DI Mener:

Skatten på investeringer og virksomheders adgang til kapital

Danmark skal have en selskabsskat, der er konkurrencedygtig med andre lande. Vi har samtidig brug for en ambitiøs reform, af den måde kapitalindkomst bliver beskattet  på.

Danmark er en lille åben økonomi, og er derfor dybt afhængig af, at både danske og udenlandske personer og virksomheder vælger at investere hér frem for i andre lande. Her spiller selskabsskatten – der er en skat på afkastet af investeringer i danske virksomheder - en meget vigtig rolle.

Hvis ikke selskabsbeskatningen er konkurrencedygtig, vil flere investorer vælge at lægge deres investeringer i andre lande end Danmark. Færre investeringer i Danmark betyder lavere produktivitet. Mere end halvdelen af regningen for den tabte produktivitet havner hos lønmodtagerne i form af lavere realløn.

Lavere selskabsskat er også godt for væksten. Ifølge både OECD og den danske Produktivitetskommission er lettelser af selskabsskatten faktisk én af de mest effektive måder at øge væksten på. Det er en af årsagerne til, at landene i EU’s indre marked har sænket selskabsskatten med over 15 procentpoint i gennemsnit over de sidste godt 20 år.

Bred aftale skal sikre konkurrencedygtig selskabsskat

Derfor er der brug for en bred politisk aftale med en række minimumskriterier, som den danske selskabsskat skal leve op til for at være konkurrencedygtig. Aftalen skal forpligte den til enhver tid siddende regering til at sænke selskabsskatten, hvis Danmark er ude af trit med udviklingen omkring os. Dermed kan investorer og virksomheder trygt investere i Danmark, vel vidende at investeringerne forbliver konkurrencedygtige.

DI mener, at selskabsskatten i Danmark ikke bør være højere end gennemsnittet af de øvrige mindre lande i det indre marked og skal ligge under hver af de fem største lande.

Mens vi venter på en stor politisk aftale om selskabsskatten, er der imidlertid masser af andre justeringer, som kan gennemføres for at forbedre investeringsklimaet. Én af de lavthængende frugter vil være en afskaffelse af den begrænsning på at udnytte opbyggede underskud, som blev indført for nogle år siden. Begrænsningen går særligt ud over mindre virksomheder med en lang investeringshorisont - og siden den blev indført, er begrænsningen blevet kritiseret af en lang række økonomiske eksperter i både Danmark og udlandet. Der kan også med fordel kigges på afskrivningsreglerne (især for IKT-investeringer), ligesom DI foreslår, at virksomheder får fradrag for alle deres omkostninger til udvidelse og omstrukturering - også eksterne omkostninger.

Som et særligt initiativ rettet mod at tiltrække flere udenlandske investeringer, opfordrer DI til, at regeringen nærmere analyserer perspektiverne i at afskaffe kildeskatten på udbytter til institutionelle investorer (investeringsforeninger mv.). I modsætning til virksomheder og privatpersoner så kan de institutionelle investorer typisk ikke få lempelse i deres hjemland for den danske kildeskat, som dermed virker som en ekstra selskabsskat. Af samme grund har bl.a. Sverige og Frankrig ingen kildeskat på udbytter til institutionelle investorer.

Kapitalbeskatningen skal fuldstændig reformeres (og simplificeres)

Derudover er der brug for at forbedre vilkårene for fri opsparing, så det bliver lettere for særligt de små virksomheder at tiltrække risikovillig kapital. I dag er det mindre fordelagtigt for danskere at investere i små virksomheder med mere usikre afkast end i de store virksomheder, som leverer mere stabile afkast.

For at give de mindre virksomheder bedre vilkår, skal beskatningen af kapital- og aktieindkomst simplificeres og sænkes, så de to typer kapitalindkomst beskattes samlet og til en lav, flad sats, der svarer mere til niveauet i vores nordiske nabolande. Komplicerede regler skal være forbeholdt de forholdsvis få hovedaktionærer, som er både ejere af og medarbejdere i den samme virksomhed.

Jacob Bræstrup

Jacob Bræstrup

Skattepolitisk chef

  • Direkte +45 3377 3426
  • Mobil +45 2020 3232
  • E-mail jcb@di.dk