-36 mdr. anciennitet 

130,69

-

135,11

-

Efter 36 måneder

130,69

131,69

135,11

136,11

Særlige tillæg

§18, stk. 2.

Aftentillæg

Pr. 15. marts 2023 16,42 kr.

Pr. 15. marts 2024 16,99 kr.

Nattillæg

Pr. 15. marts 2023 21,37 kr.

Pr. 15. marts 2024 22,12 kr.

Tillæg for arbejde på søn- og helligdage og juleaftensdag 00.00-24.00

Pr. 15. marts 2023 23,72 kr.

Pr. 15. marts 2023 24,55 kr.

Tillæg for arbejde 1. maj kl. 12.00-24.00

Pr. 15. marts 2023 23,72 kr.

Pr. 15. marts 2024 24,55 kr.

§18, stk. 4

Tillæg på grund af særlige omstændigheder

Pr. 15. marts 2023 4,71 kr.

Pr. 15. marts 2024 4,88 kr.

Forskudsbeløb søgnehelligdage og feriefridage

Udbetaling for forskudsbeløb for søgnehelligdage og feriefridage i § 37, stk. 5 ændres til:

Pr. 15. marts 2023 950 kr. for fuldtidsansatte

Pr. 15. marts 2023 550 kr. for deltidsansatte

Overtidssatser

Overtidssatserne i § 21 stiger som følger:

Pr. 15. marts 2023: første 3 timer: 42,32 kr. og efterfølgende timer 84,64 kr.

Pr. 15. marts 2024:  første 3 timer: 43,58 kr. og efterfølgende timer 87,18 kr.

Fritvalgsopsparing

Pr. 1. marts 2024 stiger indbetalingen i § 25 af den ferieberettigede løn med 2 pct point, således at der indbetales i alt 9,00 pct af den ferieberettigede løn.

Løn til elever

Der sker følgende ændringer i § 53, stk. 5:

Pr. 15. marts 2023  1. år 81,67 kr.

Pr. 15. marts 2023  2. år 91,07 kr.

Pr. 15. marts 2024  1. år 84,53 kr.                            

Pr. 15. marts 2024  2. år 94,26 kr.

Pension

Der sker følgende ændringer i § 24:

Pr. 15. juni 2023 udgør arbejdsgiverbidraget 10,15 pct. (inkl. bidrag til sundhedsordning)

Pr. 15. juni 2023 udgør medarbejderbidraget 2,00 pct.

Samlet set indbetales det samme beløb før og efter 15. juni 2023

Barsel

Der er sket sproglige ændringer i barselsreglen i § 33 og en tilpasning til ny barselslov. Herudover er tilført yderligere ”uger” med løn. Ni måneders anciennitetskravet bevaret.

For børn født eller modtaget 1. juli 2023 eller senere gælder følgende:

Før fødsel og indtil 10 uger efter: (Tidligere graviditetsorlov, barselsorlov og fædreorlov)

Ret til løn under fravær fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 10 uger efter fødslen.

Adoptanter: løn under orlov i op til 10 uger fra barnets modtagelse.

Anden forælder: ret til løn i op til 2 uger efter fødsel eller barnets modtagelse.

Efter fødsel (Tidligere forældreorlov)

Fuld løn i 24 uger efter følgende fordeling:

Forælder der holder graviditetsorlov og op til 10 uger efter fødslen: ret til 9 uger.

Anden forælder: ret til 10 uger.

Resterende 5 uger ydes til enten den ene eller anden forælder eller deles.

Arbejdsgiver yder fuld løn, svarende til den løn, som pågældende ville have oppebåret i perioden.

Forhøjet pensionsindbetaling under de 10 ugers orlov (tidligere barselsorlov)

Fra 1. juli 2023 gælder følgende satser:

Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned                      18,45/2.957

Arbejdstagerbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned                      3,69/592

Samlet bidrag kr. pr. time/kr. pr. måned                      22,14/3.549

Fonde

Virksomhedens indbetaling til Servicebranchens Udviklingsfond § 54 stiger pr. 15. juli 2023 med 10 øre til 56 øre pr. præsteret arbejdstime.

Ændringer som følge af ny lønstruktur

Sygdom

Sygdom defineres som startløn eller præstationsløn og opnået brancheanciennitetstillæg og eventuelt faglært tillæg (§ 31, stk. 2).

Uddannelserne til faglært serviceassistent eller rengøringsteknikser

Voksenelever aflønnes i henhold til overenskomstens almindelige lønbestemmelser (§53, stk. 7, nr. 2).

Asbesttillæg

Arbejde der omfattes af de særlige sikkerhedsregler aflønnes med præstationsløn og et særligt akkordafsavnstillæg på kr. 26,34 pr. time.

Elever

Ændring i § 53 fra ”normaltimeløn” til ”startløn” i de første 3 måneder af ansættelsen.

Regler udgår af Serviceoverenskomsten

  • 7, stk. 6 Lønmodel 1 er ikke anvendelig
  • 10 Grundtimeløn
  • 11 Den normale timeløn
  • 13 Lønmodeller
  • 15 Servicetillæg
  • 16 Anciennitetstillæg og brancheanciennitetstillæg

Som følge af de mange ændringer i Serviceoverenskomsten ved overenskomstfornyelsen i 2023 anbefales det, at brugeren ved kommende udgivelse af den redigerede Serviceoverenskomst grundigt læser denne igennem. Dette på grund af de mange ændringer og konsekvensrettelser.

Fornyelsen af særbestemmelserne i serviceoverenskomsten er ikke medtaget. Der henvises i stedet til forligsteksterne herom.  

Særreglerne om skadesservice er udskilt til en selvstændig overenskomst for skadesservicevirksomhederne. Fornyelsen af denne overenskomst er heller ikke medtaget i ovennævnte. Der henvises tillige i stedet til forligsteksterne herom.

NB. Vi gør opmærksom på, at ved paragraf henvisninger ovenfor, kan disse ændre sig i forbindelse med renskrivningen og trykning af Serviceoverenskomsten.

Opsigelsesvarsel

Vi vil gøre opmærksom på, at opsigelsesvarslerne på Serviceoverenskomsten er forkortet. Vi anbefaler derfor, at du læser overenskomsten læses grundigt igennem, når den er bliver offentliggjort. Indtil da, kan du læse om de nye varsler i forligsprotokollat 15, som du kan hente nederst på siden: Forlig om Serviceoverenskomsten - Dansk Industri

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.