DI Mener:

En stærk og innovativ life science-industri

Life science-industrien er en vigtig vækstmotor for dansk økonomi og en klar dansk styrkeposition.

Den danske sundhedsindustri fylder mere i dansk eksport end nogensinde før, og de seneste ti års fremgang i den samlede danske eksport kommer især fra sundhedsprodukter. I 2018 eksporterede life science-industrien for 117 mia. kr. Med en relativt lille andel af beskæftigelsen yder life science-industrien dermed et stort bidrag til dansk velstand. 

Samtidigt er life science-industrien drivkraft for udviklingen af løsninger, der dagligt er med til at redde liv og øge livskvaliteten for tusindvis af borgere. Derfor mener DI, at det er i Danmarks interesse, at vi fortsat har en life science-industri i vækst.

Selvom det går godt, er vækstpotentialet, ifølge DI, væsentligt større. Dog kan international konkurrence på vigtige markeder og mangel på kvalificeret arbejdskraft true life science-industriens ambition om at fordoble eksporten inden 2025. Derfor arbejder DI målrettet for at skabe gode rammevilkår, så life science-industrienfortsat har de bdste muligheder for at udvikle sig i Danmark.

DI'S VISION ER, at Danmark skal være blandt de mest attraktive lande for udvikling, test, produktion og salg af lægemidler, medicinsk udstyr samt sundheds- og velfærdsløsninger, der benyttes til stadig bedre behandlinger i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne og samfundsøkonomien.

For at sikre gode grundvilkår mener DI, at der er brug for at sætte ind på en række områder.

Forskning skal have høj prioritet

Det er først og fremmest nødvendigt med et højt investeringsniveau i sundhedsforskning, for at life science-industrien fortsat kan vokse og levere nye behandlingsmuligheder til patienter verden over.

Et område med stort forskningsmæssigt potentiale er Danmarks sundheds- og registerdata. Derfor bør der være bedre adgang til sundhedsdata for både offentlige og privatansatte forskere. Samtidig bør incitamenterne for transparente og tillidsfulde offentlig-private forskningsrelationer og samarbejde om klinisk forskning, generelt, understøttes og udvikles.

Adgang til tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft

Den danske life science-industri er højt specialiseret og afhængig af højt kvalificeret arbejdskraft. Det kræver uddannelser i verdensklasse. Og det kræver, at Danmark kan tiltrække kompetente medarbejdere fra udlandet uden at virksomheder og medarbejdere drukner i papirarbejde. Samtidig er det vigtigt, at life science-industrien tilpasses de behov, der er i fremtiden, f.eks. gennem omskoling og efteruddannelse. På uddannelsesområdet er det essentielt at tage højde for, at uddannelserne også efterspørges i den danske life science-industri.

Flere udbud og færre barrierer

Et tredje område, hvor der skal sættes ind, er udbud. Regionerne og kommunerne udgør et væsentligt hjemmemarked, der giver virksomhederne omsætning og er et springbræt for øget eksport. Der bør derfor gennemføres flere udbud, der giver sundhedsindustrien mulighed for at byde ind med de mest innovative produkter. Dette vil gøre Danmark til udstillingsvindue for nye produkter og behandlinger til gavn for danske patienter og virksomhedernes eksport.

Life science-industriens eksport skal styrkes

Sundhedsindustrien er i høj grad afhængig af eksport. Desværre møder virksomheder på eksportmarkedet ofte tekniske handelsbarrierer, f.eks. forskellige krav til godkendelse af produkter. Markedsvilkårene på internationale markeder skal derfor forbedres og regeringen bør holde EU-kommissionen fast på ambitiøse målsætninger for life science-industriens handelsaftale-forhandlinger.

Det er desuden vigtigt, at danske sundhedsmyndigheder styrker samarbejdet med myndigheder i lande, der er vigtige internationale markeder for life science-industrien.

Mulighederne for digitalisering og ny teknologi i sundhedsvæsenet skal understøttes

Innovation og udbredelse af nye HealthTech-løsninger er med til at gøre det nemmere for den enkelte borger og patient at tage vare på egen sundhed. Disse løsninger kan samtidig løse nogle af de udfordringer vi står med i sundhedsvæsenet nu og i fremtiden. Derfor skal vi understøtte iværksætter- og vækstmiljøerne gennem styrkede rammer for digital innovation i life science-industrien.

Desuden skal det synliggøres, hvordan life science-industrien bidrager til den udvikling, som digitalisering og ny teknologi skaber i sundhedsvæsenet.

 

Publikationer

Eksporttal for dansk Life Science-industri

LÆS MERE HER

Publikationer

Strategi for Life-Science-industrien

LÆS MERE HER