DI's mærkesager 2018

DI har i 2018 følgende særligt prioriterede mærkesager:

1. Lavere skatter, afgifter og andre politisk bestemte omkostninger

Mærkesagen beskæftiger sig med person- og forbrugsskatter, direkte skatter og omkostninger på virksomhederne samt skatter forbundet med investeringer. I 2018 vil der være særligt fokus på yderligere lempelser af de mest skadelige afgifter (herunder på energi og erhvervsdrivende fonde). Samtidig fastholdes presset for at sikre en langsigtet konkurrencedygtig selskabsskat både nationalt og i EU-regi.

Læs DI's holdning til skat og afgifter

2. Fornyelse, effektivisering og digitalisering af den offentlige sektor

Mærkesagen har fokus på øget konkurrenceudsættelse, fair konkurrence, øget brug af frit valg og benchmarking på ældreområdet. Samtidig skal en kontraktiv finanspolitik bidrage til en balanceret beskæftigelsesfremgang. 

Læs DI's holdninger til:

Offentlig-privat samarbejde
Finanspolitik og offentlige udgifter
Digitalisering af den offentlige sektor

3. Virksomhederne har brug for arbejdskraft

Denne mærkesag omhandler DI’s konkrete politiske forslag til at øge arbejdsudbuddet via reformer. I 2018 er der fokus på at få kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse og i særlig grad på at løfte antallet af praktikpladser, så virksomhederne på sigt får adgang til flere faglærte.

Læs DI's holdning til offentlig forsørgelse

4. Bedre vilkår for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft

Den internationale konkurrence om arbejdskraft stiger, og den politiske opbakning til at tiltrække arbejdskraft fra udlandet er begrænset. DI vil sætte fokus på udenlandsk arbejdskraft som en nødvendighed og en mulighed for det danske samfund.

Læs DI's holdning til udenlandsk arbejdskraft

5. Bedre integration via arbejdsmarkedet

DI vil udarbejde et katalog med politiske forslag til bedre integration, der også har fokus på ligestilling og andre kulturbårne barrierer for øget beskæftigelse blandt indvandrere og efterkommere samt andre grupper, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Læs DI's holdning til integration af flygtninge

6. Øget kvalitet og relevans i universitetsuddannelserne


Der kommer til at ske meget på universitetsområdet i 2018; bl.a. vil DI have fokus på øget kvalitet via adgangskrav til universiteterne, og på at omprioriteringsbidraget videst muligt tilbageføres. Derudover ventes regeringen at komme med et udspil til en SU-reform, som DI mener kan bidrage til en finansiering af taxameterløftet fra 2020.

Læs DI's holdninger til:

Lange videregående uddannelser
Erhvervsuddannelser og praktikpladser
Unges valg af videregående uddannelse

7. Fokuseret forskning og innovative løsninger

DI vil i 2018 arbejde for, at forskningsinvesteringerne i 2018 fastholdes og på sigt løftes ud af det nuværende stagnerede niveau på en pct. af BNP. Målet er 1,5 pct. i 2025. Samtidig arbejdes der for et mere erhvervsrelevant og teknisk fokus i forskningsmidlerne, på flere danske og private deltagere ved uddeling af EU-midler til forskning (FP9) samt flere forskningssamarbejder mellem universiteter og virksomheder.

Læs DI's holdning til forskning og innovation

8. Øget mobilitet og mindre spildtid i trafikken

Hovedindsatserne i 2018 er en masterplan for trafikale investeringer frem mod 2030 samt en national strategi for den kollektive trafik også frem mod 2030. Derudover er målene, at EU vedtager en vejpakke, der letter byrderne ved udstationering i forbindelse med internationale transporter, nye cabotageregler samt et EU-udspil, der giver mere lige konkurrencevilkår inden for luftfarten.

Læs DI's holdning til transport

9. Energi til fremtiden

Et af regeringens store politiske mål i 2018 er et nyt energiforlig, som skal træde i kraft efter 2020. DI’s mærkesag på området arbejder for et bredt og ambitiøst energiforlig baseret på omkostningseffektivitet samt styrket konkurrenceevne og eksport.

Læs DI's holdning til energi og klima

10. Fra digitale planer til konkret politik

Anbefalingerne fra DI’s Digitaliseringspanel skal omsættes til konkret politik i en aftale om regeringens digitale vækststrategi, herunder en etablering af et e-eksportprogram. Derudover skal et nyt teleforlig sikre digital infrastruktur i verdensklasse.

Læs DI's holdning til digitalisering

11. Cirkulær Økonomi – ny politik, der løfter virksomhederne

Der venter en regeringsstrategi for cirkulær økonomi, hvor DI har markedsgørelse af affaldssektoren og nye cirkulære løsninger højt på dagsordenen. Regeringens bioøkonomi-panel skal fokusere på ressourceeffektiv anvendelse af organisk affald og EU-kommissionens udspil til en cirkulær økonomipakke skal fastsætte klare og realistiske retningslinjer for krav til problematisk kemi i genanvendelsen.

Læs DI's holdning til miljø, energi og klima

12. Regional udvikling og vækst

Kommuner, regioner og business regions skal øge fokus på erhvervslivets vilkår. Arbejdet i DI’s regionalforeninger understøttes bl.a. med regionale udviklingsstrategier, der udarbejdes frem mod de regionale erhvervstræf.

Læs DI's holdning til kommunal erhvervspolitik

13. Strømlinet erhvervsfremme


Regeringen skal sikre et nyt, enklere og bedre erhvervsfremmesystem, som lever op til DI’s otte anbefalinger for erhvervsfremme. Og der er behov for en mere enkel organisering af den offentlige turismeindsats.

Læs DI's holdning til erhvervsfremme

14. Verdensmål er drivkraft for øget international handel

Mærkesagen sætter fokus på, hvordan der politisk kan skabes bedre muligheder for virksomhedernes eksport med afsæt i FN’s verdensmål. Her samles politik fra blandt andet eksportfremme-, miljø-, energi-, fødevare- og rådgiverområderne.

Læs DI's holdninger til:

Bæredygtighedsmål
Vandteknologi

 

Rasmus Anderskouv

Rasmus Anderskouv

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3853
  • Mobil +45 2949 4621
  • E-mail raa@di.dk