DI Mener:

Flere dygtige medarbejdere

Virksomhederne har brug for både danske og internationale medarbejdere og her kan kommunerne hjælpe.

Virksomhedernes store udfordring i dag er, at det er blevet betydeligt sværere at rekruttere de medarbejdere, de har behov for. Det gælder lige fra den ufaglærte over den faglærte til den højtuddannede specialist. Og problemet ville være langt større, hvis virksomhederne ikke kunne ansætte medarbejdere fra udlandet.

Men selv med hjælpen fra internationale medarbejdere er der alligevel mange virksomheder, der må takke nej til ordrer eller opgive at udvide produktionen, fordi de ikke kan finde de rigtige medarbejdere. Og hver gang koster det vækst, arbejdspladser og skattekroner.

Beskæftigelsesindsatsen er et område, hvor kommunerne kan samarbejde mere og lære af hinanden på tværs af kommunegrænserne, så endnu flere borgere bliver klar til job, og virksomheder og kandidater bedre kan finde hinanden. I dag svinger indsatsen meget mellem de enkelte kommuner, og derfor bør jobcentrene blive bedre til at lære af hinandens gode erfaringer.

DI anbefaler, at kommunerne udpeger en fast kontaktperson til hver virksomhed i jobcentret
Virksomhederne skal have en fast kontaktperson på jobcentret, og jobcentrene skal gøre en ekstra indsats for at afdække virksomhedernes behov, så de kan matche ledige med jobs. Jobcentrene bør også samarbejde på tværs af kommunegrænserne om rekruttering af ledige til konkrete stillinger. F.eks. i regi af Jobcentrenes Rekrutteringsservice.

DI anbefaler, at der gøres en særlig indsats for nyankomne internationale medarbejdere og deres medfølgende familie
Kommunerne skal være parate til i et samarbejde med private aktører at tage godt imod de internationale borgere, der kommer til deres kommune. Det kan eksempelvis være et samarbejde mellem lokale erhvervshuse og private rekrutteringstilbud om jobmuligheder og skole- og fritidstilbud. Kommunerne skal samtidig være parate til at kommunikere information på engelsk til nytilkomne internationale borgere i deres kommune.

DI anbefaler, at kontanthjælpsmodtagere bliver hjulpet tættere på arbejdsmarkedet, hvilket også vil bidrage til en mere vellykket integration af flygtninge og indvandrere
Kommunerne bør hjælpe alle på kontanthjælpsydelse til at komme i arbejde ved hjælp af mere aktivering. Mest muligt af aktiveringen bør foregå på private virksomheder, da det er den mest effektive form for aktivering. Kommunerne bør også anvende nyttejob systematisk i deres aktiveringsindsats. Samtidig bør kommunerne visitere flere kontanthjælpsmodtagere jobparate, så de skal stå til rådighed for arbejde og aktivt søge job.

Kommunerne bør hjælpe flere unge på uddannelseshjælp i overgangen til uddannelse ved i højere grad at tilbyde et brobygningsforløb, hvor de unge modtager vejledning og støtte, når de påbegynder en erhvervskompetencegivende uddannelse. Forslagene er også relevante i en integrationsindsats, da indvandrere og efterkommere er overrepræsenteret i kontanthjælpssystemet.

DI anbefaler, at kommunerne hjælper flere unge til at få et fritidsjob
At blive en del af en arbejdsplads gennem et fritidsjob lærer unge at tage ansvar, møde til tiden, udøve disciplin og andre færdigheder, som gavner deres præstationer både i skolen og senere, når de skal tage en uddannelse og klare sig på arbejdsmarkedet. Det er særlig vigtigt for unge fra familier, der ikke har erfaringer med det danske arbejdsmarked.

Kommunerne bør derfor arbejde systematisk med fritidsjob bl.a. ved at ansætte fritidsjob-virksomhedskonsulenter, ved altid at have fritidsjobprojekter i de boligsociale områder og ved at vejlede alle elever i 8.-10. klasse i, hvordan man søger og passer et fritidsjob. Kommunerne arbejder i dag ikke systematisk med at hjælpe unge med at finde et fritidsjob, og der er stor kommunal forskel på, hvor stor en andel af de 15-17-årige, som har et arbejde.