Velkommen til Dansk Industris nye website. Vi udvikler i øjeblikket et nyt site for at give dig den bedste brugeroplevelse. I en periode vil du derfor opleve indimellem at blive sendt til indhold på vores gamle site.

Karl Pedersen og Hustrus Industrifond

Fonden er åben for ansøgninger fra 15. august til 31. september.

Fonden yder støtte til projekter, der styrker den danske eksportevne. Herved omfattes både nye værktøjer, der styrker eksporten af eksisterende produkter/serviceydelser samt udviklingen og teknologiudvikling af nye produkter/serviceydelser med stort eksportpotentiale. Fonden støtter kun projekter, der er både nyskabende og som består af et forpligtede partnerskab mellem flere virksomheder/institutioner.

Fonden støtter

 • Projekter til gavn for flere virksomheders eksportevne
 • Nye eksportværktøjer til gavn for mindre og mellemstore virksomheder på tværs af industrier
 • Udvikling af nye produkter/serviceydelser med stort eksportpotentiale
 • Innovativ produktionsteknologi, det øger eksportevnen for flere danske virksomheder
 • Projekter der styrker studerendes internationale kompetenceevne

Fonden støtter ikke

 • Enkeltpersoners underhold      
 • Rejselegater/studieophold
 • Projekter der er rettet mod en enkelt virksomheds indtjening, da fonden lægger vægt på partnerskab
 • Projekter der ikke er nyskabende
 • Projekter der ikke er knyttet til Danmark
 • Generelle driftsudgifter der ikke er knyttet til et afgrænset projekt
 • Udgifter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet

Ansøgningens indhold

Fonden tildeler kun midler på baggrund af en elektronisk ansøgning. Ansøgere bedes udfylde ansøgningsskemaet for at komme i betragtning til støtte. Vær opmærksom på, at der i ansøgningsskemaet er angivet et maksimalt antal tegn ved hvert punkt, som ansøgere ikke må overstige.

 • Projekttitel
 • Ansøgeroplysninger (kontaktoplysninger)
 • Øvrige partnere bag projektet (Hvem er projektpartnere/-deltagere, og hvordan er projektet organiseret?
 • Formål (Beskriv projektets overordnede formål)
 • Uddybning af det nyskabende (Beskriv det nyskabende i projektet)
 • Målgruppe (Beskriv hvem projektet vil gavne - dvs. hvem er projektets primære målgruppe?)
 • Indhold og hovedaktiviteter (Beskriv projektets konkrete indsatser og aktiviteter)
 • Leverancer (Hvilke konkrete leverancer ligger der undervejs i projektet og ved projektets afslutning?)
 • Formidling af projektets resultater (Hvilke konkrete formidlingsaktiviteter ligger der undervejs i projektet og ved projektets afslutning?)
 • Forventet effekt (Hvilken forandring ønsker ansøgerkredsen at opnå med projektets aktiviteter – på virksomhedsniveau og på samfundsniveau? På kort og på langt sigt?)
 • Succeskriterier (Med afsæt i projektets forventede effekt, opstil konkrete målbare succeskriterier, der kan være med til at vurdere projektets potentiale ved afslutning)
 • Ansøgt beløb fra fonden (Angiv venligst ansøgt beløb i DKK) 
 • Budget (Benyt venligst fondens budgetskabelon (download skabelon i ansøgningsskemaet) til udarbejdelse af projektbudget og finansieringsplan. Upload venligst budgettet som PDF-fil i ansøgningsskemaet)
 • Bilag (Upload venligst eventuelle bilag, såsom CV'er, billeder og supplerende dokuemnter, som en samlet PDF-fil i ansøgningsskemaet). 

Regnskab og revision

Med udgangspunkt i nedenstående retningslinjer tager fonden konkret stilling til praksis for regnskabsaflæggelse ved hver enkelt bevilling. Den gældende regnskabspraksis for et projekt vil blive oplyst i bevillingsbrevet.

Som udgangspunkt vil det være som følger:

 • Ved bevillinger under 500.000 kroner aflægges almindeligt internt godkendt regnskab
 • Ved bevillinger mellem 500.000 og 2.000.000 kroner aflægges regnskab påtegnet af uafhængig revisor.

Årlig uddeling

Årlig uddeling i alt samlet:

1,5-5 millioner kr.

Læs mere

Læs mere om fonden

Ansøgning

Du kan rekvirere elektronisk ansøgningsskema hos: 

Chefsekretær Lissen Bundgaard

3377 3702/lsb@di.dk

Hanne Merete Lassen

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3868
 • Mobil +45 5136 3166
 • E-mail haml@di.dk