22.04.20 Miljø, energi og klima Nyheder

DI Vand agerer samlende bølgebryder for den danske vandsektor

Der skal sættes langt mere fokus på vandsektoren - også når landets økonomi skal genstartes efter COVID-19. Og DI Vand er allerede i fuld gang. Det har nemlig været en travl vinter og forår for foreningen.

DI Vand har arbejdet hårdt for både at øge fokus på forskning og innovation på vandområdet, bidrage til en ambitiøs miljø- og erhvervspolitik, der understøtter en innovativ vandsektor samt skabe fokus og retning i eksportinitiativer på vandområdet.

På forsknings- og innovationsområdet sker der allerede fremskridt. Siden etableringen af DI Vand har ambitionen været, at MUDP bevillingerne skal øges til 250 mio. kr. årligt sammenlignet med 88 mio. kr. i 2019. Med dette års finanslov er MUDP øget til 134 mio. kr., hvilket DI Vand bifalder.

Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi

DI Vand er også tilfredse med de anbefalinger, som Klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi afleverede den 16. marts 2020 til regeringen. DI Vand har i hele perioden op til været aktivt involveret i klimapartnerskabet. Bl.a. har formandskabet for partnerskabet bestået af Lars Schrøder, Aarhus Vand, der har haft særligt ansvar for vanddelen af partnerskabets anbefalinger. Aarhus Vand er som bekendt medlem i DI Vands bestyrelse.

Der er blevet opstillet en samlet målsætning for vand- og spildevands-forsyningerne, om at de skal være energi- og klimaneutrale i 2030. Dette bygger på en række indsatser herunder:

 • Reduktion af lattergasemissioner fra renseanlæg.
 • Øget energieffektivitet og lokal afledning af regnvand.
 • Øget produktion af biogas der opgraderes til naturgasnettet.
 • Skovrejsning på drikkevandsindvindingsområder.
 • Varmeproduktion med varmevekslere i udløbet fra renseanlæg og på drikkevand.

Den helt store klimaeffekt er imidlertid ift. at udbrede dansk energi- og klimaeffektiv vand-teknologi i hele verden. Derfor har klimapartnerskabet opstillet målsætningen om at øge dansk vandteknologieksport til 40 mia. kr. i 2030; en målsætning der fuldstændig afspejler DI Vands ambition.

Eksporten af dansk vandteknologi

Klimapartnerskabets målsætning på eksportområdet falder derfor på et tørt sted. Som nævnt har DI Vand det ambitiøse mål om, at dansk eksport skal ramme 40 mia. kr. i 2030. Ifølge Miljøstyrelsens seneste opgørelse lød vandteknologieksporten i 2018 på 20,6 mia. kr. – altså halvt så meget som målsætningen. Samtidig er eksportvæksten begyndt at flade ud og voksede kun med 1,7 pct. i 2018. Dette understreger vigtigheden og behovet for, at vandsektoren via DI Vand smøger ærmerne op.

Helt sort ser det dog ikke ud. Når Danmarks økonomi skal genstartes igen efter COVID-19, findes der allerede på helt kort sigt en lang række teknologier, produkter og ydelser, som med fordel kan eksporteres og bidrage til at kickstarte væksten. For at facilitere dette drejer det sig om at blive skarpere på eksportfremmeindsatsen og de instrumenter, som kan benyttes. Her har DI Vand stort fokus på at påvirke danske/europæiske rammevilkår for at skabe et stærkt hjemmemarked og innovation, der kan generere en vækst i eksport for at nå målet inden 2030.

DI Vand indgår derudover i en aktiv dialog med Udenrigsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet om, hvordan eksportfremmeindsatser kan styrkes. Akkurat inden Mette Frederiksen og COVID-19 lukkede landet ned, deltog DI Vand d. 5. marts 2020 i Dialogforum for miljø og fødevareeksport, ledet af Susanne Hyldelund, Udenrigsministeriets direktør for Trade Council og Global Bæredygtighed. Her fik DI Vand tydeligt understreget behovet for at sætte danske vandkompetencer på ministeriets dagsorden men også at sikre en tidlig, tæt og koordineret dialog med branchen såvel som på tværs af ministerier.

For at sætte ydereligere fokus på eksport afholder DI Vand et arrangement for medlemmerne om eksport den 31. august 2020.  Det bliver et stærkt program med indlæg og diskussion med bl.a. en række relevante partiers ordførere, Udenrigsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og en professor fra Københavns Universitet.

DI Vand har den seneste tid deltaget i og organiseret en række eksportrelaterede aktiviteter:

 • Sammen med Udenrigsministeriet organiserede DI Vand et møde med Joel Kolker, leder af Verdensbankens Global Water Security and Sanitation Partnership. Her blev der præsenteret virksomhedsløsninger og spurgt ind til Verdensbankens processer og prioriteringer på vandområdet.
 • DI Vand bidrog til arrangementet Danish Water Solutions in India hos Grundfos og havde fornøjelsen af at holde præsentationen ”DI Water – a new Platform for Collaboration on Water” samt deltage i en rundbordsdebat faciliteret af Grundfos med bl.a. Indiens ambassadør, den danske ambassade i Indien og en lang række virksomheder.
 • DI Vand bidrog til organiseringen og gennemførelsen af miljøministerens vandeksportfremstød til hhv. Kina og Indonesien/Singapore.

Finansiering af klimatilpasningsløsninger

DI Vand arbejder også hårdt på at få gang i de overjordiske klimatilpasningsløsninger. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen fremlagde i starten af marts et forslag om at ændre medfinansieringsreglerne for klimatilpasning, så kravet om 25 pct. medfinansiering fra kommunerne bliver ophævet, og at vandselskaber fremover skal betale 100 pct. af udgifterne.

DI Vand synes, at dette grundlæggende er en god ide, som kan medføre, at der igen kommer gang i gode og fornuftige klimatilpasningsløsninger. Det kan konstateres, at medfinansieringsreglerne har sat udviklingen i stå, men udfordringen er dog, at de overjordiske klimatilpasningsløsninger også foreslås pålagt et generelt effektiviseringskrav. Det vil modvirke intentionen i ministerens forslag og være en ny stopklods for overjordiske klimatilpasningsløsninger.

DI Vand ønsker derfor, at effektiviseringskravet udsættes de næste tre år. Det vil give partierne tid til at afkoble drikkevands-forbrug og udgifter til klimatilpasning. Objektivt har de to ting intet med hinanden af gøre.

DI Vand og DI har været i dialog med forsyningsordførerne og ministeriet og fremlagt foreningens ønsker til den endelige udformning af ændringerne. DI Vand håber, at der kommer tilsagn om at se på denne problemstilling i forbindelse med en politisk aftale, der forventes at falde på plads snarest.

DI Vands nye medlemmer og associerede medlemmer

Det sidste halve år har DI Vand kunne byde nye og spændende medlemmer velkomne i foreningen.

 • LiqTech Systems
 • Lyninco
 • SUEZ Water A/S

Herudover er foreningen Danske Vandværker indmeldt som associeret medlem.

Mads Helleberg Dorff

Mads Helleberg Dorff

Chef for DI Vand

 • Direkte +45 3377 3034
 • Mobil +45 4280 1888
 • E-mail mahd@di.dk

Relateret