DI Mener:

Iværksætteri

Danmark har brug for flere iværksættere, der starter og udvikler nye virksomheder og får dem til at vokse. Derfor skal det være lettere at starte og udvikle en virksomhed.

Iværksætteri er vigtigt for Danmark, fordi det skaber nye vækstvirksomheder til gavn for vores samfund. DI mener, at Danmark har brug for en mere entreprenant kultur, hvis vi skal skabe flere iværksættere og gøre det mere attraktivt at arbejde for og med en nystartet virksomhed. Det skal samtidig være enklere og nemmere at starte virksomhed.

DI støtter regeringens initiativ for at nedsætte et iværksætterpanel, som består af 15 iværksættere, investorer og eksperter. Panelet skal blandt andet komme med forslag til, hvordan det bliver lettere og mere attraktivt at starte virksomhed i Danmark.

DI mener, at der skal fokuseres på fem områder, hvis Danmark skal lykkedes med at blive et stærkt land for iværksætteri.

Mere attraktivt at være iværksætter

Mod, lyst og vilje er en afgørende forudsætning for at starte en virksomhed. Men det kan ikke stå alene. Det skal også være attraktivt for iværksættere at starte en virksomhed. Iværksættere skal have et økonomisk incitament, der afspejler den relativt højere risiko, som iværksætteren tager, når han eller hun sætter sparepengene på spil, og fravælger livet som lønmodtager.

Lettere adgang til kapital

Der kan gå lang tid fra iværksætteren får sin første idé, til virksomheden er etableret, og der er skabt vækst med en positiv bundlinje. På denne rejse gennemgår iværksætteren en række faser, hvor forskellige former for kapitaltilførsel er altafgørende for virksom-hedens udvikling. Iværksætteres mulighed for at etablere og udvikle en virksomhed, skal derfor styrkes gennem et velfungerende og gennemskueligt kapitalmarked, der let-ter adgang til kapital for iværksættere og vækstvirksomheder.

Lettere adgang til dygtige medarbejdere

De rigtige kompetencer er centrale for at omdanne kapital og ideer til værdi. Det er der-for afgørende, at også nye virksomheder kan tiltrække og fastholde medarbejdere med de rigtige kompetencer. Det stiller krav til de erhvervsrettede uddannelser og til resten af uddannelsessystemet, der skal kunne omfavne entreprenørskab.

Vi skal samtidig være dygtige til at tiltrække internationale talenter, der kan hjælpe virksomheder i gang med at vokse.

Lettere adgang til nye markeder

Adgang til nye markeder er en forudsætning for vækst og udvikling af en virksomhed. Mange iværksættere orienterer sig mod hjemmemarkedet og nærmarkederne i Europa. Det bør være ligeså let at afsætte varer i eksempelvis Tyskland som i Danmark. Det indre marked har åbnet op, men der er fortsat barrierer - som eksempelvis høje gebyrer på grænseoverskridende betalinger og særlige nationale krav produkter - som hindrer handel på tværs af grænserne.

En ny iværksætterkultur

Iværksætteri skal understøttes af en stærk kultur, som understøtter og fremmer iværk-sætteri og gør det socialt attraktivt. Der skal derfor være endnu større fokus på iværksætteri og entreprenørskab i uddannelsessystemet.

Anders Sparre

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3973
  • Mobil +45 2627 2494
  • E-mail asp@di.dk