DI Mener:

Transport

Mennesker og varer skal kunne flyttes hurtigt og let – både rundt i Danmark og over landegrænser. Det giver den enkelte dansker større frihed, og det giver virksomhederne bedre muligheder for at skabe vækst og job.

Når trafikken glider og transportvirksomhederne har gode rammer, kan virksomhederne modtage og levere varer hurtigere og til aftalt tid. De kan også tiltrække medarbejdere fra et større geografisk område, fordi danskerne kan bevæge sig længere og mere frit - både som pendlere og i deres fritid.

Mobilitet spiller en afgørende rolle for vækst og jobskabelse i Danmark. Mennesker og varer skal let kunne komme rundt i hele Danmark – og til og fra udlandet.

Derfor arbejder DI for, at Danmarks infrastruktur – veje, cykelstier, tog- og busforbindelser, havne og lufthavne – skal hænge sammen og fungere effektivt for danskere og virksomheder over hele landet. Og vi arbejder for at give alle virksomheder og borgere adgang til gode transportløsninger – fra søfart og godstransport over post og pakkekørsel til taxa, busser, togdrift og fly.

Det kræver, at politikerne giver transportbranchen de bedste rammer for at servicere både virksomheder og privatpersoner.

DI arbejder bl.a. med følgende konkrete sager:


Grøn transport

Transport står for ca. en fjerdedel af Danmarks CO2-udledning. Selv om transporten er blevet mere energieffektiv, så er der behov for både i Danmark og EU at reducere transportens CO2-udledning. Velfungerende transport er afgørende for forsat vækst og velstand. DI arbejder for en langsigtet grøn omstilling af transporten, hvor vi bevarer en høj mobilitet, samtidig med at vi sikrer transporterhvervets konkurrenceevne.


EU’s regler for vejgodstransport

Godstransport på tværs af landegrænser er en vigtig del af det indre marked.  EU-landene har igennem 3 år  forhandlet en ny vejpakke på plads. Det nye regelsæt, der blev offentliggjort i EU-tidende den 15. juli 2020 , skaber ensartede regler for vejgodstransporten. Revisionen af reglerne indeholder bl.a. nye regler for Cabotagekørsel, opdaterede regler for udstationering samt nye regler for  chaufførers køre- og hviletid. DI har lagt stor vægt på at det nye regelsæt  for vejgodstransport skal være klart, gennemskueligt og muligt at kontrollere og håndhæve.


En effektiv shipping og havnesektor

Danske havne -og shipping virksomheder bidrager væsentligt til nationale og internationale transporter. DI arbejder derfor for investeringssikkerhed, herunder en bedre kommunal planlægning på havnearealer. Konkurrencedygtighed, herunder en mere klar rollefordeling mellem offentlig og privat. Smidighed, herunder effektive offentlige systemer og myndigheder.

Di har fokus på at fremme grøn omstilling i branchen og søtransport som grøn transportløsning. Vi ønsker at udbrede den digitale udviklings potentialer i branchen samt videreudvikle shippinguddannelserne for at fremtidssikre tilgangen og mulighederne i erhvervet.

Under Covid-19 har vi været medvirkende til at sikre forsyningslinjerne ad søvejen og har bl.a. sikret mulighed for besætningsskift og landlov.

 

Bedre kollektiv transport

Kollektive transport og cyklen er afgørende for et effektivt og klimavenligt samfund. Hvis flere benytter bus, tog eller metro, bliver trængslen på vejene mindre til gavn for de pendlere og erhvervstransport, som skal benytte vejene. Samtidig nedbringes transportens klimabelastning. Derfor arbejder DI for, at den kollektive transport bliver et attraktivt valg for flest mulige rejsende i hverdagen.

Rygraden i den kollektiv transport er vores jernbane, letbane, metro, busser med flere. DI arbejder for at styrke investeringerne heri, så kvaliteten øges, og rejsende kan komme hurtigere frem uden forsinkelser.

Et sådan løft kræver massive investeringer. Investeringer i kollektive transportsystemer skal placeres der, hvor behovet er størst. Men det kræver også en vedholdende indsats for at tilpasse det kollektive trafiksystem, så det fremstår som et sammenhængende og kundeorienteret system. Alle kompetencer skal i brug og samarbejdet i sektoren skal styrkes.

Der er også brug for, at kunderne tilbydes billigere billetter og mere fleksible produkter, så flere pendlere, unge og andre finder det attraktivt at benytte den kollektive transport – også selvom de arbejder hjemme nogle dage om ugen.

Men det er ikke nok, at du kan tage et hurtigt tog, hvis du ikke kan parkere bilen eller cyklen sikkert ved stationen eller komme let videre til din arbejdsplads. Derfor arbejder DI for at styrke de fleksible transportformer, der sikrer, at hele rejsen fra dør til dør hænger godt sammen. Det gælder blandt andet cykler, delebiler, samkørsel, flextransport og taxi. Ikke mindst i erhvervsområderne, hvor virksomhederne har brug for at kunne rekruttere den nødvendige arbejdskraft.

Desuden arbejder DI for, at forskellige mobilitetsløsninger bliver integreret ved hjælp af den nyeste teknologi. Vi ønsker blandt andet at understøtte udbredelsen af Mobility-as-a-Service (MaaS), som giver brugerne mulighed for at sammensætte en rejse på tværs af cykel, tog, bus, taxa, privatbil med videre, og hvor ruteplan, booking og betaling ideelt set håndteres i en enkelt app.

 

Flere danskere på cykel

Det vil gavne folkesundheden, samfundsøkonomien og skabe mere plads på vejene, hvis flere danskere vælger cyklen fremfor bilen. Hvis cyklen opleves som en attraktiv og sikker transportform, vil flere vælge cyklen i hverdagen. Det er til gavn for erhvervslivet, og derfor arbejder DI for at skabe bedre forhold for cykeltrafikken både på nationalt hold og i kommunerne.   

 

Luftfart

DI arbejder for implementeringen af anbefalingerne fra Luftfartens Klimapartnerskab, hvor et helt centralt initiativ er etableringen af Luftfartens Klimafond. Fondens midler skal opsamles via et mindre bidrag per afgående passager. Fonden vil bidrage til at levere effektiv omstilling uden at skade Danmarks og dansk luftfarts konkurrenceevne, og kapacitet til at skaffe Danmark en førerstilling i bæredygtige teknologier.  Klimafonden skal etableres bl.a. med henblik på at udligne prisforskellen mellem fossilt og bæredygtigt brændstof. Klimafonden vil kunne udløse et teknologisk eksportpotentiale og sikre en klar styrkelse af luftfartens klimaprofil. Første skridt er at få fastlagt et lovgrundlag for fonden.   

Covid-19 har dramatisk effekt på luftfarten, der siden medio marts 2020 har oplevet et aktivitetsniveau på 20 – 30 % i forhold til 2019. DI arbejder for, at Danmarks stærke internationale tilgængelighed og CPH’s position som nordeuropæisk knudepunkt kan fastholdes. Det er blandt andet afgørende, at den usikkerhed og uforudsigelighed i rejsemulighederne, der gør sig gældende, som følge af pandemien, bliver reduceret væsentligt.  

 

Implementering af ny taxilov

 Den nye taxilov trådte i kraft januar 2018. Et af de sidste elementer fra lovmoderniseringen, der mangler at blive implementeret, er etableringen af et klagenævn for taxi. Det er nu på trapperne med en stifterkreds bestående af Forbrugerrådet Tænk, Dansk Persontransport, Dansk Erhverv og DI Transport. Nævnet får sekretariat i Nævnenes Hus i Viborg.

 

Michael Svane

Michael Svane

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4652
  • Mobil +45 4036 1348
  • E-mail misv@di.dk