27.05.21 Miljø, energi og klima Nyheder

Vandsektoren på vej mod at blive klimaneutral

Ny rapport fra Miljøstyrelsen viser at de danske spildevands- og drikkevandsselskaber er godt på vej mod målsætningen om at være klimaneutral i 2030, mens energineutraliteten kræver yderligere arbejde.

Den 1. december 2020 modtog 227 drikkevandsselskaber og 100 spildevandsselskaber et brev fra miljøministeren, som opfordrede dem til at deltage og udfylde det medfølgende spørgeskema. Spørgeskemaet spurgte ind til forsyningernes energi- og klimaambitioner i fem-års intervaller frem til 2035.

Drikkevandsselskaber, der dækker for 75 pct. af den debiterede vandmængde, samt spildevandsselskaber, der dækker 87 pct. af den debiterede vandmængde, valgte at svare på spørgeskemaundersøgelsen. De høje procenttal viser den vilje, der er i den danske vandsektor til at bidrage og gøre en forskel i den grønne omstilling, hvilket de også viste i arbejdet med Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi, hvor målsætningen og denne spørgeskemaundersøgelse udspringer fra.

Af tiltag og initiativer der fremgår af de indberettede tal, er det skovrejsning, reducering i energiforbrugets CO2-bidrag, faldende lattergasemissioner og nye teknologier, der vil have en indvirkning på vandsektorens arbejde med at blive energi- og klimaneutral i 2030.

De indberettede tal viser en god og lovende udvikling i den danske vandsektor, hvor danske forsyninger og virksomheder arbejder for en mere bæredygtig vandsektor. Tallene viser dog også et behov for mere innovation, hvis vi vil nå helt i mål med målsætningen fra Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi om at have en energi- og klimaneutral vandsektor. Svend-Erik Jepsen, Fagleder, Vand og Klimatilpasning

Klimaneutral vandsektor i 2030

Tallene, som forsyningerne har indberettet til Miljøstyrelsen, viser, at drikkevandsselskaberne allerede i dag er klimaneutrale. Spildevandsselskaberne når ifølge tallene ikke at blive klimaneutral i 2030, hvilket viser et stadigt behov for udvikling indenfor sektoren. Den danske vandsektor er dog på vej til at blive klimaneutral i 2030, hvis tallene for drikkevands- og spildevandsselskaber lægges sammen.

I Danmark renser vi størstedelen af vores vand, og kun meget lidt ledes ubehandlet ud i naturen. Hvis der medregnes den mængde lattergas, som ville være endt i naturen, hvis vi ikke rensede spildevandet, og i stedet ledte det ubehandlet ud i naturen, så står vandsektoren til at være klimaneutral før 2030 og faktisk tættere på 2025.

Energineutraliteten er ikke sikker endnu

Tallene for energineutraliteten viser, at spildevandsselskaberne står til at blive energineutrale inden 2030. Dog viser tallene, at drikkevandsselskaberne ikke formår at nå dette, hvorfor den samlede vandsektor derfor ikke bliver energineutral i 2030.

Spildevandsektoren formår at have en egen forsyningsgrad på 70 pct., mens nogle af spildevandsselskaberne producerer mere energi, end de forbruger. Egenproduktionen af energi for drikkevandsselskaberne er mindre oplagte, hvilket er en af grundende til, at tallene viser, at de ikke når målsætningen for 2030.

Yderligere information om rapporten

Du kan læse rapporten fra Miljøstyrelsen her.

Potentialet i en energi- og klimaneutral vandsektor

Klimaneutraliteten for vandsektoren og energineutraliteten for spildevandsselskaberne i 2030 er tegn på, hvorfor den danske vandsektor er verdensførende indenfor vandteknologi. Den manglende energineutralitet for spildevandsselskaberne viser, at der stadig skal arbejdes videre med dansk vandteknologi og innovationen heraf.

En energi- og klimaneutral vandsektor har samtidig et stort eksportpotentiale, der kan vise omverden, hvilke tiltag og teknologier, der kan benyttes for at opnå energi- og klimaneutralitet i en vandsektor.

Næstformanden for Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi Lars Schrøder, direktør i Aarhus Vand A/S glæder sig over, at en af anbefalingerne fra partnerskabet er på vej til at blive virkelighed og siger: 

En samlet energi- og klimaneutral vandsektor i Danmark er et flot mål, som hele sektoren er klar til at arbejde målrettet for. Der skal fart på innovation og udvikling af nye og endnu mere effektive metoder og udstyr, der understøtter målet, og sætter fart i den danske vandteknologieksport. Opgørelsen der viser, at vi når energi- og klimaneutralitet understreger igen, at Danmark er verdensførende indenfor vandteknologi, og hvorfor det kæmpestore eksportpotentiale i EU og i resten af verden bør forfølges. Lars Schrøder, direktør i Aarhus Vand A/S

Vandvisionen sætter fokus på vejen til en energi- og klimaneutral vandsektor på en konference den 30. august 2021. Her kan du høre mere fra forsyninger, virksomheder, politikere og forskere om en energi- og klimaneutral vandsektor, hvordan vi kan nå i mål og meget mere.

Svend-Erik Jepsen

Svend-Erik Jepsen

Fagleder, Vand og Klimatilpasning

  • Direkte +45 3377 3685
  • Mobil +45 2949 4407
  • E-mail sej@di.dk

Relateret indhold