DI Mener:

En grønnere og mere bæredygtig udvikling

Danmarks kommuner spiller en stor og vigtig rolle i den grønne omstilling.

Danmarks kommuner spiller en stor og vigtig rolle i den grønne omstilling. De har ansvaret for 70 pct. af de offentlige bygninger, er storindkøbere af alt fra håndsæbe til busdrift og vigtige ejere af forsyningsselskaber. Og mange har allerede fokus på at løfte de høje danske klimaambitioner fra tanke til handling. I de bestræbelser er det helt centralt, at indsatsen for et bedre klima går hånd i hånd med bestræbelserne om at skabe vækst og arbejdspladser.

DI anbefaler, at minimum 80 pct. af de offentlige vareindkøb er bæredygtige
Kommunerne køber årligt varer for 80 mia. kr. Der ligger derfor et stort potentiale i at reducere den offentlige sektors samlede klimaaftryk ved at stille krav om, at varerne skal være grønne og leve op til en række kriterier. DI anbefaler, at 80 pct. af de offentlige vareindkøb er bæredygtige og lever op til seks kriterier for bæredygtighed.

DI anbefaler, at kommunerne opfører fremtidssikrede og bæredygtige bygninger
Bæredygtige bygninger vil medføre både lavere driftsudgifter i form af lavere energiforbrug og en reduktion i CO2-udslippet. I sommeren 2020 er der i bygningsreglementet indført en frivillig bæredygtighedsklasse med ni parametre. Den kan kommunerne med fordel tage udgangspunkt i.

DI anbefaler, at kommunerne reducerer energiforbruget og energieffektiviserer i de kommunale bygninger
Kommunerne ejer 70 procent af den offentlige bygningsmasse, og for mange af bygningerne er der et højt energiforbrug til både varme og drift af installationer. For kommunen vil en reduktion og effektivisering af dette forbrug give både lavere driftsudgifter og en reduktion i CO2-udslippet.

DI anbefaler, at kommunerne stiller krav om fossilfri maskiner på byggepladserne
Kommunerne er store bygherrer og kan udover at bygge bæredygtigt og energioptimere eksisterende bygninger stille krav om, at selve byggeprocessen er klimavenlig – bl.a. ved at stille krav om, at maskinerne, der anvendes på byggepladserne, er drevet uden fossile brændstoffer.  

DI anbefaler alle kommuner at have en ambitiøs og opdateret klimatilpasningsplan.
Kommunerne har en central rolle i at sikre, at de nødvendige klimatilpasningsprojekter bliver prioriteret og gennemført. En klimarobust kommune er vigtig for erhvervslivet, fordi risikoen for, at virksomheder og infrastruktur bliver oversvømmet, mindskes, og det skaber stabile og attraktive vilkår for erhvervslivet.

DI anbefaler, at kommunerne gør det muligt for virksomhederne at sende overskudsvarme ind i fjernvarmesystemet.
Med de nye og mere attraktive rammer for at udnytte overskudsvarme har virksomhederne større incitament til at indvinde og bedre muligheder for at afsætte overskudsvarme. Dermed vil langt mere overskudsvarme blive anvendt i varmeforsyningen fremfor at blive sendt ud til gråspurvene. Som medejere af fjernvarmeselskaberne kan kommunerne understøtte, at virksomhederne kan afsætte deres overskudsvarme. Udnyttelse af overskudsvarme giver en mere effektiv udnyttelse af energien til gavn for kommunerne såvel som for hele samfundet.

DI anbefaler, at kommunerne stiller krav om klimavenlig varme og el. 
Mange kommuner er medejere af forsyningsselskaberne og har i den forbindelse en god mulighed for at stille krav til disse om, at produktionen af varme og strøm bliver CO2- reducerende. Kravet om CO2-reducerende varme og el-produktion giver både billigere og større udbud af CO2-venlig el og varme og bidrager til, at kommunerne kan komme i mål med CO2-reduktionsmålene i 2030. På samme måde er en omstilling til klimavenlig produktion af varme og el vigtig for, at virksomhederne kan reducere deres CO2-udledning ved at sætte strøm til produktionsprocesser, varmeproduktion og biler.

DI anbefaler, at kommunerne stiller krav til forsyningsselskabernes investeringer i vandsektoren
De danske forsyningsselskaber i vandsektoren investerer årligt for et to-cifret milliardbeløb. Kommunerne, der ejer størstedelen af forsyningerne, har en oplagt mulighed for at fremme bæredygtighed og samfundsøkonomiske investeringer. Kommunerne skal kræve, at forsyningerne i vandsektoren kigger på den samlede omkostning i hele investeringens levetid fremfor udelukkende at se på indkøbsprisen. Det er også det, som vi kalder ”Total Cost of Ownership”. Det medfører store samfundsøkonomiske besparelser ift. til parametre som f.eks. pris, drift og vedligehold og går hånd-i-hånd med en positiv miljø- og klimaeffekt.

Læs også DI’s 13 anbefalinger til kommuner om grøn omstilling: