22.02.20 DI Pressemeddelelse

DI og 3F Transport indgår overenskomstaftale for transportområdet

Efter at have forhandlet i mere end en måned – og uafbrudt fra torsdag eftermiddag til fredag aften - er 3F Transport og DI nået frem til en aftale om at forny overenskomsterne på transportens område.

Dermed er der et gennembrudsforlig på plads på normallønsområdet. Aftalen gælder blandt andet for lastbilchauffører, lagerarbejdere og havnearbejdere og sætter rammerne for 40.000 medarbejdere på godt 900 virksomheder på transportområdet, der er medlem af DI.

- Vi har arbejdet intensivt for en aftale, som sikrer ro og konkurrencekraft for virksomhederne og medarbejderne inden for transportområdet de næste tre år. Det har ikke været nemt at nå hertil, men det er lykkes at finde en balance, hvor medarbejderne får nogle klare forbedringer, uden at vi sætter virksomhedernes konkurrenceevne over styr, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.

Han hæfter sig ved, at aftalen rummer flere mindre – men vigtige – forenklinger og forbedringer for virksomhederne. Blandt andet større fleksibilitet i ordningen for særlig opsparing (fritvalgskonto).

- Det er vigtigt for både virksomheder og medarbejdere, at vores aftaler er så enkle og fleksible som muligt. Derfor er det glædeligt, at vi blandt andet har aftalt os frem til nogle administrative nybrud, hvor eksempelvis ferie kan afholdes i timer, og medarbejdernes særlige opsparing kan udbetales løbende med lønnen, hvis man lokalt er enige om det. Det er også med til at sikre, at medarbejderne oplever, at den særlige opsparing, som de får i kraft af overenskomsten, er en del af lønnen, siger Lars Sandahl Sørensen.

Parterne har også aftalt, at en del af lønstigningerne kan fordeles lokalt, hvis der er enighed om det på virksomheden. Som led i den nye aftale kommer der desuden tre ugers ekstra øremærket forældreorlov med løn, så der samlet set er 8 ugers øremærket forældreorlov med løn til den forælder, der ikke holder barselsorloven.

- Vi har fra begge sider været optaget af, at vi får en mere ligelig fordeling af forældreorloven – også på hele transportområdet. Jeg er rigtig tilfreds med, at vi så klart viser, at arbejdsmarkedets parter endnu engang er klar til i fællesskab at tage samfundsansvar og finde løsninger, der gavner virksomhederne og dermed Danmark, siger Lars Sandahl Sørensen.

Den nye aftale indebærer også, at der bliver bedre og mere fleksible muligheder for såkaldt realkompetencevurdering af medarbejderne i forbindelse med efteruddannelse.
- Efteruddannelse og kompetenceudvikling er helt centralt for både virksomheder og medarbejdere. Det er en stor lettelse, at vi fremover vil kunne gennemføre en såkaldt realkompetencevurdering online på få timer. Det har indtil nu krævet, at medarbejderne skulle en hel dag væk fra arbejdspladsen. Det har mange efterspurgt en smartere løsning på, og det har vi nu fundet, siger Lars Sandahl Sørensen.

Hovedelementerne i aftale mellem 3F Transport og DI om en ny treårig overenskomst gældende fra 1. marts 2020 til 1. marts 2023

Stigninger i løn og bidrag til særlig opsparing

Normallønssatsen stiger med 3,20 kr. pr. 1. marts 2020, 3,20 kr. pr. 1. marts 2021 og 3,15 kr. pr. 1. marts 2022.

Genetillæg stiger 1,6 pct. pr. år.

Betalingssatserne til elever og lærlinge forhøjes med 1,7 pct. pr. år.

Bidraget til særlig opsparing (fritvalgskonto) stiger med 1 procentpoint pr. år, så det pr. 1. marts 2022 udgør i alt 7 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.

Mere øremærket forældreorlov

Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger. Af de 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde fem uger. Den anden forælder har ret til otte uger, og de resterende tre kan deles mellem forældrene.

Bedre vilkår for langtidssyge medarbejdere

Perioden, hvor sygemeldte medarbejdere på Fællesoverenskomsten modtager sygeløn fra arbejdsgiveren, udvides fra 56 dage til 70 dage, og medarbejdere med over 3 års anciennitet på virksomheden kan ikke opsiges i løbet af sygelønsperioden, der som sagt er forlænget til 70 dage.

Mere frihed til børnefamilier

Medarbejdere får fremover ret til en ekstra fridag, hvis deres barn er sygt mere end en dag. Derudover får medarbejdere ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med deres barn. Medarbejderen kan i begge tilfælde vælge at få udbetalt et beløb fra særlig opsparing i forbindelse med friheden.

Lettere adgang til den danske model

Virksomheder, der vælger at lade sig omfatte af en overenskomst ved at melde sig i DI, og som ikke har en særlig opsparing i forvejen, vil fremover kunne finansiere en del af bidraget til overenskomstens særlige opsparing inden for deres eksisterende lønomkostninger, så det bliver mere attraktivt for nye virksomheder at blive en del af den danske model.

Ny-indmeldte virksomheder har ligeledes mulighed for at få optrapningsordning med særlig opsparing og pension på op til tre år til virksomhederne, før de skal afregne fuldt bidrag. Ligeledes kan virksomheder, der ikke tidligere har været omfattet af bidragsordning til fonde, vente med at betale til deres andet medlemsår.

Styrkede uddannelsesmuligheder

Forbedrede og mere fleksible muligheder for realkompetencevurdering.

Bedre mulighed for at gennemføre en kompetencevurdering og uddannelse i forbindelse med afskedigelse.

Pensionsbidrag til alle aldre

Medarbejdere, der vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, vil fremover få bedre mulighed for at få deres pensionsbidrag udbetalt som løn.
Samtidig får elever og lærlinge ret til pension allerede fra det 18. år.

Større rolle til arbejdsmiljørepræsentanter og styrket samarbejde

Arbejdsmiljørepræsentanternes opgaver og funktion på virksomhederne er styrket blandt andet i forbindelse med udnyttelse af ny teknologi og den grønne omstilling.
Fokus på samarbejde og dialog på alle niveauer mellem ledelse og medarbejdere om den grønne omstilling, et arbejdsmarked i forandring og ny teknologi - for eksempel selvkørende lastbiler.

Mere fleksibel ferieafholdelse

De lokale parter kan aftale, at medarbejderne kan afholde ferie i timer.

Bedre muligheder for lokalløn

Parterne øger den del af lønstigningen, som de lokale parter selv kan disponere over til for eksempel produktivitetsfremmende lønsystemer. Samtidig vil parterne understøtte de lokale parters brug af lokalløn.

Afdækning af udviklingen i forskellige ansættelsesformer i transportbranchen

Parterne vil i fællesskab afdække udviklingen i de forskellige ansættelsesformer inden for transportbranchen og bl.a. drøfte, hvad det betyder for virksomhedernes tilrettelæggelse af arbejdet og medarbejdernes tryghed i ansættelsen.

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk