DI Mener:

Det indre marked

Potentialet i EU’s indre marked skal udnyttes bedre. Alle lande skal efterleve reglerne, og barrierer, der hindrer handel over grænserne, skal fjernes.

Det indre marked er en stor gevinst for Danmark, fordi danske virksomheder har adgang til frit at handle med 20 mio. virksomheder og 500 mio. forbrugere. Omkring 450.000 danske job er direkte afhængige af efterspørgslen på det indre marked, der aftager omtrent to tredjedele af den samlede danske eksport. DI mener, at der stadig er et stort uudnyttet potentiale i EU’s indre marked. Det grundlæggende regelsæt, som sikrer varernes, tjenesteydelsernes, kapitalens og arbejdskraftens fri bevægelighed, er på plads. Men der er behov for at få det til at fungere bedre i praksis. Der er samtidig også behov for at udbygge det indre marked med et digitalt indre marked og et indre marked for energi.

Fælles regler skal overholdes

EU-Kommissionen bør gå forrest og skabe en kultur, hvor alle har fokus på at efterleve de fælles regler, man har vedtaget. Medlemsstaterne må påtage sig deres del af ansvar for, at de EU-regler, som de selv har været med til at beslutte, fungerer i praksis. Fælles EU-regler skal omsættes korrekt til national lov. Det gælder bl.a. servicedirektivet, som stadig ikke er implementeret fuldt ud i alle medlemslande. Samtidigt skal Kommissionen være villig til at følge op overfor de medlemsstater, der ikke lever op til deres forpligtelser. Den administration, som kan være forbundet med eksport af især tjenesteydelser, bør gøres nemmere for virksomhederne, og myndighedssamarbejdet på tværs af grænser bør forbedres.

Opgør med nationale særregler

Nationale særregler eller branchestandarder, som hindrer handel med produkter og tjenester over grænserne, skal fjernes. National teknisk lovgivning, som stiller særlige krav til produkter og tjenester, bør kun kunne forekomme, hvis medlemsstaten kan godtgøre, at lovgivning er nødvendig og eneste mulighed for at værne om sundhed og sikkerhed i landet. Reglerne skal meldes til Kommissionen, og hvis ikke det sker, bør det medføre, at reglerne er ugyldige. Medlemsstaterne skal implementere og efterleve EU’s regler om gensidig anerkendelse korrekt. Hvis en dansk virksomhed lovligt har markedsført et produkt i f.eks. Tyskland, skal virksomheden også frit kunne sælge produktet i andre EU-lande. Alt for ofte oplever virksomhederne, at de i strid med reglerne om gensidig anerkendelse skal lave ekstra tests i andre EU-lande eller indhente ekstra certificering, før de kan markedsføre et produkt dér. Det koster i virksomhederne og skader dansk eksport.

Sager skal afklares hurtigere

EU bør etablere et effektivt klagesystem, hvor en virksomhed kan få en hurtig vurdering af, om det er lovligt eller ulovligt, hvis et EU-land har forhindret virksomheden i at sælge sit produkt der. Det er godt, at Kommissionen har fokus på at forbedre det uformelle klagesystem SOLVIT, men også nødvendigt, at der etableres en appelmulighed, at sagsbehandlingstiden bringes ned, og at Kommissionen involverer sig i de svære sager, som medlemsstaterne har svært ved at løse selv. EU-Kommissionens forskellige enheder bør koordinere bedre, så der bliver skabt bedre sammenhæng mellem alle de instrumenter, der tilsammen understøtter det indre markeds funktion. Når det gælder produkter: Klagehåndtering i SOLVIT, gensidig anerkendelse, håndtering af notifikationer om nye nationale særregler (TRIS-systemet) og markedsovervågning.

Anders Ladefoged

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3609
  • Mobil +32 491 569 209
  • E-mail al@di.dk