Foto: Colourbox
13.04.23 OK2023 Nyheder

Nye satser på Vinduespolereroverenskomsten pr. 15. marts 2023

Med virkning fra den 15. marts 2023 er der sket en række ændringer vedrørende lønforhold og betalingssatser på Vinduespolereroverenskomsten. Se satserne for 2023 og 2024.

§ 3 Tidløn

Stk. 1. Normallønnen for øvede

Pr. 15. marts 2023: kr. 149,18

Pr. 15. marts 2024: kr. 154,93

Stk. 2. Grundlønnen for uøvede

Pr. 15. marts 2023: kr. 146,97

Pr. 15. marts 2024: kr. 152,72

§ 5 Akkordløn

Stk. 5 Minutfaktor

Pr. 15. marts 2023: kr. 1.56

Pr. 15. marts 2024: kr. 1.58

Stk. 5 Timetillæg 

Pr. 15. marts 2023: kr. 46,34

Pr. 15. marts 2024; kr. 50,05

§ 10 Forskudsbeløbenes størrelse

950 kr. for fuldtidsansatte

§ 11, stk. 6 Særlig Opsparing

Ikke-pensionsberettigede medarbejdere

Pr. 15. marts 2024 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigede løn med 2 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 9,0 pct. af den ferieberettigede løn til medarbejderens konto for særlig opsparing.

Pensionsberettigede medarbejdere

Pr. 15. marts 2024 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigede løn med 2 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 8,89 pct. af den ferieberettigede løn til medarbejderens konto for særlig opsparing.

§ 18 Pension

Pr. 1. juni 2023 stiger arbejdsgiverbidraget med 2 pct., hvorefter det samlede arbejdsgiverbidrag er 10,09 pct. indeholdende bidrag til Sundhedsordning.

Medarbejderens bidrag nedsættes til 2 pct.

§ 13 Barsel

Der er sket sproglige ændringer i barselsreglerne og en tilpasning til ny barselslov.

Herudover er tilført yderligere ”uger” med løn. Ni måneders anciennitetskravet bevaret.

For børn født eller modtaget 1. juli 2023 eller senere gælder følgende:

Før fødsel og indtil 10 uger efter (Tidligere graviditetsorlov, barselsorlov og fædreorlov)

Ret til løn under fravær fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 10 uger efter fødslen

Adoptanter: løn under orlov i op til 10 uger fra barnets modtagelse

Anden forælder: ret til løn i op til 2 uger efter fødsel eller barnets modtagelse

Efter fødsel (Tidligere forældreorlov)

Fuld løn i 24 uger efter følgende fordeling:

Forælder der holder graviditetsorlov og op til 10 uger efter fødslen: ret til 9 uger

Anden forælder: ret til 10 uger

Resterende 5 uger ydes til enten den ene eller anden forælder eller deles

Lønnen er fuld til og svarer til, hvad vedkommende ville have oppebåret i perioden.

Forhøjet pensionsindbetaling under de 10 ugers orlov (tidligere barselsorlov)

Fra 1. juli 2023 gælder følgende satser:

Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned                      18,45/2.957

Arbejdstagerbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned                      3,69/592

Samlet bidrag kr. pr. time/kr. pr. måned                      22,14/3.549

Fonde

Fra 2. kvartal 2023 forhøjes bidraget til fonden i Vinduespolereroverenskomstens § 31, stk. 1, til 0,45 kr. pr. præsteret arbejdstime.

NB. Vi gør opmærksom på paragraf henvisningerne ovenfor kan ændre sig i forbindelse med renskrivningen og trykning af  Vinduespolereroverenskomsten.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.