13.05.20 Miljø, energi og klima Nyheder

Nyt fluorforbud på vej i EU –Miljøstyrelsen søger hjælp fra virksomheder

Danmark og fire andre lande har udarbejdet et spørgeskema for at indhente oplysninger om per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) fra virksomheder, der anvender PFAS.

Baggrunden for initiativet er, at Miljøstyrelsen sammen med kollegaer fra Tyskland, Nederlandene, Norge og Sverige er i gang med at forberede et REACH-begrænsningsforslag, der skal regulere alle per- og polyfluoralkylstoffer, PFAS i EU.

Formålet med spørgeskemaet er at indsamle data og viden om PFAS og deres anvendelser, for at kunne  udarbejde et begrænsningsforslag på et oplyst grundlag. Spørgeskemaet sigter endvidere mod at forstå, hvilke kemiske og/eller tekniske alternativer til PFAS, der eksisterer.

Hvem kan svare på spørgeskemaet?

Miljøstyrelsen opfordrer alle interessenter til at indsende relevante oplysninger om egenskaberne og anvendelsen af PFAS samt mulige alternativer. Mulige interessenter er:

  • Virksomheder, der producerer eller anvender PFAS.
  • Virksomheder, der sælger produkter (blandinger og artikler), som er produceret med disse stoffer.
  • Virksomheder, der anvender PFAS-alternativer.
  • Forskere og ngo'er med viden om PFAS.

Udfyldning af spørgeskemaet skal ske inden 31. juli 2020, så de fem lande kan være i stand til at fremsætte et godt velunderbygget forslag til en EU begrænsning under REACH.

Link til spørgeskemaet

Tilgå spørgeskemaet

Miljøstyrelsens spørgsmål & svar til det nye begrænsningsforslag

Hvorfor foreslår de fem lande at begrænse brugen af PFAS?

Den største bekymring for denne gruppe af fluorholdige stoffer er, at de er ekstremt svære at nedbryde i naturen, og konsekvenserne af deres anvendelse kan forårsage potentiel forurening af grund- og drikkevand.  PFAS er identificeret i miljøet i hele Europa. Produktion og anvendelse af PFAS i kemiske blandinger og i produkter har resulteret i forurening af drikkevandsforsyninger i flere europæiske lande. Gennem human biomonitering er en række PFAS detekteret i blodet hos borgerne i Europa. Selvom niveauerne for de mest udbredte, studerede og regulerede PFAS (f.eks. PFOA og PFOS) er faldende, er niveauerne for 'nye' PFAS stigende. De toksikologiske data for PFAS er ofte begrænsede.

For en række PFAS er sundhedseffekter beskrevet i litteraturen, herunder leverskader, effekter på immunsystemet, lavere fødselsvægt, effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn samt mistanke om, at de kan være hormonforstyrrende eller inducere kræft. Det store antal PFAS gør, at en stof-for-stof-risikovurdering ikke i tilstrækkelig grad vil begrænse eksponeringen for mennesker og miljøet.

Hvilke PFAS er omfattet af forslaget?

Begrænsningsforslagets endelige afgrænsning fastlægges i løbet af projektet. Som udgangspunkt er der valgt en bred arbejdsdefinition af stoffer og anvendelser, der skal begrænses. Denne definition kan så tilpasses i takt med, at der opnås mere viden gennem bl.a. spørgeskemaet og øvrig indsamling af viden. PFAS er som arbejdsdefinition defineret som:  

Stoffer der indeholder mindst én alifatisk –CF2- eller –CF3 enhed.

Hvilke PFAS anvendelser er omfattet af forslaget?

Der foreslås en omfattende begrænsning, der omfatter et forbud mod forbrugeranvendelse af stoffer, blandinger og artikler samt ikke-essentielle professionelle og industrielle anvendelser, idet al anvendelse af PFAS potentielt bidrager til ophobning af disse ekstremt svært nedbrydelige kemiske forbindelser i miljøet. Under udarbejdelsen af begrænsningsforslaget vil undtagelser for visse anvendelser blive overvejet.

Hvornår træder den foreslåede begrænsning i kraft?

Begrænsningen er planlagt til at træde i kraft 2025. REACH bilag XV-begrænsningsdossieret vil bliver udarbejdet i løbet af de næste to år. Derefter vil begrænsningsdossieret blive sendt til det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), hvor ECHA’s videnskabelige organer (risikovurderingsudvalget (RAC) og udvalget for socioøkonomisk analyse (SEAC)) vil vurdere dossieret og udarbejde en udtalelse. Endelig skal der opnås politisk enighed om begrænsningen i Bruxelles baseret på både det forelagte dossier og udtalelserne fra RAC og SEAC.

Nikolai Stubkjær Nilsen

Nikolai Stubkjær Nilsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3641
  • Mobil +45 2128 8825
  • E-mail nisn@di.dk

Relateret indhold