DI Mener:

En sund økonomi

Den danske vækst og beskæftigelse skabes i vid udstrækning i en europæisk kontekst. DI arbejder for at få realiseret nedenstående punkter, som er afgørende for, om Europa fremover kan skabe øget velstand og flere arbejdspladser.

 • Der skal skabes større dynamik på arbejdsmarkederne, så beskæftigelsen øges. Blandt andet ved at sænke skatten på arbejde, så skattekilen mindskes, uddanne til arbejdsmarkedets behov, opgradere erhvervs- og vekselsuddannelsessystemerne, målrette indsatsen over for langtidsledige, integrere flere på arbejdsmarkedet, styrke mobiliteten mellem EU's lande og sørge for, at reallønnen ikke stiger mere end væksten i produktiviteten
 • Økonomien skal fremtidssikres gennem pensionsreformer.  Den lovbestemte pensionsalder skal knyttes direkte til forventet levetid
 • Produkt- og tjenestemarkederne skal gøres mere velfungerende. Infrastrukturen skal opgraderes og servicesektoren liberaliseres. Servicedirektivet skal implementeres, så der skabes klarhed om regler for virksomheder, der tilbyder tjenester på tværs af grænser Barrierer inden for krav til selskabsformer og kapital skal fjernes. Ligeledes skal den gensidige anerkendelse styrkes og de administrative byrder mindskes
 • Rammevilkårene for private investeringer skal forbedres. Der skal skabes bedre muligheder for offentlig-private partnerskaber og deres udbytte skal styrkes. Iværksætteri skal gøres lettere, billigere og mere attraktivt
 • Investeringerne i forskning, udvikling og uddannelse skal styrkes, da viden og menneskelig kapital skaber vækst.
 • Den offentlig administration skal effektiviseres. Blandt andet via en mere enkel og mere digital tilgang for borgere og virksomheder. Lovgivning skal gøres simplere og institutionelle reformer, der letter gennemførslen af økonomiske reformer skal implementeres

Stærkere koordinering af økonomiske politikker gennem det europæiske semester

Det er altafgørende, at koordineringen af de økonomiske politikker i EU styrkes yderligere gennem det europæiske semester. Ligeledes er der behov for, at EU's 2020-strategi for vækst og jobs revideres, så den i højere grad er målrettet de vigtigste udfordringer for samfundsøkonomien. En revideret strategi bør tilstræbe:

 • Offentlige finanser, som er i balance, og offentlige sektorer, der er effektive, produktive og leverer mere
 • Tilstrækkelig arbejdskraft i verdensklasse
 • En forbedret europæisk produktivitet
 • En bedre benyttelse af globaliseringens muligheder
 • Et mere konkurrencedygtigt omkostningsniveau for virksomheder

En ambitiøs, europæisk investeringsplan til at øge private investeringer

EU har vedtaget en investeringsplan, der skal løfte det samlede private investeringsniveau med €500 mia. frem til 2020. Hvis investeringsplanen skal være en succes, skal EU sikre, at der investeres i rentable projekter, der ellers ikke ville være blevet realiseret. Endelig skal investeringsplanen fortsat sikre, at de lovgivningsmæssige rammer understøtter EU's konkurrenceevne og bidrager til, at virksomheder og investorer sætter nye projekter i gang.

Dansk deltagelse i EU's bankunion

Det vil være en fordel for Danmark at deltage i bankunionen, da de fælles EU-regler fremmer den finansielle stabilitet i EU og værner mod fremtidige finansielle kriser. Tilliden til medlemslandenes økonomier vil således blive styrket, og virksomhederne vil få nemmere adgang til kapital - en forudsætning for øgede investeringer og vækst.

Kapitalmarkedsunion

Et vigtigt element i Kommissionens investeringsplan er forslaget om en europæisk kapitalmarkedsunion. Gennem unionen vil nationale finansielle markeder blive bedre integreret, og det vil trække mere kapital til EU. Dette vil gøre det lettere for virksomhederne at få adgang til finansiering af fremtidige investeringsprojekter.

Anders Ladefoged

Anders Ladefoged

Underdirektør

 • Direkte +45 3377 3609
 • Mobil +32 491 569 209
 • E-mail al@di.dk