25.05.22 Miljø, energi og klima Nyheder

Vejledning til miljøvurderingsloven i høring

To juridiske vejledninger til lov om miljøvurderinger af henholdsvis planer og programmer samt konkrete projekter har fra marts til maj været i høring. DI’s høringssvar på vejledningen til konkrete projekter konkluderer, at vejledningen ikke bidrager med det faglige budgetteringsværktøj, som bygherrerne savner.

Den 16. maj 2017 fik Danmark en ny miljøvurderingslov. Miljøvurderingsloven samler reglerne for miljøvurdering af planer og programmer med reglerne om miljøvurdering af konkrete projekter i én lov. I perioden 16. marts til 16. maj 2022 har Miljøministeriets udkast til to juridiske vejledninger til lov om miljøvurderinger af henholdsvis planer og programmer samt konkrete projekter været i høring. Vejledningerne henvender sig til kommunale, regionale og statslige myndigheder, som arbejder med disse screeninger og miljøvurderinger. DI har i den henseende bidraget med et høringssvar vedrørende vejledningen om konkrete projekter. 

DI’s høringssvar

Miljøvurderingsområdet er tungt stof – dels er  det juridisk tungt, og dels foreskriver loven især en del fagligt miljøvurderingsarbejde, som blandt andet er baseret på naturvidenskabelige observationer, overvejelser og kalkulationer. DI savner derfor en fagligt betonet vejledning, som giver den udførende aktør i miljøvurderingsarbejdet klarere retningslinjer i arbejdet med de komplicerede miljøvurderinger. Denne afklaring findes ikke i den juridiske vejledning,

Vejledningen har derudover primært fokus på, hvad miljøvurderinger ikke er, hvorfor der savnes en klarere operationel afgrænsning af, hvad selve miljøvurderingsopgaven egentlig indeholder. DI opfordrer derfor ministeriet til også at udarbejde vejledninger til, hvordan vurderinger af elementerne i det brede miljøbegreb, der er nedfældet i lovens §1, udføres.

Vejledningen berører kort muligheden for at fastsætte kriterier og grænseværdier, som vil kunne ekskludere projekttyper fra screeningsforpligtigelsen. DI opfordrer til at arbejdet med at indføre bagatelgrænser eller minimumskriterier for en række projekttyper iværksættes, da det i stort omfang vil kunne lette afgræsningen og den administrative byrde for bygherrer og myndigheder.

DI savner ydermere en anvisning på, hvordan der skal laves en samvejning mellem de langsigtede og de umiddelbare effekter af projekter, da vejledningen kun beskriver de juridiske krav, der er til vurderingen af den umiddelbare effekt.

Alt i alt finder DI, at vejledningen mest vil finde anvendelse hos myndigheder og miljøvurderingskonsulenter. – Bygherrer savner desværre stadig et fagligt budgetteringsværktøj til opgaven.

Udkast til vejledningerne

Du kan læse Miljøministeriets udkast til vejledningen til loven om miljøvurdering af planer og programmer her.

Du kan læse Miljøministeriets udkast til vejledningen til loven om miljøvurdering af konkrete projekter her.

Det er også på disse sider, Miljøministeriets svarnotat vil blive tilgængeligt.

Morten Løber

Morten Løber

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3935
  • Mobil +45 2027 5245
  • E-mail molo@di.dk

Relateret indhold