DI Mener:

Internationale aftaler og regler der understøtter vækst

Hvis Danmark skal fastholde og tiltrække internationale virksomheder, er det afgørende, at vores skattesystem tilpasses, så det understøtter grænseoverskridende aktiviteter.

Danmarks konkurrenceevne afhænger ikke kun af dansk lovgivning og regler. Også internationale regler og aftaler har stor - og voksende - betydning for Danmarks evne til at tiltrække og fastholde investeringer og arbejdspladser.

Etableringen af en europæisk kapitalmarkedsunion, der forbedrer adgangen til finansiering for virksomheder og infrastrukturprojekter på tværs af grænserne i EU, er således en del af løsningen i forhold til at sikre et bredere finansielt udbud for danske virksomheder. Det kan bidrage til, at Danmark kan blive mere modstandsdygtig og bedre til at komme sig over eventuelle fremtidige finansielle kriser. Tilsvarende er det afgørende, at der findes en fornuftig balance i den finansielle regulering, så den ikke skader virksomhedernes adgang til kapital. Det gælder f.eks. i forhold til de nye Basel-krav, som bør implementeres på en måde, så de ikke hæmmer udlånet til erhvervslivet.

Fælles EU-selskabsskattebase

Ét af de mest ambitiøse EU-tiltag på det skattepolitiske område har været bestræbelserne på at indføre en fælles europæisk selskabsskattebase, herunder tillige konsolidering af den enkelte virksomheds skattepligtige overskud på EU-niveau. Der var oprindeligt tale om et rent frivilligt tiltag (for virksomhederne), men i den nuværende version af forslaget vil reglerne være obligatoriske for de største koncerner, mens mindre virksomheder har frihed til at følge de nationale regler, hvis de ønsker det. Tilsvarende er forslaget i sin seneste version blevet opdelt i to stadier, således at der i første omgang sigtes efter at indføre fælles materielle selskabsskatteregler i alle EU-landene (CCTB), mens konsolideringen - og den skematiske fordeling af skattebasen mellem medslemslandene (CCCTB) - skal følge senere.

DI har støttet tanken om en fælles europæisk selskabsskattebase siden forslaget oprindeligt blev præsenteret af EU-Kommissionen i 2011. Det er DI’s ambition, at en fælles, konsolideret EU-selskabsskattebase vil være på plads inden 2025.

Digital økonomi og skat

 

DI vil arbejde for, at EU-landene sideløbende med udviklingen af C(C)CTB’en (i EU-regi) også i OECD-regi arbejder for en justering af de globale spilleregler for selskabsbeskatning, således at der tages højde for den voksende digitale økonomi. DI har iværksat et arbejde for at frembringe input til det fremadrettede arbejde for robuste skatteregler på tværs af landene, som kan understøtte den digitale omstilling, samtidig med at der ikke sker skattemæssig skævvridning af konkurrencesituationen eller utilsigtet udhuling af skatteprovenuet.

EU’s ”endelige momssystem” skal endeligt på plads

Moms er det område inden for skattepolitikken, hvor EU allerede i dag har størst indflydelse. Det nuværende momssystem er imidlertid sårbart over for momssvig, og medlemslandenes forholdsregler gør systemet så vanskeligt at operere i, at der skal ske forandringer. Der er vedtaget regler for handlen med forbrugere (B2C-handel), som vil harmonisere momsreglerne, og fra 2021 – når reglerne er fuldt implementeret – dæmme op for den ulovlige import fra tredjeverdenslande.

EU-Kommissionens ambition om at modernisere momssystemet for handlen mellem virksomhederne (B2B) har allerede givet sig udtryk i to fremsatte direktivforslag, der ændrer grundlæggende på momssystemet. Et endeligt, destinationsbaseret momssystem, som foreslået af EU-Kommissionen, har potentialet til at forsimple samhandelen og reducere virksomhedernes efterlevelsesomkostninger. Der er dog en risiko for, at potentialet ikke forløses, men får den modsatte effekt, hvis medlemslandene i processen fokuserer mere på bekæmpelse af svig end på at få forbedret og forsimplet momssystemet, så svindlerne ikke kan gemme sig. DI ser et stort potentiale i dette forslag, som er nødvendigt for at fremme samhandelen i EU. 

Flere og nyere dobbeltbeskatningsoverenskomster

Uafhængigt af EU kan Danmark på egen hånd arbejde for at sikre, at vores eksisterende dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO’er) løbende opdateres og forbedres – samt at der indgås nye DBO’er med den øvrige verden i takt med, at behovet opstår. DI kvitterer derfor for skatteministerens oprettelse af en DBO Task Force med deltagelse af blandt andre Udenrigsministeriet og DI samt for oprettelsen af et nyt internationalt kontor i Skatteministeriet med et selvstændigt ansvar for forhandling og udarbejdelse af DBO’er.

DI håber, at dette fornyede politiske fokus først og fremmest vil resultere i en snarlig genetablering af DBO’er med Frankrig og Spanien. Herudover er det DI’s målsætning, at Danmark inden 2025 ligger på niveau med Sverige, Norge og Finland med hensyn til antallet af DBO’er.