01.07.19 Miljø, energi og klima Nyheder

Det Europæiske Råds konklusioner om kemikalier

Rådet har vedtaget konklusioner om kemikalier, som indeholder de politiske retningslinjer for udarbejdelse af en strategi for en bæredygtig EU-kemikaliepolitik.

Konklusionerne vedrører navnlig emnerne REACH, hormonforstyrrende stoffer, nanomaterialer og lægemidler.

I konklusionerne fremhæver Rådet behovet for at beskytte menneskers sundhed og miljøet gennem forsvarlig forvaltning af kemikalier. Det påpeger også, at det er nødvendigt at forbedre og integrere kemikalierisikovurderingen og forvaltningen af kemikalier i EU's lovgivning for at øge sammenhængen i og effektiviteten af EU's lovgivning om kemikalier.

I konklusionerne understreges det, at det er nødvendigt at udvikle en relevant mekanisme til koordinering af beskyttelsen af sårbare grupper såsom børn og gravide og ammende kvinder. Dette bør omfatte, at der indføres konsekvente risikostyringskrav i relevant EU-lovgivning vedrørende problematiske stoffer, herunder neurotoksiner og hormonforstyrrende stoffer.

Ministrene opfordrer til at fremme grøn og bæredygtig kemi og ikkekemiske alternativer og stimulere forskning og tjenestebaserede forretningsmodeller i denne henseende.

Rådet fremhæver behovet for at støtte små og mellemstore virksomheder i deres indsats for at erstatte problematiske stoffer og lægger vægt på retten til information, så forbrugerne får mulighed for at træffe informerede valg.

Rådet støtter også udvikling og indførelse af et system for tidlig varsling på EU-plan til identifikation af nye og fremspirende kemiske risici, så det bliver muligt at træffe passende foranstaltninger til at beskytte menneskers sundhed og miljøet.

Rådet opfordrer indtrængende Kommissionen til uden yderligere forsinkelse at udvikle en EU-strategi for et giftfrit miljø, som foreslår klare mål for en omfattende, langsigtet og bæredygtig EU-kemikaliepolitik. Det opfordrer Kommissionen til i sit forslag til 8. miljøhandlingsprogram at medtage forpligtelser til at gennemføre tiltag til opfølgning af EU-strategien for et ugiftigt miljø og til at tackle fremadrettede kemiske udfordringer. Rådet peger også på behovet for bæredygtig finansiering og bæredygtige ressourcer til Det Europæiske Kemikalieagentur og opfordrer til, at det inddrages på andre lovgivningsområder.

Konklu-sionerne vedrører desuden følgende emner:

• Lægemidler: Rådet understreger, at det er vigtigt at fremskynde konkrete og ambitiøse tiltag for at reducere risikoen ved lægemidler og rester heraf for miljøet

• REACH: Rådet opfordrer Kommissionen og ECHA til senest i december 2019 at udarbejde en handlingsplan om dossierernes overholdelse med hensyn til REACH. Rådet fremhæver også betydningen af at forbedre REACH-procedurerne for godkendelse og begrænsninger

• Nanomaterialer: Rådet anmoder Kommissionen om at udvide ECHA's mandat til at indsamle og stille forskningsdata til rådighed om karakteriseringen af, faren ved og den potentielle eksponering for stoffers nanoformer, der hidtil ikke er blevet registreret i henhold til REACH, fordi deres årlige tonnage ligger under tærsklen på 1 ton/år, og om regelmæssigt at anmode ECHA om at evaluere de resultater og virkninger, som EU's Observatorium for Nanomaterialer, der blev iværksat i 2017, har opnået

• Hormonforstyrrende stoffer: Rådet opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet ved at minimere eksponeringen for hormonforstyrrende stoffer og tilskynde til, at de, så vidt det er teknisk og praktisk muligt, erstattes af sikrere kemikalier, og til uden unødig forsinkelse at fremlægge en handlingsplan med klare og konkrete tiltag og en ambitiøs tidsplan herfor.

DI ser positivt på Rådets konklusioner, og vi glæder os til at bidrage i det videre arbejde.

Helle Husum

Helle Husum

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3064
  • Mobil +45 2912 4572
  • E-mail hehu@di.dk

Relateret indhold