11.11.20 Miljø, energi og klima Høringssvar

Nov. 2020: Høringssvar til lovforslag om spildevands-forsynings-selskabers klimatilpasning m.v.

DI har den 9. oktober 2020 modtaget ovenstående høring, som dækker fem bekendtgørelser, der samlet udmønter lovforslaget om spildevandsforsyningsselskabers klimatilpasning m.v. Vi har nedenstående bemærkninger til de forslåede ændringer.

Overordnet finder DI, som også nævnt til høringen af lovforslaget, at en ændring af kravet om kommunal medfinansiering på klimatilpasningsprojekter er fornuftig. Det kan dog konstateres, at kravet har medført, at mange klimatilpasningsprojekter ikke bliver gennemført, selv om det økonomisk er mere attraktivt end en alternativ kloakløsning. DI finder derfor, at den politiske aftale fra 15. maj 2020 er et vigtigt skridt med henblik på at sikre byer, virksomheder og infrastruktur mod ekstremregn hændelser.

Med den politiske aftale er det samtidig besluttet, at der skal indføres effektiviseringskrav til klimatilpasningsprojekter, dette i lighed med øvrige investeringer i vandsektoren der pålægges effektiviseringskrav. DI finder det uheldigt, at der dermed kan blive blokeret for, at forsyninger vælger at igangsætte projekter. Det grundlæggende problem er, at mange klimatilpasningsprojekter er en stor initial engangsinvestering, som det er svært efterfølgende at effektivisere. Reguleringen derimod er udformet ud fra en forventning om løbende reinvestering, som muliggør indhøstning af den løbende produktivitetsudvikling...

Læs det fulde høringssvar i linket nedenfor. 

Svend-Erik Jepsen

Svend-Erik Jepsen

Fagleder, Vand og Klimatilpasning

  • Direkte +45 3377 3685
  • Mobil +45 2949 4407
  • E-mail sej@di.dk