Seks grønne alternativer til lastbilafgiften

Et flertal i Folketinget vil gøre lastbiler dyrere at køre. Lad os hellere gøre det dyrere at køre sort.

Der er høj risiko for, at regeringen ikke kan indfri Danmarks klimamål. DI ønsker hurtigere klimahandling og peger her på seks klimatiltag for lastbiler, der vurderes at nedbringe Danmarks CO2-udledning med 1,8 mio. ton i 2030. Denne klimaeffekt er seks gange højere end regeringens planlagte lastbilafgift. Samtidig er tiltagene helt afgørende for at opnå klimaneutralitet på sigt.

Forslaget om en ny lastbilafgift er en skattestigning på 2,5 mia. kr. til erhvervslivet – ikke grøn omstilling af transporten. DI og transportbranchens forslag kan nedbringe CO2-udledningen med seks gange mere – og samtidig understøtte virksomhedernes grønne omstilling. Karsten Lauritzen, Branchedirektør

Danmark riskerer at misse klimamål 

Klimaomstillingen i Danmark er forsinket på områder, hvor klimateknologierne er kommercielt umodne og dyre. Udfordringen gælder ikke mindst den tunge transport, hvor eksempelvis en el-lastbil i dag koster det tredobbelte af en disellastbil, hvilket de færreste vognmænd kan betale.

Med den nuværende lovgivning er forventningen, at 92 pct. af lastbilerne fortsat vil køre på diesel i 2030 (Energistyrelsens Klimastatus- og fremskrivning, 2022.). Men klimaet kan ikke vente på, at markedet bliver modent, og det haster med at iværksætte politiske initiativer, der kan fremskynde klimaomstillingen.

Stort potentiale kan indfris her og nu

En analyse fra DI viser, at der er et stort klimapotentiale i biobrændstoffer. Alene ved at øge anvendelsen af grøn benzin og diesel vil transportens udledning teknisk set kunne nedbringes fra 10,2 til 6,0 mio. ton CO2. DI anbefaler, at potentialet indfries for at sikre en hurtig klimaeffekt, mens køretøjerne udskiftes til grønne alternativer.

Samtidig bør regeringen fremskynde udskiftningen til grønne lastbiler. Grøn transport bliver i stigende grad et konkurrenceparameter. Vores nabolande har haft et større politisk fokus på at understøtte omstillingen af lastbilerne, hvilket har betydet, at andelen af grønne lastbiler er større her.

DI anbefaler, at regeringen fremskynder klimaomstillingen af lastbilerne i to spor.

Initiativerne foreslås finansieret via midler fra den aflyste togbro over Vejle Fjord og den grønne fond.

Hurtig reduktion med grønne brændstoffer

Frem mod 2030 vil størstedelen af danske lastbiler fortsat køre på diesel. Derfor opnås den største og hurtigste klimaeffekt ved at iværksætte klimatiltag, der nedbringer udledningen for disse. DI anbefaler:

  1. Afgiftsfrie grønne brændstoffer. DI foreslår, at regeringen afgiftsfritager biobrændstoffer, så der gives maksimal tilskyndelse til at skifte til CO2-neutrale motorbrændstoffer. Det er forbundet med stor usikkerhed at give et præcist skøn af CO2-effekten, men hvis det lægges til grund, at andelen af biodiesel - i forhold til det samlede dieselforbrug - stiger med 5 procentpoint i 2025 og 10 procentpoint i 2030, vil det nedbringe CO2-udledningen med ca. 0,4 mio. ton i 2025 og ca. 0,8 mio. ton i 2030. Forslaget koster staten knap 1 mia. kr. i 2030.
  2. Højere dieselafgift frem for lastbilafgift. I stedet for at indføre kilometerbaserede vejafgifter for lastbiler bør regeringen hæve dieselafgiften med 40 øre per liter. Det vil mere målrettet tilskynde til energieffektiv kørsel, køb af grønne køretøjer og reducere grænsehandlen. Tiltaget vurderes at reducere CO2-udledningen med ca. 0,8 mio. ton i 2030 og øge statens omkostninger med ca. 1 mia. kr. i 2030.
  3. Mere gods i lastbilerne. Tilladelsen til øgede vægt- og dimensionskrav, der er planlagt at gælde for lastbiler fra 2025, bør fremrykkes således at klimagevinsten ved energieffektiv kørsel kan høstes tidligere. Tiltaget nedbringer CO2-udledningen med 0,1 mio. ton i 2030 og øger statens omkostninger med ca. 0,2 mia. kr. i 2030.

Klimaneutralitet med grønne lastbiler

Samtidig er det afgørende, at vi allerede nu igangsætter en udskiftning af lastbilerne til grønne alternativer med henblik på at nedbringe klimabelastningen helt i 2045. Der er behov for at understøtte udskiftningen, indtil markedet kan tage over. DI anbefaler:

  1. Fast tilskud til køb af grønne lastbiler. Regeringen bør indføre et fast tilskud på 50 pct. af merprisen for køb af lastbiler, der kører på el, brint eller biogas efter først til mølle-princippet. Hermed vil virksomhederne hurtigere kunne købe en grøn lastbil - uden forudgående ansøgning. DI foreslår, at der afsættes 2 mia. kr. frem mod 2030 til formålet. Forslaget vurderes at nedbringe CO2-udledningen med ca. 0,1 mio. ton i 2030.
  2. Pulje til ladestandere. DI anbefaler, at regeringen opretter en pulje på 100 mio. kr. til etablering af hjemmeladere og destinationsladere for erhvervskøretøjer. Nuværende statslige puljer møder langt fra efterspørgslen, hvilket bremser omstillingen til grønne lastbiler. Tiltaget er understøttende og vurderes at have en CO2-effekt på under 0,1 mio. ton i 2030.
  3. Straksafskrivning af grønne investeringer. Virksomheder skal kunne straksafskrive 100 pct. af deres udgifter til grønne lastbiler, stikledninger og tilslutningsbidrag. Det vil betyde, at investeringsprofilen for el-lastbiler nærmer sig den for fossile køretøjer. Tiltaget er understøttende, hvorfor CO2-effekten anslås til under 0,1 mio. ton i 2030. Forslaget medfører ikke udgifter for staten.

Den nye km-afgift er giftig for den grønne omstilling: ”Vindmøllevinger transporterer jo ikke sig selv”

Mikael Schmidts, Silvasti Transport ligger i Fjerritslev og kører lange ture med vindmølledele. Virksomheden bliver hårdt ramt, hvis forslaget om en km-afgift for lastbiler bliver til virkelighed. Regeringen og flere partier i Folketinget vil pålægge lastbiler en afgift for kørsel – uanset om lastbilen kører sort eller grønt. Ekstraregningen bliver størst i yderområderne. Og klimaeffekten er svær at få øje på. Det kan vi gøre grønnere og mere rimeligt. Læs mere her: ny kilometerafgift kan tvinge transportfirmaer til at flytte

Den nye km-afgift er en erhvervskat – for lastbilerne har reelt ingen grønne alternativer

”Hvad nytter det, at den er grøn, når den ikke kan køre?”, spørger Henrik Tofteng. Hans virksomhed i Brøndby har investeret i en ellastbil. Den koster tre gange mere end en almindelig lastbil. Men bilen står mest i garagen, for ladeinfrastrukturen i Danmark er ikke klar. Transportbranchen vil den grønne omstilling. Men når der ikke er grønne alternativer, gavner det ikke klimaet, at et flertal i Folketinget gør det dyrere at få varer transporteret. I stedet burde politikerne skubbe på virksomhedernes omstilling til grønne køretøjer og grønne brændstoffer.

Rune Noack

Rune Noack

Transportpolitisk chef

  • Direkte +45 3377 4834
  • Mobil +45 4117 0083
  • E-mail run@di.dk