14.06.19 Miljø, energi og klima Nyheder

Nye internationale regler for eksport af plastaffald

Nye regler i Baselkonventionen blev underskrevet i maj, så også plastaffald er omfattet af reglerne. Det får betydning for det danske affaldsplast, der eksporteres uden for EU, mens EU-regler fortsat gælder inden for det indre marked.

Baselkonventionen omhandler kontrol med farligt affald, når det transporteres over grænser. Konventionen er tiltrådt af 186 lande, herunder Danmark og resten af EU, og den har til formål at sikre, at eksport af farligt affald sker på en ordentlig og sikker måde, både for mennesker og for miljøet.

Ændringen af Baselkonventionen gør, at bestemte plasttyper, og bestemte blandinger af plasttyper, defineres som farligt affald i konventionen. Hermed kommer konventionens kontrolbestemmelser i spil, og det svært genanvendelige plastaffald må først sendes til et andet land, når modtagerlandet har godkendt det. Den nye ændring i Baselkonventionen, og den øgede kontrol på eksport af plastaffald træder i kraft den 1. januar 2021.

EU's regler stadig gældende

Ændringen i Baselkonventionen har fokus på eksport på tværs af landegrænser, men EU-landes handel med plastaffald inden for det indre marked forventes ikke at blive påvirket. Her forudsætter EU, at EU-reglerne har forrang. I konventionen er det indskrevet, at landende kan lave regionale aftaler i forhold til håndtering af farligt affald, hvis den overholder konventionens retningslinjer om miljømæssig håndtering af plastaffaldet.

Kommissionen og Miljøstyrelsen mener, at EU's eksisterende regler allerede overholder konventionens retningslinjer. Derfor vil EU-lande kunne eksportere plastaffald mellem hinanden, som de plejer.

Om Baselkonventionen

I 1970’erne og 1980’erne begyndte priserne på afskaffelse af farligt affald at stige i den industrialiserede del af verdenen. Dette betød at man begyndte at eksportere det farlige affald til Østeuropa og udviklingslande, fordi at i denne del af verdenen var det meget billigere at afskaffe farligt affald.

Et problem opstod, fordi der var lav miljøbevidsthed og få regulativer omkring farligt affald i disse lande. Derfor var eksporten af farligt affald til disse lande, både til fare for mennesker og miljøet.

På baggrund af dette udformede man Baselkonventionen, for at modkæmpe ”toxic trade” som man kaldte det. I 1992 trådte Baselkonventionen i kraft. Det endelige formål med konventionen var at beskytte menneskelig sundhed og miljøet, fra de følger farligt affald kan have ved forkert håndtering.

Definitionen ”farligt affald” dækker over en lang række former for affald i konventionen. Hvilke affaldstyper der er farligt affald, er bestemt efter dets oprindelse, sammensætning og karakteristik.

Konventionens mål


- Reduktion af farligt affalds generering, og promotion af miljøbevidst behandling af farligt affald uanset sted for bortskaffelse.
- Begrænsning af transport af farligt affald på tværs af grænser, undtaget til destinationer hvor affaldet behandles miljøbevidst, og
- Et regulativt system til transport af farligt affald på tværs af grænser til hvor det er tilladeligt.

Louise Bünemann

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

  • Direkte +45 3377 3024
  • Mobil +45 4070 6911
  • E-mail lobu@di.dk