DI Mener:

National klimapolitik

Klima er en del af DI’s DNA, og klima, vækst og beskæftigelse er hinandens forudsætninger.

DI arbejder for, at Danmark fastholder og udvikler sin førerposition indenfor grøn omstilling og klimapolitik. Det skal sikres ved en ambitiøs klimapolitik i både Danmark og EU baseret på vækst og beskæftigelse.

DI arbejder med klimapolitik i en global, europæisk og dansk kontekst.

Klimaloven sætter retningen i Danmark

Et samlet dansk Folketing besluttede som en del af energiaftalen i juni 2018, at Danmark skal arbejde mod netto-nuludledning af drivhusgasser i overensstemmelse med Parisaftalen og for et mål om netto-nuludledning i EU og Danmark senest i 2050.

Et bredt flertal i folketinget vedtog efterfølgende i juni 2020 en bindende klimalov med klimamålsætninger på 70 pct. CO2-reduktion i 2030 sammenlignet med 1990 og klimaneutralitet senest i 2050. Det er målsætninger som DI bakker op omkring.

Erhvervslivet tager ansvar

Der er skabt et solidt afsæt for erhvervslivets klimadagsorden med DI’s 2030-plan ”Sammen skaber vi grøn vækst”, en ambitiøs indsats i klimapartnerskabsarbejdet samt i ”Danmark ud af krisen”.

Erhvervslivet fortsætter med at tage ansvar og spiller en vigtig rolle i indsatsen for at realisere klimalovens mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningen i 2030. Det skal ske i samspil med øget konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse. Erhvervslivets 13 klimapartnerskaber afleverede den 16. marts 2020 mere end 400 forslag til, hvordan det kan gøres og hvad det kræver for at nå så langt.  Mange af klimapartnerskabernes anbefalinger er allerede en del af DI’s politik og andre er i færd med at blive indarbejdet i DI’s fremadrettede arbejde.

Fra DI’s side gør vi en indsats for at promovere klimapartnerskabernes anbefalinger og konkrete cases, også i forbindelse med udarbejdelsen af regeringens klimahandlingsplaner, og deltager i opfølgningen på klimapartnerskabernes arbejde i Grønt Erhvervsforum.

Fra DIs side arbejder vi for en ambitiøs national klimapolitik, der med udgangspunkt i ambitiøse EU rammevilkår og virkemidler, sikrer en omkostningseffektiv grøn omstilling til gavn for vækst,

Jens Dandanell Petersen

Jens Dandanell Petersen

Fagleder for national klimapolitik

  • Direkte +45 3377 3579
  • Mobil +45 2924 4591
  • E-mail jedp@di.dk