DI Mener:

Forbrugerpolitik

En balanceret forbrugerbeskyttelse, der tager hensyn til forholdet mellem forbrugere og erhvervsdrivende, er en forudsætning for et velfungerende marked.

Hvis forbrugerbeskyttelsen er mangelfuld, har det betydning for tilliden til erhvervslivet, og det går ud over handlen. Omvendt vil store unødige administrative byrder og fordyrende krav for virksomhederne afspejle sig i højere priser og ringere service. Ingen af delene er til gavn for hverken forbrugere eller erhvervsliv. Derfor er det vigtigt, at beslutningstagerne er opmærksomme på balancen både ved indførsel af nye regler og ved ændring af de eksisterende. Dertil kommer, at lovgivning ikke altid er løsningen på forbrugerpolitiske problemer. Information og vejledning kan i mange tilfælde være et mere effektivt redskab.

Undgå danske særregler

E-handlen er global og voksende. Den giver virksomheder et større marked og forbrugerne et større udbud. En forudsætning for et effektivt marked er imidlertid, at alle virksomheder på tværs af Europa skal efterleve de samme sæt regler. Danske særregler og overimplementering af EU-regler øger omkostningsniveauet for danskbaserede virksomheder. Det fører til højere priser, og det skaber en ulige konkurrencesituation, og gør det mindre attraktivt at handle i danske webshops. Derfor arbejder DI for, at de forbrugerretlige regler fastsættes på EU-niveau via totalharmonisering.

Styrk håndhævelsen – også på tværs af grænser

Et åbent marked forudsætter en ensartet fortolkning og effektiv håndhævelse af reglerne på tværs af landene. Kun på den måde kan forbrugerne føle sig trygge, og det reelle behov for justeringer i reglerne kan blive tydeligt. Traditionelt tages nye regler og stramninger i brug for at imødegå et problem med manglende overholdelse af reglerne, men ofte vil det være fuldt tilstrækkeligt og langt mere hensigtsmæssigt at håndhæve de gældende regler bedre. Det er de mange lovlydige virksomheder, man rammer, når der indføres nye krav, hvorimod man med bedre håndhævelse kan gå målrettet efter de få virksomheder, der systematisk bryder reglerne, som ingen har interesse i at beskytte. Håndhævelsen af eksisterende regler bør derfor gå forud for indførelsen af nye regler. Endelig er det vigtigt med et styrket internationalt samarbejde i og uden for EU for at sikre effektiv håndhævelse over for udenlandske erhvervsdrivende.

Skab fleksibel regulering

DI opfordrer til, at kommende lovgivning på forbrugerområdet i videst muligt omfang tager udgangspunkt i principper og rammer snarere end detaljeret regulering. Hastigheden af den teknologiske udvikling og nye forretningsmodeller betyder, at for detaljerede regler hurtigt bliver utidssvarende og risikerer at blive en hæmsko for innovation og udvikling i samfundet.

Jacob Kjeldsen

Jacob Kjeldsen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3727
  • Mobil +45 2088 3914
  • E-mail jak@di.dk