DI Mener:

Energi til fremtiden

DI ønsker en ambitiøs og markedsbaseret grøn omstilling i Danmark og EU, som skal sikre adgangen til billig, bæredygtig og stabil energi.

En ambitiøs, bæredygtig og omkostningseffektiv klimaindsats og grøn omstilling står højt på den politiske dagsorden i både Danmark og EU. Danmark har i dag en førerposition som teknologisk pionerland inden for grøn omstilling - med en effektiv fremstillingsindustri samt en energiindustri med ”State of the Art”-produkter inden for vedvarende energi, energieffektivitet og energisystemløsninger.

En ambitiøs klimaindsats og grøn omstilling sikres bedst med brede politiske energiaftaler. Dette giver sikkerhed om retningen, og giver virksomhederne mulighed for at planlægge fremtidige investeringer i grønne løsninger. Energiaftalen fra 29. juni 2018, som alle partier i Folketinget medvirker i, bidrager i høj grad hertil.

For en lille åben økonomi som den danske, er det også vigtigt med velfungerende, fælles europæiske rammer.  Danmark er energimæssigt i stadig stigende grad afhængig af et samspil med vores nabolande.

En ambitiøs energi- og klimapolitik

DI støtter op om, at EU og Danmark arbejder for klimaneutralitet i 2050. Det er vigtigt, at EU viser klimalederskab og giver et godt bidrag til Paris klimaaftalens mål om at forhindre globale temperaturstigninger over 1,5-2,0 grader i slutningen af dette århundrede. På vejen dertil er det positivt, at EU i sommeren 2018 øgede sine mål for energieffektivisering og vedvarende energi til henholdsvis 32,5 pct. og 32 pct.

DI mener, at den grønne omstilling først og fremmest skal tage udgangspunkt i en ambitiøs og markedsbaseret dansk og europæisk energi- og klimapolitik. Eksempelvis gennem sikring af et velfungerede europæiske marked for el og gas.

Udbygning med vedvarende energi og energieffektivisering i Danmark skal ske omkostningseffektivt. Det skal baseres på markedsbaserede udbud og afregningsvilkår, som sikrer investeringssikkerheden.

Der skal skabes et energisystem, hvor produktion og forbrug hænger bedre sammen. Dette skal ske gennem bedre sammenkobling mellem energisektoren, industrien, transport og vores boliger - eksempelvis gennem øget integration af grøn elektricitet.

DI arbejder eksempelvis også for afgiftsfri overskudsvarme gennem en ny certificeringsordning og for at øge indsatsen i forhold til ambitionsniveauet i energiaftalen til et niveau på 9 PJ årligt fra 2021 til 2030 svarende til 30 pct. af det endelige energiforbrug eksklusiv transport.

Tiltag som disse vil også understøtte klimaindsatsen i Danmark, herunder at kunne opfylde det danske mål om en 39 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030 for transport, landbrug og bygninger. Regeringens klima- og luftudspil fra oktober 2018 bidrager sammen med energiaftalen hertil, men skal følges op med en god implementering af de konkrete initiativer. 

En sikker og billig energiforsyning

Energiforsyningen skal være effektiv og billig og i videst muligt omfang ske markedsbaseret. Det betyder, at aktiviteter, der ikke er naturlige monopoler, i videst mulige omfang skal konkurrenceudsættes.

Reguleringen af de naturlige monopoler i vores forsyningssektorer skal ske på en måde, så aktører, der finder ekstraordinære effektiviseringer, får en økonomisk gevinst.

Derudover skal Danmark samarbejde med sine naboer i Europa og bruge fælles EU-regulering.

Energi skal kunne bevæge sig uhindret inden for EU’s grænser i lighed med andre varer. Derfor er der brug for et stærkere europæisk energimarked. Der er eksempelvis brug for investeringer i el-forbindelser mellem landene og samarbejde om udbygning med vedvarende energi i områder som Nordsøen.

EU’s CO2-kvotesystem er et vigtigt fælles virkemiddel til at sikre en omkostningseffektiv grøn omstilling. Kvotesystemet har været udfordret af lave og ustabile priser, men den seneste reform af kvotesystemet har sikret en mere stabil og robust kvotepris til gavn for en omkostningseffektiv grøn omstilling.

Eksport, forskning og udvikling skal styrkes

Dansk eksport af energiteknologi og -service udgør mere end 80 mia. kr. årligt. Markedet for energiteknologi vokser hurtigt – og dermed øges potentialet for danske virksomheder. Eksportstrategi for energiområdet anviser vigtige instrumenter til at understøtte energibranchens eksportindsats. Strategien skal udvikles yderligere, så myndigheder, organisationer, eksportinstrumenter og virksomheder kan samarbejde tæt og effektivt om at indfri det enorme eksportpotentiale - både til de væsentlige hovedmarkeder og til vækstlande med stort potentiale.

Danmark skal have en national strategi for forsknings- og innovationsindsatsen på energiområdet. Den skal sikre, at danske energivirksomheder er i verdenseliten, når det kommer til forskning og innovation. Det vil styrke virksomhedernes konkurrencekraft og vækstmuligheder. Det forudsætter også, at danske energivirksomheder har adgang til de bedste talenter og tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, så kompetenceniveauet i energiindustrien kan blive løftet.

Troels Ranis

Troels Ranis

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk