DI Mener:

Færre på offentlig forsørgelse

For mange mennesker er på passiv forsørgelse. Der er brug for at gennemføre yderligere reformer, der får flere i gang på arbejdsmarkedet.

Målet for vores samfund bør være at så få som muligt lever på passiv offentlig forsørgelse, og så mange som muligt er en del af arbejdsmarkedets fællesskab. Men i dag er omkring hver femte i den erhvervsaktive alder forsørget af det offentlige, når man ser bort fra studerende på SU.

Derfor mener DI, at der er brug for at gennemføre yderligere reformer, der får flere i gang på arbejdsmarkedet. Erfaringer fra andre lande viser, at dette kan lade sig gøre.

Yderligere reformer vil forbedre virksomhedernes adgang til nye medarbejdere i en periode, hvor efterspørgslen efter hoveder og hænder er steget meget, og hvor mange virksomheder har svært ved at skaffe medarbejdere nok.

Flere skal erklæres parate til job

Der er i dag alt for stor forskel på, hvor mange førtidspensioner kommunerne tilkender.

For at sikre en større ensartethed mener DI, at ansvaret for tilkendelserne bør overgå til en statslig myndighed. Det skal sikre, at man oplever den samme indsats og at have de samme rettigheder i beskæftigelsessystemet, uanset hvor i landet, man bor.

DI mener samtidig, at flere borgere, der anmoder om kontanthjælp, skal vurderes til at være jobparate.

Gruppen af kontanthjælpsmodtagere fylder meget i forsørgelsesstatistikken. I dag modtager mere end 110.000 personer en kontanthjælpslignende ydelse. Heraf er det mindre end hver fjerde, der står til rådighed for arbejdsmarkedet og bliver mødt med et krav om at søge job.

Selvom man som kontanthjælpsmodtager måske ikke kan arbejde 37 timer om ugen, kan man stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det antal timer, som ens arbejdsevne understøtter.

Selv blandt kommuner med samme forudsætninger er der stor forskel på, hvor gode de er til at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Derfor skal kommunerne blive bedre til at lære af hinandens erfaringer.

Særligt fokus på unge og indvandrere

De unge fylder for meget i kontanthjælpssystemet. Lidt over hver tredje på en kontanthjælpslignende ydelse er i dag under 30 år. I dag kan ufaglærte unge i kontanthjælpssystemet ikke vurderes som jobparate, da målet for dem er en uddannelse. Men mere end halvdelen af de unge, ufaglærte kontanthjælpsmodtagere er endnu ikke klar til at påbegynde en uddannelse. Derfor foreslår DI, at unge ufaglærte, der kan modnes ved at komme ud på en arbejdsplads, skal kunne vurderes som jobparate.

En tredjedel af kontanthjælpsmodtagerne har indvandrerbaggrund. Mange af disse har været flere år på kontanthjælp. Flere har svært ved det danske sprog og har aldrig haft et fast job i Danmark. Det påvirker både dem selv og deres familie.

DI mener, at de gode erfaringer, der er gjort med integration af nytilkomne flygtninge på arbejdsmarkedet, må kunne danne grundlag for en forbedret indsats for de indvandrere, der har været i landet i en årrække. For eksempel en mere virksomhedsrettet indsats og større fokus på jobparathed og vejen til job, selvom den måske føles lang.

Dimittender skal hurtigere i beskæftigelse og SU-systemet skal sikre bedre balance

Langt flere får i dag en lang videregående uddannelse og der er skabt mange nye jobs til akademikere, men der er samtidig alt for mange dimittender, der er ledige i for lang tid, efter de har fået deres uddannelsesbevis.

I oktober 2020 lancerede DI i samarbejde med Dansk Magisterforening, Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Erhverv en række initiativer, der kan medvirke til at nedbringe ledigheden blandt dimittender fra lange videregående uddannelser.

Ti forslag til at nedbringe ledigheden blandt dimittender fra lange videregående uddannelser

DI mener, at studerende skal have gode vilkår for at tage en videregående uddannelse – uanset hvilken social og økonomisk baggrund, den enkelte har. Derfor skal vi bevare økonomisk støtte til de studerende, således at det ikke er forældrenes indkomst, der afgør, om man tager en videregående uddannelse. DI mener dog, at der er behov for en justering af SU-systemet, så det i højere grad understøtter sunde incitamenter, der sikrer en bedre balance mellem hvad der uddannes til og hvad der er behov for.

DI foreslår, at SU-systemet bruges mere aktivt til at fremme følgende adfærd:

  • De studerende vælger uddannelser, som efterspørges på arbejdsmarkedet.
  • De studerende fuldfører uddannelsen på normeret tid.
  • Internationale studerende opnår tilknytning til det danske arbejdsmarked efter endt uddannelse.
  • De studerende har kontakt til arbejdsmarkedet under uddannelsen gennem studiejob.
Steen Nielsen

Steen Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3318
  • Mobil +45 2949 4557
  • E-mail snn@di.dk