DI's behandling af personoplysninger

DI er ansvarlig for behandlingen af de oplysninger, som vi har om dig. Her på siden kan du læse mere om, hvordan DI behandler oplysninger om dig. Hvis du har spørgsmål om, hvordan DI behandler dine oplysninger, kan du kontakte DI på e-mailadressen persondata@di.dk.

Formålene med og retsgrundlag for behandlingen af dine oplysninger

DI behandler kun oplysninger om dig til specifikke og saglige formål. Det enkelte formål afhænger af, hvilken relation du har til DI. 

De forskellige relationer er beskrevet nedenfor. Vær opmærksom på, at du kan have flere relationer til DI på samme tid. 

De lovlige grundlag for DI´s behandling af dine oplysninger følger af Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven. I de fleste tilfælde sker behandlingen på baggrund af DI’s legitime interesse i f.eks. at servicere DI’s medlemsvirksomheder. I andre tilfælde hvor der betales for en ydelse, f.eks. et arrangement, sker behandlingen ud fra hensynet til at sikre opfyldelse af en kontrakt. Af og til forudsætter DI’s behandling af dine oplysninger, at vi har dit samtykke til den konkrete behandling.

Du er ansat på en virksomhed, der er medlem af DI eller DI-medlemsforeninger
DI behandler oplysninger om dig med det formål at:

 • Levere medlemsservice til den virksomhed, du er ansat på. Det kan f.eks. være i form af invitationer til relevante medlemsmøder, personalejuridisk rådgivning, tilbud om konkrete services som f.eks. deltagelse i netværksgrupper, samt orientering om aktuelle politiske budskaber. Når servicen leveres af en ekstern samarbejdspartner, deler vi dine oplysninger med partneren. Det kan f.eks. være DA, forbund, et forsikringsselskab, et webbureau eller en supporter.

 • Håndtere fagretlige sager på vegne af din virksomhed, hvor du indgår i sagen, f.eks. som kontaktperson til DI på vegne af din virksomhed. Fagretlige sager håndteres i et fælles it-system med DA, hvilket betyder at oplysningerne deles med DA. Disse oplysninger er omfattet af en aftale om fælles dataansvar mellem DI og DA.

Du er tilmeldt et DI-arrangement

DI behandler oplysninger om dig med det formål at:

 • Afvikle arrangementet, f.eks. en konference, et netværksmøde eller et medlemsmøde. Vi bruger dine oplysninger samt oplysninger om din ledsager til at sende information om tid og sted, til reverskort, deltagerliste og lignende samt til at opkræve evt. betaling. Hvis arrangementet afholdes uden for Industriens Hus og/eller i samarbejde med andre arrangører, deler vi dine oplysninger med konferencestedet/hotellet og medarrangører.

 • Kommunikere om DI’s arrangementer, f.eks. ved at offentliggøre situationsbilleder og videooptagelser fra arrangementer på di.dk og/eller i DI-publikationer.


Du modtager et nyhedsbrev/abonnement eller anden service
DI behandler oplysninger om dig med det formål at:

Levere nyhedsbrevet/abonnementet eller anden service. Vi bruger dine oplysninger, når vi sender dig materialet, og når vi opkræver evt. betaling. I de tilfælde, hvor servicen leveres ved hjælp af en ekstern samarbejdspartner, deler vi dine oplysninger med partneren. Det kan f.eks. være en offentlig instans, et fagforbund eller et webbureau.


Du deltager i et udvalg, en bestyrelse/generalforsamling eller en netværksgruppe
DI behandler oplysninger om dig med det formål at:

 • Formidle relevant information om udvalget/bestyrelsen/netværket, f.eks. indkaldelse til møder samt udsendelse af materiale til møder. 

 • Administrere oplysninger om fuldmagtsforhold i form af afgivne/modtagne fuldmagter.

 • Drive en fælles online platform til f.eks. dokumentdeling, kommunikation og administration af udvalget/bestyrelsen/netværket. 

 • Udpege udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer både til DI’s egne udvalg/bestyrelser samt til eksterne udvalg/bestyrelser, hvor DI indstiller medlemmer. Når DI indstiller medlemmer til eksterne udvalg/bestyrelser, deler vi dine oplysninger med udvalgets/bestyrelsens administrator, f.eks. en erhvervsskole, et ministerium eller lign.

 • Synliggøre medlemmer af DI’s udvalg/bestyrelser på di.dk og andre DI-hjemmesider. Medlemmer af lukkede netværksgrupper, f.eks. erfa-netværk, er kun synlige for netværket selv i netværkets online platform.

 • Opkræve eventuel betaling for deltagelse i netværk

DI er i dialog med dig

Også, hvis du ikke er ansat på en medlemsvirksomhed eller er deltager i f.eks. et arrangement eller et netværk, kan du være i dialog med DI. Det kan f.eks. være som ansat på en virksomhed, der er leverandør til DI eller som selvstændig leverandør/konsulent. Det kan også være, at du er opinionsdanner eller samfundsdebattør eller har andre typer af samarbejde med DI.

DI behandler oplysninger om dig med det formål at:

 • Være i kontakt med dig, f.eks. om leverancer, om opgaver, der skal løses, eller andre samarbejder. Det kan også være, at vi inviterer dig til at besvare et spørgeskema for at inddrage dit bidrag til DI’s arbejde med f.eks. analyser, interessevaretagelse eller medlemsservice. Når vi udfører opgaven i samarbejde med samarbejdspartnere, deler vi dine svar med dem. Det kan f.eks. være et analysebureau eller en organisation, vi udarbejder analysen sammen med.

 • Yde dig den bedst mulige service, f.eks. ved at fastholde det, vi har talt med dig om. Det kan f.eks. være en dialog om medlemskab af DI for din virksomhed, om et personligt medlemskab af et DI-netværk eller telefonisk juridisk rådgivning.

 • Gøre det muligt for DI at varetage sine kerneopgaver i relation til f.eks. politisk interessevaretagelse, pressedækning og samarbejde med arbejdsmarkedets parter samt øvrige vigtige interessenter.

 • Vedligeholde DI’s oplysninger om dig og din virksomhed. Vi synliggør dine oplysninger for dine kolleger, f.eks. dit navn, din titel og dine DI-services. Det gør vi på DI’s selvbetjeningsplatform Dit DI og i anden dialog med din virksomhed. 

Du ejer en virksomhed alene, og virksomheden har en relation til DI
Når du ejer en virksomhed alene, er oplysninger om din virksomhed også oplysninger om dig. DI behandler oplysninger om din virksomhed, når du indgår i én af de relationer til DI eller DI’s medlemsforeninger, der er beskrevet ovenfor, og behandler dem på samme måde som oplysningerne om dig.

Hvis din virksomhed er medlem af DI eller DI’s medlemsforeninger behandler DI også oplysninger om din virksomhed med det formål at:

 • Sikre overholdelse af lovgivningsmæssige og overenskomst-bestemte regler, f.eks. i relation til virksomhedens forhold vedr. ferie, barselsfond, pension, uddannelsesfonde, overenskomster, fagretlige sager eller konflikter. Vi deler oplysningerne med f.eks. DA, ATP, Pensionsselskaber, Industriens Barselsfond eller fagforbund.

Profilering og markedsføring
DI bruger også dine oplysninger til at udvikle og forbedre DI’s services samt udbrede kendskabet til dem. Ud fra dine oplysninger vurderer vi også, hvilke andre services, der kunne være relevante for dig, samt hvilke services, der generelt efterspørges. Endelig kan vi personalisere henvendelser til dig, f.eks. nyhedsbreve eller websider, for at gøre dem så relevante som muligt for dig. Personaliseringen kan ske automatiseret. Det betyder, at DI kan bruge det, der kaldes ’profilering’ og ’automatiske afgørelser’.

DI sender dog kun direkte markedsføring til dig via e-mail, hvis du har givet samtykke til det efter reglerne i Markedsføringsloven.

Du kan til enhver tid frabede dig, at DI bruger dine personlige oplysninger til markedsføring. Det gør du ved at kontakte DI på persondata@di.dk.

DI skelner mellem markedsføring med et kommercielt sigte og medlemsservice, der ikke har et kommercielt formål. Hvis du er ansat på en DI-medlemsvirksomhed, vil DI med mellemrum sende dig e-mails om relevant medlemsservice.

Statistik
DI behandler også dine oplysninger med det formål at udarbejde statistikker. 

Modtagere af dine oplysninger

DI deler dine oplysninger med DI´s foreninger og koncernforbundne selskaber for at sikre den bedst mulige service i alle dine relationer til DI. 

Derudover videregiver DI dine oplysninger i de specifikke sammenhænge og til de kategorier af modtagere, der er beskrevet ovenfor.

Overførsel til modtagere i tredjelande

DI har kontorer i Brasilien, Indien, Kina, Rusland og USA, hvorfra enkelte af DI´s medarbejdere har adgang til dine oplysninger. Denne adgang er reguleret af specifikke aftaler med de enkelte kontorer. Du kan få udleveret en kopi af disse aftaler ved at kontakte DI på persondata@di.dk.

I de tilfælde, hvor et DI-arrangement holdes i et land uden for EU/EØS, overfører DI kun dine oplysninger til dette tredjeland, hvis det er nødvendigt for at indgå eller opfylde en aftale i din interesse – f.eks. fordi DI booker hotel eller lokal transport til dig. 

Opbevaring af dine oplysninger

DI gemmer dine oplysninger, så længe der er en aktiv relation mellem dig og DI - f.eks. fordi du løbende er i kontakt med DI, modtager et nyhedsbrev, deltager i DI´s arrangementer eller sidder i et DI-udvalg.

Når du ikke længere har en aktiv relation med DI, anonymiserer vi dine oplysninger efter en karensperiode på 1 år. De anonymiserede oplysninger bruges til statistik i op til 6 år, hvorefter de slettes.

Der kan også fremgå oplysninger om dig i de sagsdokumenter (e-mails, breve, telefonnotater samt øvrige dokumenter), der knytter sig til DI´s service og rådgivning. For sådanne personoplysninger afhænger opbevaringsperioden af oplysningens karakter og formålet med behandlingen. Udgangspunktet er, at dine oplysninger slettes 5 år efter sagens afslutning – dog slettes følsomme oplysninger allerede efter 1 år.

Oplysninger om dine økonomiske transaktioner, f.eks. betaling for et kursus, slettes efter 5 år fra udgangen af regnskabsåret.

I særlige tilfælde gemmer vi personoplysninger i længere tid til arkivformål i samfundets interesse. Det gælder f.eks. oplysninger om DI’s ledelse samt repræsentanter i samfundsrelevante udvalg.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen, fordi DI behandler dine oplysninger. Disse rettigheder er beskrevet nedenfor.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte DI på persondata@di.dk. Det gælder også, hvis dine oplysninger er omfattet af det fælles dataansvar mellem DI og DA for fagretlige sager.

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som DI behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 


Ret til rettelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine oplysninger, inden DI´s generelle slettefrist indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. I givet fald må DI fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, med henblik på at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod DI´s ellers lovlige behandling af dine oplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 


Ret til at overføre oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra DI til en anden dataansvarlig uden hindring. 


Ret til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte DI på persondata@di.dk.

Hvis du vælger at trække et samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af DI´s behandling af dine oplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke. Det får derfor først virkning fra det tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage. 


Ret til at klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DI behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kategorier af personoplysninger

DI har følgende kategorier af almindelige personoplysninger om dig:

 • Hvem du er, og hvor du arbejder, f.eks. navn, e-mailadresse, ansættelse og titel.
 • Hvilken dialog og korrespondance, du har haft med DI, f.eks. i form af breve, telefonnotater og e-mails.
 • Hvilke services, du modtager/har modtaget fra DI, f.eks. nyhedsbreve, abonnementer og deltagelse i netværk, medlemsmøder og konferencer.
 • Hvilke betalinger, du har foretaget til DI, f.eks. i forbindelse med et kursus eller et arrangement.
 • Hvilke udvalg, bestyrelser og netværk du deltager i/har deltaget i, f.eks. DI-udvalg, bestyrelser for medlemsforeninger, udvalg som DI har udpegningsret til eller ERFA-netværk.
 • Hvordan du bruger di.dk og øvrige DI-hjemmesider. Se også vores information om cookies her.
 • Oplysninger om din virksomhed, som du ejer alene, f.eks. officielle oplysninger fra CVR, kontaktoplysninger og oplysninger om medarbejdere, som DI har en relation til. Hvis din virksomhed er medlem af DI og evt. DI-medlemsforeninger har vi flere oplysninger om din virksomhed, f.eks. størrelsesoplysninger (lønsum, antal ansatte, omsætning o.lign.), oplysninger om medlemskaber, services, overenskomster, pensions- og barselsfohold eller valgfora.
Hvor dine oplysninger stammer fra

DI’s oplysninger om dig stammer enten fra:

Dig selv

En kollega på din virksomhed

Offentligt tilgængelige kilder, f.eks. CVR eller Folketingets hjemmeside, eller

Virksomheder/opslagsværker, der indsamler og videresælger oplysninger, f.eks. NN Erhverv

Om denne tekst

Dette er version 3.0 af DI’s oplysning til registrerede om DI’s behandling af personoplysninger.

DI kan løbende opdatere denne tekst med det formål at præcisere teksten eller rette fejl i sprog og indhold. Ved ændringer, der principielt og væsentligt ændrer på de vilkår, DI behandler persondata på, vil du modtage orientering om, at teksten er opdateret. Det vil vi alt efter væsentligheden af ændringen gøre enten via information på Dit DI (dvs. synligt for dig ved login på di.dk) eller ved direkte henvendelse via e-mail til dig.

Du er velkommen til at skrive til persondata@di.dk, hvis du ønsker at se den til enhver tid gældende og aktuelle udgave af denne tekst.

Ulla Thøgersen

Fagleder, Persondata

 • Direkte +45 3377 3826
 • Mobil +45 2949 4440
 • E-mail ult@di.dk