DI Mener:

Transport

Mennesker og varer skal kunne flyttes hurtigt og let – både rundt i Danmark og over landegrænser. Det giver den enkelte dansker større frihed, og det giver virksomhederne bedre muligheder for at skabe vækst og job.

Når trafikken glider og transportvirksomhederne har gode rammer, kan virksomhederne modtage og levere varer hurtigere og til aftalt tid. De kan også tiltrække medarbejdere fra et større geografisk område, fordi danskerne kan bevæge sig længere og mere frit - både som pendlere og i deres fritid.

Kort sagt: Mobilitet spiller en afgørende rolle for vækst og jobskabelse i Danmark. Mennesker og varer skal let kunne komme rundt i hele Danmark – og til og fra udlandet.

Derfor arbejder DI for, at Danmarks infrastruktur – veje, cykelstier, tog- og busforbindelser, havne og lufthavne – skal hænge sammen og fungere effektivt for danskere og virksomheder over hele landet. Og vi arbejder for at give alle virksomheder og borgere adgang til gode transportløsninger – fra søfart og godstransport over post og pakkekørsel til taxa, busser, togdrift og fly.

Det kræver, at politikerne giver transportbranchen de bedste rammer for at servicere både virksomheder og privatpersoner.

DI arbejder bl.a. med følgende konkrete sager:

  • EU’s regler for vejgodstransport:

Godstransport på tværs af landegrænser er en vigtig del af det indre marked. I EU forhandler man en ny vejpakke, der skal skabe ensartede regler for vejgodstransporten. Cabotagekørsel er en naturlig del af en velfungerende og ressourceeffektiv international godstransport, men reglerne skal være lettere at forstå for vognmændene og nemmere at kontrollere for politiet. EU’s regler for udstationering bør som udgangspunkt ikke gælde for international transport, fordi de lægger en stor administrativ byrde på virksomhederne. Regler for chaufførers køre- og hviletid skal være mere fleksible, så de giver sikkerhed på vejene uden at begrænse produktiviteten. EU’s regler for vejgodstransport skal være klare, gennemskuelige og mulige at kontrollere og håndhæve.

  • Grøn transport:

Transport står for ca. en fjerdedel af Danmarks CO2-udledning. Selv om transporten er blevet mere energieffektiv, så er der behov for både i Danmark og EU at reducere transportens CO2-udledning. Velfungerende transport er afgørende for forsat vækst og velstand. DI arbejder for en langsigtet grøn omstilling af transporten, hvor vi bevarer en høj mobilitet, samtidig med at vi sikrer transporterhvervets konkurrenceevne.

  • Bedre kollektiv transport

Den kollektive persontransport med bus og tog er afgørende for, at mange danskere kan komme til og fra arbejde, og den er med til at begrænse trængslen på vejene. DI arbejder for, at den kollektive trafik bliver et attraktivt valg for flere danskere i hverdagen. Der er behov for en national strategi for kollektiv transport med fokus på passagererne og på, at der sikres bedre sammenhæng på tværs af de forskellige transportformer og trafikselskaber. DI arbejder desuden for at styrke samarbejdet mellem trafikselskaberne og de private operatører, og ikke mindst en fortsat øget markedsorientering af - og flere incitamenter i - den offentlige trafik i Danmark.

  • Flere danskere på cykel

Det vil gavne folkesundheden, samfundsøkonomien og skabe mere plads på vejene, hvis flere danskere vælger cyklen fremfor bilen. Hvis cyklen opleves som en attraktiv og sikker transportform, vil flere vælge cyklen i hverdagen. Det er til gavn for erhvervslivet, og derfor arbejder DI for at skabe bedre forhold for cykeltrafikken både på nationalt hold og i kommunerne.    

  • Luftfartsstrategi – og nye udfordringer

DI arbejder for implementeringen af initiativerne i regeringens luftfartsstrategi, der har som mål at øge Danmarks nationale og internationale tilgængelighed. I den videre proces er der bl.a. behov for bedre vilkår for pilotuddannelsen i Danmark. DI arbejder desuden for at styrke luftfartsbranchen i Danmark, herunder mere lige konkurrenceforhold internt i EU og i forhold til luftfartsselskaber uden for EU. Der er også et stærkt behov for at se nærmere på en bæredygtig og balanceret klimastrategi for dansk luftfart. 

  • En effektiv havnesektor

Havneloven skal sætte klare rammer, så private virksomheder ikke skal konkurrere med offentlige havne. Og DI følger op på den nye planlov fra 1. juni, der skal sikre, at kommunerne tager større hensyn til produktions-, transport- og logistikvirksomheder i lokalplanlægningen.

  • Implementering af ny taxilov

Den nye taxilov trådte i kraft januar 2018. Moderniseringen er stærkt tiltrængt, men den nye lov betyder også mange ændringer for taximarkedet. Det er derfor vigtigt, at effekterne af den nye lov som planlagt evalueres i første halvår 2019, så reglerne eventuelt kan justeres. DI følger evalueringsprocessen tæt. 

Michael Svane

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4652
  • Mobil +45 4036 1348
  • E-mail misv@di.dk