DI Mener:

Infrastruktur og transport

Kommunerne skal sikre, at der er velfungerende vejnet og kollektiv trafik, så medarbejdere og produkter effektivt kan transporteres fra A til B.

Kommunerne skal sikre, at der er et velfungerende kommunalt vej- og cykelstinet og at den kollektive trafik fungerer optimalt,  så medarbejdere og varer effektivt kan komme fra A til B. En velfungerende infrastruktur kan være afgørende for, om virksomhederne kan levere til tiden eller tiltrække medarbejdere med de rigtige kompetencer.

DI anbefaler, at der investeres i at vedligeholde veje og stier
Den seneste opgørelse fra Vejdirektoratet har opgjort vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale veje til knap 3,9 mia. kr. Der er behov for, at kommunerne har større fokus på forbedret drift og vedligeholdelse og afsætter de nødvendige midler hertil. Jo længere tid vedligeholdelsesarbejde udsættes jo større bliver skaderne og jo dyrere bliver det at rette op på. Alle landets kommuner bør derfor have en fuldt finansieret plan med mål for, hvorledes  efterslæbet på vejvedligehold kan indhentes inden for højst 10 år.

DI anbefaler, at kommuner og regioner gør den kollektive trafik til et attraktivt valg for flere pendlere i hverdagen.
Kommuner og regioner er ansvarlige for bestilling af busdriften, lokalbanerne og for flextrafikken og kan derfor aktivt påvirke udviklingen af en effektiv kollektiv trafik. Erhvervslivet har brug for høj mobilitet blandt medarbejdere og samfundet har brug for, at de unge færdiggør en ungdomsuddannelse. De kommende 10 år forventes trængslen på vejene kun at stige og det er samfundsøkonomiske meget dyrt, når folk spilder tiden på at holde i kø og derudover har 4 ud af 10 husstande heller ikke adgang til en bil. Derfor har vi behov for et attraktivt og sammenhængende kollektiv trafiksystem, som i fremtiden kan bringe flere danskere på arbejde eller uddannelse.

DI anbefaler, at kommunerne arbejder med at fremme cykling
Når folk tager cyklen i stedet for bilen, reducerer det trængslen på vejene og understøtte arbejdet for et bedre klima. Cykelfremmende initiativer bør indarbejdes fra start den kommunale by- og trafikplanlægning og der bør være et tæt samarbejde med både erhvervslivet, skoler, uddannelsesinstitutioner og andre relevante aktører om hvordan cykling kan fremmes. Kommunerne skal investere i bedre cykelinfrastruktur, attraktive cykelpendlerruter, sikre skoleveje og trygge parkeringsforhold for cyklister. Cyklen skal også tænkes bedre sammen med den kollektive trafik og øvrige transportformer.

DI anbefaler, at der bliver bedre mulighed for at levere til butikker uden for myldretiden.
De fleste kommuner har støjregler, der forbyder levering af varer til butikker før kl. 7.00 om morgenen. Det betyder, at lastbilerne skal levere til alle butikker og supermarkeder mellem kl. 7.00 og kl. 8.00, når butikkerne åbner. Det er midt i myldretiden, hvor alle biler, cykler og gående også er på vej til arbejde og skole. Dermed kan chaufføren, nå færre afleveringer på sin rute, og der skal flere lastbiler til at levere varer end strengt nødvendigt.

DI anbefaler, at kommunerne sørger for, at der er egnede steder til opstilling af ladestandere til el-biler i lokalplanerne.
Hvis elbilerne for alvor skal ud og rulle på de danske landeveje, er en ordentlig ladeinfrastruktur afgørende. Samtidig får lokale elbiloperatører og elbilsælgere bedre muligheder for at afsætte deres produkter og dermed bidrage til den grønne omstilling, hvis der er en god ladeinfrastruktur til stede i lokalområdet. Det er dog vigtigt, at det ikke er kommunerne selv, der sætter ladestandere op eller agerer ladestanderoperatør bortset fra de tilfælde, hvor ladestanderne skal servicere kommunens egne køretøjer. Opsætningen af ladestandere og de løbende operatøropgaver bør altid varetages af kommercielle aktører.