DI Mener:

Kommunal erhvervspolitik

Global konkurrenceevne starter lokalt: De lokale rammevilkår er afgørende for, om virksomhederne kan skabe vækst og arbejdspladser.

Hvis virksomhederne skal klare sig i den globale konkurrence og fortsætte med at skabe vækst og private arbejdspladser i Danmark, så er forholdene i virksomhedens hjemkommune af afgørende betydning.

Det handler om alt fra skatter og afgifter til sagsbehandlingstid og adgangen til kvalificeret arbejdskraft.

Et lokalt erhvervsliv, der skaber arbejdspladser og skattekroner i kommunekassen, er en forudsætning for, at kommunerne kan tilbyde borgerne den bedste service. Kommunen og virksomhederne har derfor en fælles interesse i, at der er gode forhold for virksomhederne.

DI mener, at kommunerne skal fokusere på følgende ni områder:

Infrastruktur og transport
Kommunerne skal sikre, at der er velfungerende kommunalt vejnet samt kollektiv trafik, så medarbejdere og produkter effektivt kan transporteres fra A til B. Tilgængelighed kan være afgørende for, om virksomhederne kan levere til tiden eller tiltrække medarbejdere med de rigtige kompetencer.

Adgangen til kvalificerede medarbejdere
Kommunerne skal have fokus på at øge udbuddet af kvalificerede medarbejdere og gennem jobcentrene levere den bedst mulige service til virksomhederne. Jobcentrene bør samarbejde på tværs af kommunegrænser, så virksomhederne får et større rekrutteringsgrundlag.

Uddannelse
Det er vigtigt, at de fremtidige lokale medarbejdere får de rette uddannelsesmæssige kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Det er bl.a. fornødne grundlæggende færdigheder som f.eks. at læse, skrive og regne. Folkeskolerne bør også samarbejde aktivt med lokale virksomheder om relevante undervisningsforløb.

Kommunal sagsbehandling
Kommunerne skal sikre, at sagsbehandlingen på miljø-, byggesags- og sygedagpengeområdet er hurtig og kompetent, så virksomhederne oplever færre forsinkelser og administrative byrder. Forsinkelser på f.eks. byggesager kan betyde tab af både ordrer, omsætning og arbejdspladser.

Kommunale skatter, afgifter og gebyrer
Kommunerne skal sænke skatter og afgifter, der mindsker incitamentet til at placere, udvikle og udbygge virksomhederne i kommunen. Det gælder den kommunale indkomstskat, og i særdeleshed erhvervsskatter som dækningsafgift og grundskyld samt afgifter og gebyrer på f.eks. byggesager og affaldshåndtering.

Fysiske rammer
Kommunen skal sikre, at der et stort udbud af lokale erhvervsgrunde, og at kommunen har en klar strategi for, hvor beboelse og erhverv placeres, så der ikke opstår problemer med f.eks. støjgener. Derudover er det afgørende, at kommunen gør en indsats for en god digital infrastruktur, ved f.eks. at sikre nem/billig opsætning af mobilmaster og sætter konkrete mål for mobil- og bredbåndsdækning.

Brug af private leverandører
Kommunen skal gøre det nemt og overskueligt for private leverandører at byde på kommunale opgaver, så borgerne får den bedst mulige kvalitet får skattekronerne. F.eks. skal det være let for virksomhederne at danne sig et overblik over regler og kommende udbud, og der skal være fastsat rimelige regler for rettidighed og længde på betalingsfrister.

Kommunens image
Et godt image er afgørende for kommunens evne til at fastholde og tiltrække succesfulde virksomheder og kvalificerede medarbejdere. Det handler eksempelvis om at samarbejde på tværs af kommuner og virksomheder om at brande arbejdspladserne og regionale styrkepositioner.

Information og dialog
En god dialog mellem erhvervslivet og kommunen kan være med til at skabe forståelse for hinandens udfordringer og synspunkter og kan bidrage til at finde løsninger. Det er også vigtigt, at væsentlig information fra kommunen formidles hurtigt og klart, om alt lige fra snerydning og vejarbejde til lokalplaner.

Vejledninger

13 anbefalinger til grøn omstilling

Hent anbefalingerne
Annette Christensen

Annette Christensen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 4838
  • Mobil +45 2829 8384
  • E-mail anch@di.dk
Louise Pihl

Louise Pihl

Underdirektør

  • Direkte +45 7216 0177
  • Mobil +45 2566 6312
  • E-mail lop@di.dk