02.10.20 Miljø, energi og klima Høringssvar

Okt. 2020: Høringssvar til udkast til lov om Klima-skovfonden

Overordnet støtter DI op om Klima-skovfonden, som vil fremme og finansiere om-kostningseffektiv skovrejsning samt udtagning af lavbundsjorde med det formål at opnå en nettoreduktion af drivhusgasudledningen.

Danske virksomheder oplever, at der er en efterspørgsel efter muligheden for at kunne klimakompensere via danske projekter og anser i den forbindelse Klima-skovfonden for et oplagt redskab, der kan supplere virksomhedernes øvrige indsatser på området. Virk-somhederne påpeger i øvrigt, at det er positivt, at fonden ikke kun fokuserer på klima, men også på eventuelle synergier med miljø og natur.

DI bemærker, at fonden skal fungere som et alternativ til private tiltag. Dette er vigtigt, da den private sektor allerede har startet etableringen af større skovrejsningsprojekter her-hjemme med henblik på at sikre bedre natur i Danmark samt et bedre globalt klima her og nu. I forlængelse heraf anbefaler DI, at fonden undersøger, hvordan den kan støtte op om allerede etablerede skovrejsningsprojekter, som den private sektor har iværksat eller ønsker at iværksætte. Denne støtte kan eksempelvis både være finansiel eller i form af rådgivning. Det skal sikres, at fonden ikke underminerer det arbejde, der allerede pågår, men derimod understøtter det.

DI bemærker også, at fonden skal kunne tiltrække privat finansiering. I forlængelse heraf vurderer DI, at fonden bør designes, så den er interessant og attraktiv for den private sek-tor. Dette kan blandt andet opnås ved at sikre, at bestyrelse, sekretariatet og det rådgi-vende udvalg i videst mulig omfang besættes af personer, der har erfaring med at gennem-føre klimaprojekter, herunder indenfor skovsektoren...

Læs det fulde høringssvar i linket nedenfor.

Kitt Bell Andersen

Kitt Bell Andersen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3036
  • Mobil +45 3083 1076
  • E-mail kiba@di.dk

Relateret indhold