DI Mener:

Styrk mobiliteten med investeringer i infrastrukturen

Det er vigtigt for virksomhederne, at der investeres i den trafikale infrastruktur. Når varer og medarbejdere spilder tid i trafikken, går det ud over produktiviteten og konkurrenceevnen.

Når virksomhederne bliver spurgt om, hvor der skal sættes ind for at styrke deres vækstmuligheder, så er infrastrukturen med i toppen af deres ønskeseddel.

Infrastruktur og transportmuligheder har især betydning for adgangen til leverandører, kunder og medarbejdere. Mobiliteten har derfor også stor betydning for virksomhedernes produktivitet og internationale konkurrenceevne.

Virksomhederne oplever, at trafikken bliver værre og værre

En DI-undersøgelse viser, at mere end halvdelen af virksomhederne oplever, at de trafikale udfordringer er blevet større eller meget større de seneste fem år. Der bliver også mere og mere trængsel på vejene. Tal fra Vejdirektoratet viser, at trafikken på motorvejene er vokset med ca. 40 pct. de seneste ti år.

De trafikale udfordringer gør det sværere for virksomhederne at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. Det er skidt i en situation, hvor vi har vækst i økonomien, og hvor netop mangel på medarbejdere er en trussel for mange virksomheder. 37 pct. af virksomhederne oplyser i en DI-undersøgelse inden for de senere år, at de forgæves har forsøgt at rekruttere nye medarbejdere.

Et løft på 75 mia. kr.

Politikerne har – indtil videre – kun indgået meget få konkrete aftaler om, hvilke investeringer der skal gennemføres efter 2020. Det tager tid at planlægge og udbyde store infrastrukturprojekter – så det gælder om at komme i gang.

DI mener, at der skal sættes ind på flere områder for at give mobiliteten et løft. For det første har vi brug for et højt investeringsniveau, så den trafikale infrastruktur bidrager til at skabe gode rammer for vækst om både 5, 10 og 20 år.

DI foreslår i sin 2030-plan, at de finanslovsfinansierede investeringer i trafikal infrastruktur i perioden frem til 2030 løftes med 20 mia. kr. i forhold til det langsigtede historiske niveau på ca. fem mia. kr. om året. Sammen med ubrugte tilbageløbsmidler fra den nuværende Infrastrukturfond på ca. fem mia. kr., giver det i alt en investeringsramme på ca. 75 mia. kr. fra det skattefinansierede råderum for perioden 2021 – 2030.

Behov for at planlægge og prioritere

Danmark bør have en langsigtet plan for investeringer i den trafikale infrastruktur. Virksomhederne har brug for at kende de fremtidige planer for udbygning af infrastrukturen, og en samlet investeringsplan for perioden 2021–2030 kan sikre denne forudsigelighed. Samtidig bør den statslige investeringsramme placeres i en Infrastrukturfond, som sikrer finansiering af initiativerne i den langsigtede planlægning.

Vi skal prioritere de investeringer, der giver det største udviklingsmuligheder. Prioriteringen skal tage afsæt i samfundsøkonomisk afkast samt vurderinger af projekternes erhvervsmæssige betydning. DI har udviklet et sæt indikatorer, der kan bruges til at belyse den erhvervsmæssige betydning af konkrete infrastrukturprojekter.

Endelig har vi brug for én samlet forligskreds på transportområdet. Når politikerne aftaler at anlægge nye veje og baner, er det beslutninger, der har en tidshorisont på 50 år eller mere. Det kræver bred politisk forankring.

DI’s bud på en investeringsplan

DI har lanceret et bud på en investeringsplan for mobilitet og trafikal infrastruktur ud fra visionen om, at Danmark skal have en infrastruktur i verdensklasse. DI’s bud på en investeringsplan fokuserer på nye statsligt finansierede motorvejs- og baneprojekter, men indeholder også en række større projekter med alternativ finansiering.

Som noget nyt afsætter vi i investeringsplanen betragtelige midler til særlige, bredspektrede indsatser i kollektiv transport og cykling. Der afsættes desuden midler og puljer til mindre projekter og andre initiativer. Planen rummer projekter på 75 mia. kr. og har et ti-årigt sigte, men den bør genbesøges og fornys hvert femte år.

Det er efter DI’s vurdering afgørende for udviklingen i Danmark, at man begynder at drøfte de strategiske planer for infrastrukturen og anvendelsen heraf med et lidt længere og bredere perspektiv. Infrastrukturplanerne bør i højere grad kobles til den fysiske planlægning af byerne, herunder placeringen af fremtidens virksomheder. Det vil kunne bidrage til håndteringen af de miljø- og klimaudfordringer, som det er afgørende at finde løsninger på. En sammenhængende og velovervejet planlægning kan sammen med den teknologiske udvikling være løsningen på disse udfordringer.

Det er dyrt at investere i ny infrastruktur, men det er dyrere at lade være. DI’s bud på en investeringsplan vil gøre Danmark rigere som samfund, og vi håber, at den kan tjene som inspiration og vække debat. Investeringsplanen kan findes i sin helhed herunder.