Foto: Getty Images
12.04.23 OK2023 Nyheder

Nye satser på Tilsynsfunktionær-overenskomsten pr. 15. marts 2023

Med virkning fra den 15. marts 2023 er der sket en række ændringer vedrørende lønforhold og betalingssatser på Tilsynsfunktionæroverenskomsten.

Du kan se satserne for 2023 og 2024 her:

§ 6 Præstationsløn

Pr. 15. marts 2023 stiger præstationslønnen til kr. 159,11

Pr. 15. marts 2024 stiger præstationslønnen til kr. 164,86

Normal timeløn

Pr. 15. marts 2023 stiger normaltimelønnen til kr. 145,53

Pr. 15. marts 2024 stiger normaltimelønnen til kr. 151,28

Grundtimeløn

Pr. 15. marts 2023 stiger grundtimelønnen til kr. 122,39

Pr. 15. marts 2024 stiger grundtimelønnen til kr. 126,81 

§ 8, stk. 2 Særlige tillæg

Aftentillæg stiger pr. 15. marts 2023 til 16,42 kr., og pr. 15 marts 2024 til 16,99

Nattillæg stiger pr. 15. marts 2023 til 21,37 kr., og pr. 15 marts 2024 til 22,12

§ 8, stk. 4 Genetillæg

Tillægget stiger pr. 15. marts 2023 til kr. 4,71, og pr. 15. marts 2024 til kr. 4,88

§ 20 Fritvalgskonto

Pr. 1. marts 2024 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 2,0 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 9,0 pct. af den ferieberettigende løn til medarbejderens fritvalgskonto.

§ 20 Pension

Pr. 15. juni 2023 ændres pensionsbetalingen således, at arbejdsgiverbidraget til pension udgør 10 pct. og medarbejderens bidrag 2 pct. Den samlede betaling fortsætter således uændret med 12 pct.

§ 15 Barsel

Der er sket sproglige ændringer i barselsreglerne og en tilpasning til ny barselslov. Herudover er tilført yderligere ”uger” med løn. Ni måneders anciennitetskravet er bevaret.

For børn født eller modtaget 1. juli 2023 eller senere gælder følgende:

Før fødsel og indtil 10 uger efter (Tidligere graviditetsorlov, barselsorlov og fædreorlov)

Ret til løn under fravær fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 10 uger efter fødslen

Adoptanter: løn under orlov i op til 10 uger fra barnets modtagelse

Anden forælder: ret til løn i op til 2 uger efter fødsel eller barnets modtagelse

Lønnen ovenfor svarer til den faktiske optjening indenfor de sidste 3 lønperioder inden barselsorlovens start, dog max pr. 15. marts 2023 kr. 141,00, og pr. 15. marts 2024.

Efter fødsel (Tidligere forældreorlov)

Fuld løn i 24 uger efter følgende fordeling:

Forælder der holder graviditetsorlov og op til 10 uger efter fødslen: ret til 9 uger

Anden forælder: ret til 10 uger

Resterende 5 uger ydes til enten den ene eller anden forælder eller deles

Forhøjet pensionsindbetaling under de 10 ugers orlov (tidligere barselsorlov)

Fra 1. juli 2023 gælder følgende satser:

Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned 18,45/2.957

Arbejdstagerbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned 3,69/592

Samlet bidrag kr. pr. time/kr. pr. måned 22,14/3.549

Fonde

Pr. 15. juli 2023 stiger indbetalingen til Tilsynsfunktionærernes Samarbejdsfond i § 35 fra 30 øre til 40 øre pr. præsteret arbejdstime.

Regler som udgår

Derudover er parterne enige om, at § 8, stk. 3, om tillæg for patruljetjeneste udgår. § 8, stk. 6, om skurtillæg udgår ligeledes.

Opsigelsesvarsel

Vi vil gøre opmærksom på, at opsigelsesvarslerne på Tilsynsfunktionæroverenskomsten er forkortet. Vi anbefaler derfor, at du læser overenskomsten læses grundigt igennem, når den er bliver offentliggjort. Indtil da, kan du læse om de nye varsler i forligsprotokollat 10, som du kan hente nederst på siden: Forlig om Tilsynsfunktionær-overenskomsten - Dansk Industri

OBS

Vi gør opmærksom på paragraf henvisningerne ovenfor kan ændre sig i forbindelse med renskrivningen og trykning af Tilsynsfunktionæroverenskomsten.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.