DI Mener:

En ansvarlig grøn omstilling

DI arbejder for en ambitiøs og balanceret grøn omstilling. Det gør vi ved at sikre en sammenhængende energi- og klimapolitik, der i højere grad ligestiller hensynet til klima, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed.

Styrk det indre marked for energi

EU har stadig et stykke vej igen, før det indre marked for el og gas fungerer ordentligt og gør det muligt at handle energi på tværs af landegrænser. Derfor støtter DI op om Energiunionen, der blandt andet skal sikre et mere konkurrencedygtigt indre energimarked, der vil føre til store besparelser og dermed også komme forbrugerne til gode.

Øget koordinering af strategier og indsatser

I dag er forsyningssikkerhed traktatmæssigt et nationalt anliggende, selvom der i praksis er en stor gensidig afhængighed mellem medlemslandene. Ofte forfølger medlemsstaterne desværre forskellige eller direkte modstridende strategier. Det spænder ben for udvidelsen af et velfungerende indre energimarked og besværer adgangen til sikker, bæredygtig og billig energi. DI fortsætter derfor med at arbejde for øget koordinering og tættere samarbejde på det energipolitiske område.

Bedre infrastruktur til transport af energi

Ligesom transport af varer kræver en veludbygget infrastruktur, gør transport af energi naturligvis det samme. DI mener derfor, at forbedret infrastruktur samt udviklingen af fælles spilleregler er essentielle for at kunne drage nytte af øget samhandel. Kun på denne måde kan man sikre, at energien bliver produceret, hvor den er billigst og sendt derhen, hvor der er brug for den. Det er i den sammenhæng vigtigt, at den samlede europæiske produktion af energi anvendes bedst muligt uden hverken for lidt eller for meget produktion.

EU’s kvotesystem er centralt for grøn omstilling

EU's klimakvotesystem bør fortsat have en fremtrædende plads i drøftelserne om fremtidens energi- og klimapolitik. Som et teknologineutralt og markedsbaseret instrument vil kvotesystemet både bidrage til en omkostningseffektiv implementering af 2030-aftalen og til at styrke EU's indre marked, hvilket stemmer overens med DI’s ønske om en ansvarlig grøn omstilling.  Aftalen om at reformere EU’s kvotesystem fra november 2017 er det godt skridt i den retning og vil bidrage til at gøre kvotesystemet til en hjørnesten i den fælles indsats.

En særlig indsats for fremstillingsindustriens konkurrenceevne

EU's industri har højere energiomkostninger end mange konkurrenter uden for EU. Derfor skal EU's energi- og klimapolitik tage hensyn til de energiintensive industrier, der er særligt konkurrenceudsatte. Adgang til stabil og konkurrencedygtig energiforsyning er central for EU's økonomiske vækst. Derfor skal udviklingen for de europæiske energipriser overvåges. Samtidig er det vigtigt, at EU’s statsstøtteregler moderniseres, så de mere effektivt fremmer udvikling af effektive tilskudsmodeller for vedvarende energi.

Eksport af grøn teknologi sikres i Bruxelles

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og eksporterer årligt energiteknologi- og service for mere end 80 mia. kr. Derfor er det også i danske virksomheders interesse, at EU fortsat bidrager til den grønne omstilling og på den måde sikrer, at eksportpotentialet stiger yderligere.

Anders Ladefoged

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3609
  • Mobil +32 491 569 209
  • E-mail al@di.dk