DI Mener:

Et stærkt EU der gør en positiv forskel

Danmark og danske virksomheder har en stor interesse i, at EU-samarbejdet er stærkt og stabilt og i stand til at levere løsninger på de udfordringer, som de enkelte lande ikke kan løse selv.

Vores EU-medlemskab har spillet en afgørende rolle for, at Danmark i dag er et godt og velstående samfund. Det skyldes ikke mindst det indre marked, som i 2016 aftog omkring to tredjedele af danske virksomheders eksport. Godt og vel 530.000 danske arbejdspladser er afhængige af den efterspørgsel. Danmark og danske virksomheder har derfor brug for, at EU-landene står sammen og får leveret konkrete løsninger på Europas udfordringer, sådan så danskerne og andre europæere kan mærke, at EU gør en positiv forskel. Det gælder f.eks. på områder som samhandel, klimaforandringer, migration og terrorbekæmpelse.

Et EU under pres

EU-samarbejdet har de senere år skullet håndtere mange store grænseoverskridende udfordringer som for eksempel migrationsstrømme, sikkerhed og svag økonomi i mange medlemslande.

Det har sat EU-landenes samarbejde under pres, og presset er blevet forstærket af EU-borgernes bekymring for udfordringerne.

Bekymringen har vist sig som modvilje mod EU og mod international frihandel. Det er blevet tydeligt, at europæernes opbakning til EU ikke kan tages for givet. Brexit er et meget klart eksempel på det. Det har stor betydning for Danmark og dansk erhvervsliv, at EU formår at levere holdbare løsninger på europæernes bekymringer. DI mener derfor, at EU skal fokusere på følgende:

  • Løse akutte grænseoverskridende udfordringer: EU er primært til for at finde fælles løsninger på grænseoverskridende udfordringer, som de enkelte lande ikke kan løse alene. Det gælder i særlig grad migration og terror. De ydre grænser skal styrkes, så Schengen-samarbejdet kan vende tilbage til normalen med åbne indre grænser til gavn for borgere og virksomheder.

  • Udveksle arbejdskraft, ikke sociale ydelser: EU skal ikke være en social union. Der skal kun være adgang til velfærdsydelser i andre lande, når det direkte understøtter arbejdskraftens fri bevægelighed. Arbejdsmarkedspolitik, social-, fordelings- og skattepolitik bør være national politik, hvor landene finder egne løsninger.

  • Mere samhandel mindre protektionisme: EU og medlemslandene skal gøre mere for at få det indre marked til at virke bedre. Der skal især gøres op med nationale særregler, som reelt fungerer som ulovlige handelshindringer. Det indre marked skal også videreudvikles til at omfatte nye områder som digitale produkter og energi. EU bør fastholde en handelsliberal linje i forhold til resten af verden.

  • Skab et konkurrencedygtigt Europa: EU’s budget skal i højere grad skabe incitamenter for innovation, udvikling og nye investeringer i for eksempel forskning, uddannelse og infrastruktur. Strukturfondsmidler og landbrugsstøtte skal bruges til at stimulere innovation og produktivitet. Offentligt-privat samarbejde skal udvikles, så det fremmer private investeringer. Og det bør være enklere for SMV’er at få adgang til EU-finansierede udviklingsprogrammer.

Anders Ladefoged

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3609
  • Mobil +32 491 569 209
  • E-mail al@di.dk