Verdensmål for virksomheder

Verdensmålene består af i alt 17 mål og 169 delmål, som handler om at løse klodens største problemer inden 2030. Ved at arbejde med FN’s Verdensmål er danske virksomheder ikke kun med til at løse nogle af verdens største udfordringer, de fremtidssikrer også forretningen.

 1. Mål 1: Afskaf fattigdom

  Vi skal afskaffe fattigdom i alle dens former overalt. Trods økonomisk vækst i verden er fattigdom stadig en af de største udfordringer på kloden. Mere end 800 millioner mennesker lever for mindre end 1,25 dollars om dagen.

  I de sidste 30 år har vi været vidne til en enestående økonomisk vækst i hele verden og flere hundrede millioner mennesker er løftet ud af fattigdom. Anvendelse af fossile energikilder og urbaniseringen har i mange lande drevet væksten, men disse vækstmotorer er ikke længere bæredygtige. Væksten kommer ikke alle til gavn og hver tiende verdensborger er ifølge Verdensbanken ekstremt fattig i dag, heraf størstedelen i landene syd for Sahara. Derudover stiger uligheden og er på det højeste niveau i 30 år blandt OECD landene. Med befolkningstilvæksten er der risiko for at kurven vender og mange mennesker vil blive drevet ud i fattigdom. Det vil svække købekraften og øge risikoen for sociale spændinger, migrationsstrømme og medføre usikre investeringsklimaer

  Verdensmål 1 handler om at gøre en ende på ekstrem fattigdom inden år 2030. Det handler for eksempel om at sikre at mænd og kvinder har lige ret til ejerskab, om mikrofinansiering og kontrol over land. Det kan også gøres ved at hjælpe udsatte grupper, så de bliver mere modstandsdygtige over for katastrofer af miljømæssige, økonomisk eller social karakter.

  Kilder: Verdens Bedste Nyheder og UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke.

  Se, hvordan Coders Trust arbejder med Verdensmål 1

  Coders Trust opkvalificerer freelancere i udviklingslande, så de kan tage bedre betalte jobs på det hurtigt voksende online freelance-marked for programmører.

  Verdensmål 1: Coders Trust

  Produceret af Udenrigsministeriet

  Delmål og indikatorer

  Delmål 1.1.

  Inden 2030 skal ekstrem fattigdom være udryddet for alle mennesker overalt i verden, for øjeblikket målt som mennesker, der lever for mindre end USD 1,25 om dagen.

  Indikatorer

  1.1.1.: Andel af befolkningen under den internationale fattigdomsgrænse, opdelt på køn, aldersgruppe, beskæftigelsesstatus og geografisk placering (by/land)

  Delmål 1.2.

  Inden 2030 skal andelen af mænd, kvinder og børn i alle aldre, som lever i fattigdom i alle dens dimensioner, halveres i henhold til nationale definitioner.

  Indikatorer

  1.2.1.: Andel af befolkningen, som lever under den nationale fattigdomsgrænse, opdelt på køn og aldersgruppe.

  1.2.2.: Andel af mænd, kvinder og børn i alle aldre, som lever i fattigdom i alle dens dimensioner, i henhold til nationale definitioner.

  Delmål 1.3.

  Der skal gennemføres nationalt tilpassede sociale sikringssystemer og foranstaltninger for alle, inklusiv nedre grænser, og inden 2030 skal der opnås en substantiel dækning af de fattige og de udsatte grupper.

  Indikatorer

  1.3.1.: Andel af befolkningen, der er dækket af sociale sikringssystemer/nedre grænser, opdelt på køn, og med fokus på især børn, arbejdsløse, ældre, personer med handicap, gravide kvinder, nyfødte, arbejdsskaderamte personer, de fattige og de udsatte.

  Delmål 1.4.

  Inden 2030 skal det sikres, at alle mænd og kvinder, især de fattige og de udsatte, har lige ret til de økonomiske ressourcer samt adgang til basale serviceydelser, ejerskab og kontrol over land og andre former for ejendom, arv, naturressourcer, passende ny teknologi og finansielle tjenesteydelser herunder mikrofinansiering.

  Indikatorer

  1.4.1.: Andel af befolkningen, der bor i husstande med adgang til basale service ydelser.

  1.4.2.: Andel af den samlede voksne befolkning, der har sikre jordrettigheder, juridisk anerkendt dokumentation på dette, og som opfatter deres ret til jord som sikker, opdelt på køn og type af jordrettigheder.

  Delmål 1.5.

  Inden 2030 skal modstandsdygtigheden opbygges hos de fattige og hos mennesker, der lever i udsatte situationer, og deres eksponering og sårbarhed over for klimarelaterede ekstreme hændelser og andre økonomiske, sociale og miljømæssige chok og katastrofer skal reduceres.

  Indikatorer

  1.5.1.: Antal af døde, savnede, og personer berørte af katastrofer pr. 100.000 mennesker.

  1.5.2.:Direkte katastroferelaterede økonomiske tab i forhold til globalt bruttonationalprodukt (BNP).

  1.5.3.:Antal af lande med nationale og lokale strategier for reduktion af katastroferisici.

  Delmål 1.a.

  Der skal sikres en betydelig mobilisering af ressourcer fra en række forskellige kilder, herunder gennem øget udviklingssamarbejde, med henblik på at tilvejebringe tilstrækkelige og forudsigelige midler til udviklingslandene, i særdeleshed de mindst udviklede lande, til gennemførelse af programmer og politikker for at udrydde fattigdom i alle dens dimensioner.

  Indikatorer

  1.a.1.: Procentdel af ressourcer, som regeringen har allokeret direkte til fattigdomsbekæmpelsesprogrammer.

  1.a.2.: Andel af de samlede offentlige udgifter afsat til kerneydelser (undervisning, sundhed og social beskyttelse).

  Delmål 1.b.

  Der skal skabes solide politiske rammer på nationalt, regionalt og internationalt plan, baseret på udviklingsstrategier med særlig fokus på de fattige og på ligestilling, for at støtte fremskyndelse af investeringer i tiltag til udryddelse af fattigdom.

  Indikatorer

  1.b.1.: Andel af offentlige drift- og kapitaludgifter rettet mod sektorer, som uproportionalt tilgodeser kvinder, fattige og udsatte grupper.

  Kilde: Verdens Bedste Nyheder

 2. Mål 2: stop sult

  Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedre ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug. Cirka 800 millioner mennesker er underernærede. 90 millioner børn under fem år er faretruende undervægtige, og hver fjerde afrikaner går sulten i seng.

  Omkring 795 millioner mennesker lider af underernæring verden over. Det er næsten en halvering siden år 2000, men der er stadig lang vej endnu. I Afrika går hver fjerde stadig sulten i seng, og flere end 90 mio. børn under fem år er farligt undervægtige. Sulten forhindrer økonomisk vækst, og de børn der vokser op uden tilstrækkelig næringsrig mad, udvikler sig ikke normalt. Verdensmål 2 fokuserer på at afskaffe sult og underernæring inden år 2030 ved eksempelvis at fremme bæredygtige landbrugsmetoder, udvikle innovative produkter og processer i fødevareindustrien, sikre smarte investeringer i fødevareforskning og forbedre genetisk biodiversitet.

  Kilder: Verdens Bedste Nyheder og UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke.

  Se, hvordan Chr. Hansen arbejder med Verdensmål 2

  Står det til Chr. Hansen er et bæredygtigt landbrug vejen frem for at stoppe sult. Derfor eksporterer de plantebeskyttelse for at hjælpe landmændene med at dyrke et effektivt landbrug.

  Verdensmål 2: Chr. Hansen

  Produceret af Udenrigsministeriet

  Delmål og identikatorer

  Delmål 2.1.

  Inden 2030 skal sult være udryddet, og alle mennesker - især de fattige og de mest sårbare, herunder småbørn, - skal sikres adgang til sikker, ernæringsrig og tilstrækkelig mad hele året rundt.

  Indikatorer

  2.1.1.: Udbredelse af underernæring.

  2.1.2.: Udbredelse af moderat eller alvorlig fødevareusikkerhed hos befolkningen, baseret på FIES (Food Insecurity Experience Scale).

  Delmål 2.2.

  Inden 2030 skal alle former for fejlernæring udryddes, herunder skal de internationalt aftalte delmål for væksthæmning og afmagring hos børn under 5 år nås inden 2025, og ernæringsbehovet hos unge piger, gravide og ammende kvinder samt ældre mennesker skal håndteres.

  Indikatorer

  2.2.1.: Udbredelse af væksthæmning (højde i forhold til alder

  2.2.2.: Udbredelse af fejlernæring (vægt i forhold til højde >+2 eller

  Delmål 2.3.

  Inden 2030 skal landbrugsproduktiviteten og indkomsterne for små-skala fødevareproducenter fordobles, særligt for kvinder, oprindelige folk, familielandbrug, husdyrbrug og fiskere, herunder gennem sikret og lige adgang til jord, andre produktionsressourcer og tilførsler, viden, finansielle tjenester, markeder og muligheder for værditilvækst, samt beskæftigelse uden for landbruget.

  Indikatorer

  2.3.1.: Produktionsvolume pr. arbejdsenhed i forhold til bedriftsstørrelser inden for landbrug/husdyrbrug/skovbrug.

  2.3.2.: Gennemsnitlig indkomst for små-skala fødevareproducenter, opdelt på køn og status som oprindelige folk.

  Delmål 2.4.

  Inden 2030 skal der sikres bæredygtige fødevareproduktionssystemer og implementeres modstandsdygtige landbrugspraksisser, som øger produktivitet og produktion, medvirker til at bevare økosystemer, styrker kapaciteten for tilpasning til klimaforandringer, ekstreme vejrforhold, tørke, oversvømmelser og andre katastrofer, og som fremskynder forbedring af land og jordkvalitet.

  Indikatorer

  2.1.1.: Andel landbrugsområde under produktiv og bæredygtig landbrugsaktivitet.

  Delmål 2.5.

  Inden 2020 skal den genetiske diversitet bevares for såsæd, kultiverede planter, landbrugsopdræt og husdyr, samt deres relaterede vilde arter, herunder gennem fornuftigt forvaltede og diversificerede såsæd- og plantegenbanker på nationalt, regionalt og internationalt niveau, og der skal fremmes adgang til, samt lige fordeling af fordelene ved udnyttelse af de genetiske ressourcer og den associerede traditionelle viden, som internationalt aftalt.

  Indikatorer

  2.5.1.: Antal plante- og dyregenetiske ressourcer til brug for fødevarer og landbrug sikret i enten mellemlange og langvarige bevarelsesfaciliteter.

  2.5.2.: Andel lokale racer, der er klassificeret som værende i fare, ikke i fare eller på et ukendt niveau af fare for udryddelse.

  Delmål 2.a.

  Investeringer skal øges, bl.a. gennem forbedret internationalt samarbejde, i landdistrikternes infrastruktur, i landbrugsforskning og konsulenttjenester, i teknologiudvikling samt i genbanker for planter og husdyr, for at forbedre landbrugets produktivitetskapacitet i udviklingslande, især i de mindst udviklede lande.

  Indikatorer

  2.a.1.: Landbrugets indeks for offentlige udgifter.

  2.a.2.: Samlet officielle økonomiske overførsler til landbrugssektoren.

  Delmål 2.b.

  Handelsbarrierer og forvridninger i de globale landbrugsmarkeder skal korrigeres og forebygges, herunder via parallel afskaffelse af alle former for eksportstøtte til landbruget og alle eksportforanstaltninger med tilsvarende effekt, i overensstemmelse med mandatet fra Doha-udviklingsrunden.

  Indikatorer

  2.b.1.: Eksportstøtte til landbruget.

  Delmål 2.c.

  Der skal vedtages tiltag, der skal sikre, at fødevaremarkederne og de heraf afledte markeder fungerer ordentligt, og som er med til at sikre rettidig adgang til markedsinformationer, herunder fødevarelagre, for derved at hjælpe med at begrænse ekstreme udsving i fødevarepriserne.

  Indikatorer

  2.1.1.: Indikator for anomalier i fødevarepriser.

  Kilde: Verdens Bedste Nyheder

 3. Mål 3: Sundhed og trivsel

  Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. På trods af store fremskridt dør mere 16.000 børn hver dag inden de er fyldt fem år. AIDS er den største dødsårsag blandt unge i Afrika syd for Sahara og hundredvis af kvinder dør dagligt i barselssengen.

  Hvert år dør der flere end 6 millioner børn på verdensplan, før de er fyldt fem år. Og hver dag dør 16.000 børn af mæslinger og tuberkulose og flere hundrede kvinder dør under graviditeten eller i barselssengen. Epidemier af AIDS og Malaria hærger stadig store dele af Afrika, fordi der ikke er adgang til tilstrækkelig medicinsk behandling. Verdensmål 3 handler om at give adgang til lægemidler og vacciner, sygeforsikring og give vacciner til alle, reducere mødredødeligheden og sætte en stopper for sygdomsepidemier og dødsfald blandt nyfødte inden år 2030. Det kan bl.a. gøres ved at investere i uddannelse, forskning og sundhedsfinanciering.

  Kilder: Verdens Bedste Nyheder og UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke.

  Se, hvordan Novo Nordisk arbejder med Verdensmål 3

  Medicinalselskabet Novo Nordisk vil sikre sundhed og fremme trivsel for alle og arbejder derfor på at gøre insulin-behandling tilgængelig for alle. 

  Verdensmål 3: Novo Nordisk

  Produceret af Udenrigsministeriet

  Delmål og identikatorer

  Delmål 3.1.

  Inden 2030 skal den globale mødredødelighed reduceres til under 70 dødsfald pr. 100.000 levendefødte børn.

  Indikatorer

  3.1.1.: Mødredødelighed.

  3.1.2.: Andel af fødsler assisteret af uddannet sundhedspersonale.

  Delmål 3.2.

  Inden 2030 skal der sættes en stopper for forebyggelige dødsfald blandt nyfødte og børn under 5 år, med en målsætning i alle lande om at reducere den neonatale dødelighed til maksimalt 12 dødsfald pr. 1000 levendefødte børn og reducere dødelighed hos børn under 5 år til maksimalt 25 dødsfald pr. 1.000 levendefødte børn.

  Indikatorer

  3.2.1.: Dødelighed hos børn under 5 år

  3.2.2.: Neonatal dødelighed

  Delmål 3.3.

  Inden 2030 skal epidemierne af AIDS, tuberkulose, malaria og negligerede tropiske sygdomme afsluttes, og hepatitis, vandbårne sygdomme og andre smitsomme sygdomme skal bekæmpes.

  Indikatorer

  3.3.1.: Antal nye HIV- infektioner pr. 1.000 ikke-smittede indbyggere, fordelt på køn, alder og risikogrupper.

  3.3.2.: Nye tuberkulosetilfælde pr. 100.000 indbyggere.

  3.3.3.: Nye malariatilfælde pr. 1.000 indbyggere.

  3.3.4.: Hepatitis B tilfælde pr. 100.000 indbyggere.

  3.3.5.: Antal mennesker, der har behov for behandling af negligerede tropiske sygdomme.

  Delmål 3.4.

  Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og trivsel skal fremmes.

  Indikatorer

  3.4.1.: Dødelighed som følge af hjerte-kar-sygdomme, kræft, diabetes eller KOL.

  3.4.2.: Selvmordsrate.

  Delmål 3.5.

  Forebyggelse og behandling af rusmiddelmisbrug, herunder narkotikamisbrug og skadelig brug af alkohol, skal styrkes.

  Indikatorer

  3.5.1.: Dækningsgrad af behandling (medicinsk og psykosocial behandling samt rehabilitering og efterbehandling) af rusmiddelafhængighed.

  3.5.2.: Skadelig brug af alkohol, defineret i henhold til den nationale kontekst som alkoholforbrug pr. indbygger (fra 15 år og opefter) indenfor et kalenderår i liter ren alkohol.

  Delmål 3.6.

  Inden 2020 skal antallet af globale dødsfald og tilskadekomster som følge af trafikulykker halveres.

  Indikatorer

  3.6.1.: Dødsfald som følge af trafikulykker.

  Delmål 3.7.

  Inden 2030 skal der sikres universel adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser, herunder familieplanlægning, oplysning og uddannelse, og integration af reproduktiv sundhed i nationale strategier og programmer.

  Indikatorer

  3.7.1.: Andel af kvinder i den reproduktive alder (15-49 år), som har fået opfyldt deres behov for familieplanlægning med moderne metoder.

  3.7.2.: Teenage-fødselsrate (i alderen 10-14 år og 15-19 år) pr. 1.000 kvinder i den pågældende aldersgruppe.

  Delmål 3.8.

  Der skal opnås universel sundhedsdækning, herunder beskyttelse mod økonomiske risici, adgang til essentielle sundhedsydelser af høj kvalitet, og adgang til sikker og effektiv livsvigtig kvalitetsmedicin og vacciner til en overkommelig pris for alle.

  Indikatorer

  3.8.1.: Dækningsgrad af essentielle sundhedsydelser (defineret som den gennemsnitlige dækning af essentielle ydelser i forhold til tracer interventioner, som omfatter reproduktiv sundhed og sundhed hos mødre, nyfødte og børn, smitsomme sygdomme, ikke-smitsomme sygdomme, og servicekapacitet og adgang for den generelle og de mest udsatte befolkningsgrupper).

  3.8.2.: Andelen af befolkningen med høj brugerbetaling på sundhedsydelser ift. husholdningens udgifter eller indkomst.

  Delmål 3.9.

  Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomstilfælde som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-, vand- og jordforurening væsentligt reduceres.

  Indikatorer

  3.9.1.: Dødelighed som følge af indendørs og udendørs luftforurening.

  3.9.2.: Dødelighed som følge af urent vand, dårlige sanitære forhold og manglende hygiejne (WASH).

  3.9.3.: Dødelighed som følge af utilsigtet forgiftning.

  Delmål 3.a.

  Implementeringen af Verdenssundhedsorganisationens Rammekonvention vedrørende Tobakskontrol skal styrkes i alle lande, hvor det er relevant.

  Indikatorer

  3.a.1.: Aldersstandardiseret udbredelse af brug af tobak blandt personer fra 15 år og opefter.

  Delmål 3.b.

  Forskning og udvikling af vacciner og medicin til behandling af smitsomme og ikke‑smitsomme sygdomme, der primært påvirker udviklingslande skal støttes, og der skal sikres adgang til livsvigtig medicin og vacciner til en overkommelig pris i overensstemmelse med Doha-erklæringen om TRIPS-aftalen og Folkesundhed, som bekræfter udviklingslandenes ret til i fuldt omfang at anvende bestemmelserne i Aftalen om Handelsrelaterede Aspekter af Intellektuelle Ejendomsrettigheder vedrørende fleksibilitet i beskyttelsen af folkesundheden, og især skal der sikres adgang til medicin for alle.

  Indikatorer

  3.b.1.: Andel af befolkningen vaccineret med alle vacciner, der indgår i det nationale program.

  3.b.2.: Andel af sundhedsinstitutioner, der har et basislager af essentiel medicin tilgængeligt og prismæssigt overkommeligt i længden.

  3.b.3.: Andel af sundhedsinstitutioner, der har et basislager af essentiel medicin tilgængeligt og prismæssigt overkommeligt i længden.

  Delmål 3.c.

  Der skal opnås en væsentlig forøgelse af sundhedsfinansiering og rekruttering, udvikling, uddannelse og fastholdelse af sundhedsarbejdsstyrken i udviklingslande, især i de mindst udviklede lande og de små udviklingsøstater.

  Indikatorer

  3.c.1.: Tæthed og fordeling af sundhedsarbejdere.

  Delmål 3.d.

  Alle lande, og især udviklingslandene, skal styrke deres kapacitet for tidlig varsling, risikoreduktion og håndtering af nationale og globale sundhedsrisici.

  Indikatorer

  3.d.1.: Kapaciteter inden for det Internationale Sundhedsregulativ (IHR) og sundhedsberedskab.

  Kilde: Verdens Bedste Nyheder

 4. Mål 4: Kvalitetsuddannelse

  Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Uddannelse er fundamentet for en bæredygtig udvikling overalt. Piger afskæres mange steder fra skolegang, og konflikter hindrer uddannelse til ungdommen.

  Uddannelse er nøglen til udvikling, og derfor er det godt nyt, at antallet af børn, der kan læse og skrive er steget betydeligt i lande syd for Sahara siden år 2000. Men i nogle dele af verden, går udviklingen den modsatte vej på grund af væbnede konflikter og andre nødsituationer. Mål 4 fokuserer på at skabe lige adgang til kvalitetsuddannelse for drenge og piger samt gøre det økonomisk tilgængeligt for de fleste at tage en uddannelse efter folkeskolen. Derudover skal alle unge kunne læse og regne inden år 2030. Det kan bl.a. gøres ved at give stipendier til udviklingslande, øge antallet af uddannede lærer og forbedre uddannelsesinstitutioner, så det skabes et sundt og effektivt læringsmiljø.

  Kilder: Verdens Bedste Nyheder og UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke.

  Se, hvordan Real Relief arbejder med Verdensmål 4

  Det genbrugelige hygiejnebind Safepad fra Real Relief skal gøre det muligt for piger i tredjeverdenslande at fortsætte skolegang under deres månedlige menstruation.

  Verdensmål 4: Real Relief

  Produceret af Udenrigsministeriet

  Delmål og identikatorer

  Delmål 4.1.

  Inden 2030 skal det sikres, at alle piger og drenge gennemfører gratis, inkluderende grundskoleundervisning og ungdomsuddannelse i høj kvalitet, der fører til relevante og effektive læringsresultater.

  Indikatorer

  4.1.1.: Andel af børn og unge: (a) i 2/3 klasse; (b) ved afslutning af 5. klasse og (c) ved afslutning af 9. klasse, hvor der mindst er opnået minimumsfærdigheder i (i) læsning og (ii) regning, opdelt på køn.

  Delmål 4.2.

  Inden 2030 skal alle piger og drenge sikres adgang til dagtilbud af høj kvalitet, så de er klar til grundskolen.

  Indikatorer

  4.2.1.: Andel af børn under 5 år, der udvikler sig alderssvarende i forhold til deres sundhedstilstand, læring og trivsel, efter køn.

  4.2.2.: Deltagelsesrate i dagtilbud (et år før den officielle skolestartalder), opdelt på køn.

  Delmål 4.3.

  Inden 2030 skal alle kvinder og mænd sikres lige adgang til teknisk, erhvervs- og videregående uddannelse, herunder universiteter, af høj kvalitet og til en overkommelig pris.

  Indikatorer

  4.3.1.: Deltagelsesrate for unge og voksne i formel og uformel uddannelse og undervisning inden for de foregående 12 måneder, opdelt på køn.

  Delmål 4.4.

  Inden 2030 skal antallet af unge og voksne, der har relevante færdigheder, herunder tekniske og erhvervsrettede færdigheder og kompetencer, for beskæftigelse, gode job og iværksætteri, øges væsentligt.

  Indikatorer

  4.4.1.: Andel af unge og voksne med faglige kvalifikationer inden for informations- og kommunikationsteknologi (ICT), opdelt efter kvalifikationstype.

  Delmål 4.5.

  Inden 2030 skal ulighed mellem kønnene i uddannelser afskaffes, og der skal sikres lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsrettet uddannelse for de mest udsatte grupper, herunder mennesker med handicap, oprindelige folk og børn i udsatte situationer.

  Indikatorer

  4.5.1.: Paritetsindeks (kvinde/mand, land/by, bund/top formuekvintil og andet, såsom handicapstatus, oprindelig befolkning og påvirkning af konflikter, når dataene bliver tilgængelige) for alle uddannelsesindikatorer på denne liste, som kan opdeles.

  Delmål 4.6.

  Inden 2030 skal alle unge og en væsentlig del af voksne, både mænd og kvinder, have opnået færdigheder i at læse og regne.

  Indikatorer

  4.6.1.: Procentandel af befolkningen i en given aldersgruppe, som opnår mindst et bestemt niveau for funktionelle (a) læsefærdigheder og (b) regnefærdigheder, efter køn.

  Delmål 4.7.

  Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt medborgerskab samt anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

  Indikatorer

  4.7.1.: Graden af integration af (i) uddannelse i globalt medborgerskab og (ii) uddannelse for bæredygtig udvikling, herunder ligestilling mellem kønnene og menneskerettigheder, på alle niveauer i: (a) nationale uddannelsespolitikker, (b) læreplaner, (c) læreruddannelse og (d) elevbedømmelse.

  Delmål 4.a.

  Uddannelsesinstitutioner skal bygges og opgraderes, så de tager hensyn til barnets tarv, handicap og køn, og så de skaber et sikkert, ikkevoldeligt, inkluderende og effektivt læringsmiljø for alle.

  Indikatorer

  4.a.1.: Andel af skoler med adgang til: (a) elektricitet, (b) internet til brug for pædagogiske formål, (c) computere til pædagogiske formål, (d) tilpasset infrastruktur og materialer for elever med handicap, (e) basale drikkevandsfaciliteter, (f) kønsadskilte toiletter (g) basale håndvaskfaciliteter (i henhold til WASH indikatordefinitioner)

  Delmål 4.b.

  Inden 2020 skal antallet af stipendier til udviklingslande øges væsentligt globalt, især til de mindst udviklede lande, små udviklingsøstater, og afrikanske lande, til brug for indskrivning på højere uddannelser, herunder erhvervsuddannelse og informations- og kommunikationsteknologi, tekniske, ingeniør- og videnskabelige programmer, i udviklede lande og andre udviklingslande.

  Indikatorer

  4.b.1.: Mængden af officiel udviklingsbistand til stipendier opdelt efter sektor og uddannelsesretning.

  Delmål 4.c.

  Inden 2030 skal antallet af uddannede lærere øges væsentligt, bl.a. gennem internationalt samarbejde om læreruddannelse i udviklingslande, især de mindst udviklede lande og små udviklingsøstater.

  Indikatorer

  4.c.1.: Andel af lærere i: (a) førskole, (b) grundskole, (c) udskoling og (d) gymnasie/ungdomsuddannelse, som minimum har modtaget den planlagte læreruddannelse i (f.eks. pædagogisk undervisning), pre-service og in-service, som er påkrævet for at kunne undervise på det relevante niveau i et givet land.

  Kilde: Verdens Bedste Nyheder

 5. Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

  Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder. Kvinder og piger diskrimineres fortsat i stor stil, særligt i udviklingslande. Det udgør ikke alene en krænkelse af menneskerettigheder, det hæmmer også økonomisk vækst.

  I store dele af verden bliver piger og kvinder stadig diskrimineret og udsat for vold på daglig basis på grund af deres køn. Der er også betydelig forskel på mænd og kvinders adgang til arbejdsmarkedet og ikke mindst, hvad de får i løn. Styrkelsen af kvinders rettigheder og muligheder er ikke kun gavnligt for kvinderne selv, men vil også udløse en økonomisk gevinst for hele samfundet. McKinsey spår, at ligestilling mellem kønnene potentielt set vil udløse 12 billion dollars til den globale vækst. For at nå mål 5 skal der bl.a. sikres fuld deltagelse og lige muligheder for mænd og kvinder på alle niveauer af ledelse og beslutningsprocesser og al diskrimination af piger og kvinder skal stoppes overalt i verden.

  Kilder: Verdens Bedste Nyheder og UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke.

  Se, hvordan Orana arbejder med Verdensmål 5

  Hos Rynkebyvirksomheden Orana er det vigtigt at give de mange kvindelige medarbejdere, der især kan opleve udfordringer i tredjeverdenslande, de bedst mulige betingelser for at arbejde. 

  Verdensmål 5: Orana

  Produceret af Udenrigsministeriet

  Delmål og identikatorer

  Delmål 5.1.

  Alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt skal stoppes.

  Indikatorer

  5.1.1.: Hvorvidt der findes retlige rammer for at fremme, håndhæve og overvåge ligestilling og ikke‑diskrimination på baggrund af køn.

  Delmål 5.2.

  Alle former for vold mod alle kvinder og piger i de offentlige og private rum skal elimineres, herunder menneskehandel og seksuel og andre former for udnyttelse.

  Indikatorer

  5.2.1.: Andel af kvinder og piger fra 15 år, der har været udsat for fysisk, seksuel eller psykisk vold begået af en nuværende eller tidligere intim partner i de foregående 12 måneder, opdelt efter type af vold og alder.

  5.2.2.: Andel af kvinder og piger fra 15 år, der har været udsat for seksuel vold begået af andre personer end en intim partner i de foregående 12 måneder, opdelt efter alder og sted for volden.

  Delmål 5.3.

  Alle skadelige skikke som børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber samt kvindelig omskæring skal elimineres.

  Indikatorer

  5.3.1.: Andel af kvinder mellem 20-24 år, som er blevet gift eller har indgået i et partnerskab før 15 år og før 18 år.

  5.3.2.: Andel af piger og kvinder mellem 15-49 år, som er blevet omskåret, opdelt efter alder

  Delmål 5.4.

  Ulønnet omsorgsarbejde og arbejde i hjemmet skal anerkendes og værdsættes gennem tilgængelighed af offentlige serviceydelser, infrastruktur og politikker for social beskyttelse samt ved at fremme delt ansvar i hjemmet og familien, som nationalt passende.

  Indikatorer

  5.4.1.: Andel af tid, der er anvendt på ulønnet hus- og omsorgsarbejde, opdelt efter køn, alder og lokalitet.

  Delmål 5.5.

  Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

  Indikatorer

  5.5.1.: Andel af kvindelige parlamentarikere i nationale parlamenter samt kommunale og regionale råd.

  5.5.2.: Andel af kvinder i ledelse.

  Delmål 5.6.

  Der skal sikres universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og reproduktive rettigheder i overensstemmelse med handlingsprogrammet fra den Internationale Konference om Befolkning og Udvikling samt Beijing-handlingsplanen og slutdokumenterne fra opfølgningskonferencerne.

  Indikatorer

  5.6.1.: Andel af kvinder mellem 15-49 år, som træffer deres egne informerede valg om seksuelle forhold, brug af prævention og reproduktive sundhedsydelser.

  5.6.2.: Antal lande med love og bestemmelser, der garanterer fuld og lige adgang for kvinder og mænd som er 15 år eller ældre, til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser, oplysning og uddannelse.

  Delmål 5.a.

  Der skal gennemføres reformer for at give kvinder lige rettigheder til økonomiske ressourcer samt adgang til ejerskab og kontrol over jord og andre former for ejendom, finansielle tjenester, arv og naturressourcer, i henhold til nationale love.

  Indikatorer

  5.a.1.: (a) Andel af den samlede landbefolkning med ejerskab eller sikre rettigheder til landbrugsjord, opdelt efter køn, og (b) andel af kvinder blandt ejere af eller rettighedsindehavere til landbrugsjord, opdelt efter type af besiddelsesform

  5.a.2.: (a) Andel af lande, hvor de retlige rammer (herunder sædvaneret) garanterer kvinders lige rettigheder til jordejerskab og/eller kontrol over jordbesiddelser.

  Delmål 5.b.

  Brugen af teknologi, som hjælpemiddel, især informations- og kommunikationsteknologi skal øges, for at fremme kvinders rettigheder og muligheder.

  Indikatorer

  5.b.1.: Andel af enkeltpersoner, som ejer en mobiltelefon, opdelt efter køn.

  Delmål 5.c.

  Velfunderede politikker og lovgivning, der kan håndhæves, og som fremmer ligestilling mellem kønnene og styrker alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder på alle niveauer, skal vedtages og styrkes.

  Indikatorer

  5.c.1.: Andel af lande med systemer til at registrere og offentliggøre bevillinger til ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder.

  Kilde: Verdens Bedste Nyheder

 6. Mål 6: Rent vand og sanitet

  Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle. Ifølge FN påvirkes mere end 40 procent af verdens befolkning af vandmangel, og andelen forventes at blive endnu større med de stigende globale temperaturer. Det forårsager hungersnød, sygdomme, migration og økonomisk ustabilitet.

  FN spår, at efterspørgslen på rent drikkevand vil stige med 40 procent frem mod år 2030 på grund af øget befolkningstilvækst, forurening og klimaforandringer. I år har vi hørt meget om den ekstreme vandmangel i Cape Town, men i mange andre millionbyer verden over, er vandmangel også en reel trussel. Tal fra Verdensnaturfonden viser, at 2,7 milliarder mennesker oplever vandmangel i mindst en måned om året. Universel adgang til rent drikkevand inden år 2030 kræver, at der investeres kraftigt i infrastruktur, at der leveres sanitære faciliteter og bedre beskyttelse og genoprettelse af vandets økosystemer. Det er også afgørende, at der udvikles løsninger, der kan opsamle vand, afsalte, sikre vandeffektivitet, behandle spildevands og udvikle genbrug- og genanvendelsesteknologier.

  Kilder: Verdens Bedste Nyheder og UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke.

  Se, hvordan Grundfos arbejder med Verdensmål 6

  FN's verdensmål 6 kræver, at alle i verden har adgang til rent vand, og netop det arbejder Grundfos for at opfylde ved at installere vandpumper i udviklingslande.

  Verdensmål 6: Grundfos

  Produceret af Udenrigsministeriet

  Delmål og identikatorer

  Delmål 6.1.

  Inden 2030 skal der opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle.

  Indikatorer

  6.1.1.: Andel af befolkning, der bruger sikkert forvaltet drikkevandsservice.

  Delmål 6.2.

  Inden 2030 skal der opnås lige adgang til egnet sanitet og hygiejne for alle, og ordentlige toilet forhold for alle, med særlig opmærksomhed på kvinder og pigers behov, og på mennesker i sårbare situationer.

  Indikatorer

  6.2.1.: Andel af befolkning, der bruger sikkert forvaltede sanitetsfaciliteter, herunder håndvask faciliteter med sæbe og vand.

  Delmål 6.3.

  Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.

  Indikatorer

  6.3.1.: Andel af spildevand, der behandles sikkert.

  6.3.2.: Andel af vandområder med god vandkvalitet.

  Delmål 6.4.

  Inden 2030 skal effektiviteten af vandanvendelsen indenfor alle sektorer øges væsentligt, og der skal sikres bæredygtig indvinding af og forsyning med ferskvand for at imødegå vandknaphed, og væsentligt reducere antallet af mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt.

  Indikatorer

  6.4.1.: Ændring af vandforbrugs-effektiviteten over tid.

  6.4.2.: Vandstressniveau: indvindingen af vand som en andel af de tilgængelige friskvandsressourcer.

  Delmål 6.5.

  Inden 2030 skal forvaltning af vandressourcer integreres på alle niveauer, herunder gennem samarbejde på tværs af landegrænser, som det er relevant.

  Indikatorer

  6.5.1.: Grad af implementering af integreret vandressource forvaltning (0 - 100).

  6.5.2.: Andel af vandoplande på tværs af landegrænser med en operationel aftale om vandsamarbejde.

  Delmål 6.6.

  Inden 2020 skal vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove, vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og gendannes.

  Indikatorer

  6.6.1.: Ændring i omfanget af vandrelaterede økosystemer over tid,

  Delmål 6.a.

  Inden 2030 skal det internationale samarbejde og støtte til kapacitetsopbygning i udviklingslande udvides indenfor vand- og sanitetsrelaterede aktiviteter og programmer, herunder indvinding af vand, afsaltning, vandeffektivitet, spildevandsbehandling, genbrug og genanvendelsesteknologier.

  Indikatorer

  6.a.1.: Mængde af vand- og sanitetsrelaterede officiel udviklingsbistand, som er del af en regeringskoordineret udgiftsplan,

  Delmål 6.b.

  Støtte og styrke lokalsamfundenes deltagelse i at forbedre forvaltningen af vand- og sanitet.

  Indikatorer

  6.b.1.: Andel af lokale administrative enheder med etablerede og operationelle politikker og procedurer for lokalsamfundenes deltagelse i for forvaltning af vand og sanitet.

  Kilde: Verdens Bedste Nyheder

 7. Mål 7: Bæredygtig energi

  Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. Med befolkningstilvæksten stiger behovet for energi, som sætter vores økosystemer under pres. Brug af fossile brændstoffer vil øge klimaforandringerne, hvorfor der er brug for bæredygtige energikilder.

  På blot 20 år er antallet af personer med adgang til elektricitet steget med 1,7 milliarder, og i takt med at befolkningstilvæksten øges, og middelklassen vokser globalt, vil der i fremtiden være en endnu større efterspørgsmål efter billig, vedvarende energi. Universel adgang til elektricitet inden er 2030 kræver investeringer i grønne energikilder som sol, vind og termisk energi, hvis fossile brændstoffer skal udfases. Men det kræver også betydeligt mere forskning og en udvidelse af energiinfrastrukuren, så der kan leveres moderne og bæredygtig energiforsyning til alle udviklingslande.

  Kilder: Verdens Bedste Nyheder og UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke.

  Se, hvordan Mash Biotek arbejder med Verdensmål 7

  MASH Biotech bruger ressourcer fra udviklingslande til at producere bæredygtig energi og bidrager dermed til opnåelse af verdensmål nummer 7.

  Verdensmål 7: Mash Biotek

  Produceres af Udenrigsministeriet

  Delmål og identikatorer

  Delmål 7.1.

  Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris.

  Indikatorer

  7.1.1.: Andel af befolkning med adgang til elektricitet.

  7.1.2.: Andel af befolkning, som primært anvender rene brændstoffer og ren teknologi.

  Delmål 7.2.

  Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.

  Indikatorer

  7.2.1.: Andel af vedvarende energi i det samlede, endelige energiforbrug.

  Delmål 7.3.

  Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.

  Indikatorer

  7.3.1.: Energiintensitet målt i forhold til primær energi og BNP.

  Delmål 7.a.

  Inden 2030 skal det internationale samarbejde styrkes for at lette adgang til forskning i ren energi og teknologi, herunder vedvarende energi, energieffektivitet og avanceret og renere teknologi indenfor fossile brændstoffer, og for at fremme investeringer i energiinfrastruktur og ren energiteknologi.

  Indikatorer

  7.a.1.: Internationale finansielle overførelser til udviklingslande til støtte af forskning og udvikling indenfor ren energi og vedvarende energiproduktion, herunder hybridsystemer.

  Delmål 7.b.

  Inden 2030 skal infrastrukturen udvides og teknologien opgraderes til at kunne levere moderne og bæredygtige energiforsyning til alle i udviklingslandene, især de mindst udviklede lande, små udviklingsøstater og udviklingslande uden adgang til havet, i overensstemmelse med deres respektive støtteprogrammer.

  Indikatorer

  7.b.1.: Investeringer i energieffektivitet som en procentdel af BNP og mængden af udenlandske direkte investeringer i finansiel overførsel til infrastruktur og teknologi til bæredygtige udvikling.

  Kilde: Verdens Bedste Nyheder

 8. Mål 8: Anstændige job og økonomisk vækst

  Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle. Det kræver nye arbejdspladser at skabe en bæredygtig økonomi. Ikke mindst i udviklingslande, hvor den samlede arbejdsstyrke er en uudnyttet ressource til økonomisk vækst.

  Middelklassen vokser i stigende grad i udviklingslande og udgør nu 34 procent af den samlede beskæftigelse. Det betyder, at antallet af arbejdstagere, der lever i ekstrem fattigdom er faldet drastisk. På trods af dette, så vokser den globale vækst kun langsomt, ligesom at beskæftigelsen heller ikke vokser hurtigt nok til at kunne holde trit med den voksende arbejdsstyrke. Og samtidig stiger uligheden mange steder i verden. Mål nr. 8 fokuserer på at udrydde tvangsarbejde, slaveri og menneskehandel og sikre en vedvarende økonomisk vækst, som gavner flertallet. Målet er at øget styrke arbejdstagernes rettigheder og opnå fuld beskæftigelse for mænd og kvinder inden år 2030.

  Kilder: Verdens Bedste Nyheder og UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke.

  Se, hvordan Niras arbejder med Verdensmål 8

  Niras, der er en global rådgivende ingeniørvirksomhed, ser FN’s verdensmål 8 som fundamentalt i sit arbejde og arbejder med udvikling af privat sektor i udviklingslande. 

  Verdensmål 8: Niras

  Produceret af Udenrigsministeriet

  Delmål og identikatorer

  Delmål 8.1.

  Den årlige økonomiske vækst pr. indbygger skal fastholdes i overensstemmelse med nationale forhold og, især, på mindst 7 procent vækst i bruttonationalproduktet (BNP) pr. år i de mindst udviklede lande.

  Indikatorer

  8.1.1.: Årlig reel BNP-vækst pr. indbygger.

  Delmål 8.2.

  Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation, blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer.

  Indikatorer

  8.2.1.: Årlig reel BNP-vækst pr. beskæftiget person.

  Delmål 8.3.

  Der skal fremmes udviklingsorienterede politikker, der støtter produktive aktiviteter, skaber anstændige jobs, iværksætteri, kreativitet og innovation, og som fremmer en formalisering og udvikling af mikro-, små- og mellemstore virksomheder, gennem bl.a. adgang til finansielle tjenesteydelser.

  Indikatorer

  8.3.1.: Andel af beskæftigelse i den uformelle sektor uden for landbruget, opdelt på køn.

  Delmål 8.4.

  Frem til 2030 skal den globale ressourceeffektivitet inden for forbrug og produktion løbende forbedres, og det skal bestræbes at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse, i overensstemmelse med de 10‑årige Ramme programmer for bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre, med de udviklede lande i spidsen.

  Indikatorer

  8.4.1.: Materielt fodaftryk, materielle fodaftryk pr. indbygger og materielt fodaftryk pr. BNP.

  8.4.2.: Indenlandsk materialeforbrug, indenlandsk materialeforbrug pr. indbygger og indenlandsk materialeforbrug pr. BNP.

  Delmål 8.5.

  Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi.

  Indikatorer

  8.5.1.: Gennemsnitlig timeløn for kvindelige og mandlige ansatte, opdelt efter type af beskæftigelse, alder og personer med handicap

  8.5.2.: Ledighedsgraden fordelt på køn, alder og personer med handicap

  Delmål 8.6.

  Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse væsentligt reduceres.

  Indikatorer

  8.6.1.: Andelen af unge (15-24 år) der ikke er under uddannelse, i beskæftigelse eller i træning

  Delmål 8.7.

  Der skal træffes øjeblikkelige og effektive foranstaltninger for at udrydde tvangsarbejde, moderne slaveri og menneskehandel og for at sikre forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde, herunder rekruttering og anvendelse af børnesoldater, og for at udrydde børnearbejde i alle dens former inden 2025.

  Indikatorer

  8.7.1.: Andel og antal af børn i alderen 5‑17 år, der er involveret i børnearbejde, opdelt på køn og alder

  Delmål 8.8.

  Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.

  Indikatorer

  8.8.1.: Hyppighed af dødelige og ikke-dødelige arbejdsulykker fordelt på køn og migrantstatus.

  8.8.2.: Stigning i national efterlevelse af arbejdstagerrettigheder (foreningsfrihed og kollektive overenskomstforhandlinger) baseret på kilder fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og national lovgivning, fordelt på køn og migrantstatus.

  Delmål 8.9.

  Inden 2030 skal der udformes og gennemføres politikker, der fremmer bæredygtig turisme, som skaber arbejdspladser og fremmer lokale kultur og produkter.

  Indikatorer

  8.9.1.: BNP for direkte turisme i forhold til det samlede BNP og vækstrate.

  8.9.2.: Antal af arbejdspladser i den bæredygtige turismeindustri som en andel af den samlede andel af arbejdspladser i turismeindustrien.

  Delmål 8.10.

  Indenlandske finansielle institutioners kapacitet for at fremme og udvide adgang til bankforretninger, forsikring og finansielle tjenesteydelser for alle skal styrkes.

  Indikatorer

  8.10.1.: Antal af kommercielle bankfilialer og pengeautomater pr. 100.000 voksne.

  8.10.2.: Andel af voksne (15 år og opefter) med en konto i en bank eller anden finansiel institution, eller hos en mobil-penge-tjeneste-udbyder.

  Delmål 8.a.

  Handelsrelateret bistand til udviklingslandene skal øges, især til de mindst udviklede lande, bl.a. gennem den Styrkede Integrerede Ramme for Handelsrelateret Faglig Bistand til de Mindst Udviklede Lande.

  Indikatorer

  8.a.1.: Forpligtelser og udbetalinger af handelsrelateret bistand.

  Delmål 8.b.

  Inden 2020 skal der udvikles og igangsættes en global strategi for at få unge i arbejde, og Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) Globale Jobpagt skal gennemføres.

  Indikatorer

  8.b.1.: Tilstedeværelse af en udviklet og operationaliseret national strategi for at få unge i arbejde, som en særskilt del af den nationale strategi for beskæftigelse.

  Kilde: Verdens Bedste Nyheder

 9. Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

  Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation. En bæredygtig økonomisk udvikling hænger uløseligt sammen med flere job i industrien og massive investeringer i innovation, digitalisering og udbygning af infrastrukturen.

  Innovation, teknologisk udvikling og infrastruktur er løsningerne på mange af de globale miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer, vi står over for lige nu. Grundlæggende handler det om, at alt hvad vi gør nu, kan gøres på en smartere måde, så ressourcerne bliver brugt mere effektivt og miljømæssigt fornuftigt. Det kan være alt fra at udbygge vejnettet til at udvikle nye metoder til at arbejde mere bæredygtigt i fabrikker. Nogle af de væsentligste skridt på vejen mod at opfylde mål 9 er, at udviklingslande skal industrialiseres, så bæredygtig industri udgør en større del af den samlede økonomi, at adgangen til internettet skal gøres lige for alle inden år 2020 samt at infrastrukturen udbygges på tværs af landegrænser.

  Kilder: Verdens Bedste Nyheder og UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke.

  Se, hvordan Pandora arbejder med Verdensmål 9

  Smykkekoncernen Pandora minimerer deres energi- og vandforbrug samt bruger naturlige materialer for at implementere FN’s verdensmål 9 i deres arbejdsproces.  

  Verdensmål 9: Pandora

  Produceret af Udenrigsministeriet

  Delmål og identikatorer

  Delmål 9.1.

  Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelig trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris.

  Indikatorer

  9.1.1.: Andel af befolkningen udenfor byer, der bor inden for 2 km af en helårsvej.

  9.1.2.: Passager- og godsmængde, opdelt efter transportform.

  Delmål 9.2.

  En inklusiv og bæredygtig industrialisering skal fremmes, og industriens andel af beskæftigelsen og bruttonationalproduktet skal øges i betydelig grad inden 2030 i overensstemmelse med nationale forhold. l de mindst udviklede lande skal industriens markedsandel fordobles.

  Indikatorer

  9.2.1.: Fremstillingsindustriens merværdi i forhold til BNP pr. indbygger.

  9.2.2.: Beskæftigelse i fremstillingsindustrien som andel af den totale beskæftigelse.

  Delmål 9.3.

  Små industri- og andre virksomheders adgang til finansielle tjenesteydelser, herunder lånemuligheder til en overkommelig pris skal øges, især i udviklingslandene, og de skal integreres bedre i værdikæder og markeder.

  Indikatorer

  9.1.1.: Andelen af små og mellemstore virksomheder i industriens samlede værditilvækst.

  9.1.2.: Andelen af små og mellemstore virksomheder med et lån eller en kreditlinje

  Delmål 9.4.

  Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet.

  Indikatorer

  9.4.1.: CO2-udledning ift. værditilvækst.

  Delmål 9.5.

  Videnskabelig forskning skal styrkes og den teknologisk kapacitet i de industrielle sektorer i alle lande skal opgraderes, især i udviklingslandene, ved bl.a. inden 2030 at fremme innovation og væsentligt forøge det samlede antal forsknings- og udviklingsmedarbejdere pr. 1 million indbyggere, samt ved at øge de offentlige og private midler til forskning og udvikling.

  Indikatorer

  9.5.1.: Udgifter til forskning og udvikling som en andel af BNP.

  9.5.2.: Forskere (i fuldtidsbeskæftigelse eller tilsvarende) pr. million indbyggere.

  Delmål 9.a.

  Der skal faciliteres en bæredygtig og robust infrastrukturudvikling i udviklingslandene gennem øget økonomisk, teknologisk og teknisk støtte til afrikanske lande, de mindst udviklede lande, udviklingslande uden adgang til havet, små udviklingsøstater.

  Indikatorer

  9.a.1.: Samlede officielle internationale støtte (officiel udviklingsbistand og anden offentlig finansiering) til infrastruktur

  Delmål 9.b.

  National teknologiudvikling, forskning og innovation i udviklingslande skal støttes, herunder ved at sikre et gunstigt politisk miljø for bl.a. industriel diversificering og højere merværdi for varer.

  Indikatorer

  9.b.1.: Andel af merværdien for mellem- og højteknologi industri af den samlede værditilvækst.

  Delmål 9.c.

  Adgang til informations- og kommunikationsteknologi skal øges betydeligt og det skal tilstræbes at tilbyde alle adgang til Internettet, til en overkommelig pris, i de mindst udviklede lande, inden 2020.

  Indikatorer

  9.c.1.: Andel af befolkning dækket af et mobilt netværk, opdelt på type af teknologi.

  Kilde: Verdens Bedste Nyheder

 10. Mål 10: Mindre ulighed

  Vi skal reducere ulighed i og mellem lande. Den økonomiske vækst fordeles ikke ligeligt mellem lande og befolkningsgrupper. Ulighed skaber ubalancer og risici for sociale spændinger og konflikter.

  I udviklingslandene er uligheden vokset med 11 procent, hvis man tager hensyn til befolkningstilvæksten. I USA taler man ofte om problemerne relateret til ”The One Percent”, og kigger man på globalt plan, tegner der sig samme billede. 10 procent af verdens rigeste tjener 40 procent af den samlede globale indkomst, hvorimod 10 procent af verdens fattigste kun tjener 2 til 7 procent af den globale indkomst. Ulighed er altså et globalt, voksende problem, og derfor kræver det globale samarbejder at løse det. Det kan gøres gennem øget udviklingsbistand, flere private investeringer i udsatte områder og større regulering af finansielle markeder og institutioner.

  Kilder: Verdens Bedste Nyheder og UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke.

  Se, hvordan Peter Larsen Kaffe arbejder med Verdensmål 10

  Mange kaffebønder i lande som Colombia, Tanzania og Kenya har svært ved at forsørge deres familier på trods af økologisk kaffe. Derfor hjælper Peter Larsen Kaffe bønderne til en højere indtjening gennem uddannelse.

  Verdensmål 10: Peter Larsen Kaffe

  Produceret af Udenrigsministeriet

  Delmål og indikatorer

  Delmål 10.1.

  Inden 2030 skal der opnås og fastholdes en gradvis indkomststigning for de nederste 40 procent af befolkningen, der er højere end landsgennemsnittet.

  Indikatorer

  10.1.1.: Væksten i husholdningsudgifter eller indtægt pr. indbygger blandt de nederste 40 procent af befolkningen og den samlede befolkning.

  Delmål 10.2.

  Inden 2030 skal enhver, uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status, i højere grad inddrages i sociale, økonomiske og politiske beslutninger.

  Indikatorer

  10.2.1.: Andel af mennesker, der lever for under 50 procent af medianindkomsten, fordelt på alder, køn og personer med handicap.

  Delmål 10.3.

  Alle skal sikres lige muligheder, ligesom samfundsforårsaget uligheder skal reduceres, bl.a. ved at afskaffe diskriminerende love, politikker og skikke, og ved at fremme hensigtsmæssig lovgivning, politikker og foranstaltninger til at imødegå dette.

  Indikatorer

  10.3.1.: Andel af befolkningen, som har rapporteret, at de personligt har følt sig diskrimineret eller chikaneret inden for de foregående 12 måneder på grundlag af en forskelsbehandling, der er forbudt ifølge den internationale menneskerettighedslovgivning.

  Delmål 10.4.

  Der skal vedtages politikker, især finans-, løn- og socialpolitik, og gradvist opnås større lighed.

  Indikatorer

  10.4.1.: Arbejdskraftens andel af BNP, herunder løn og overførsler til social sikring.

  Delmål 10.5.

  Regulering og overvågning af de globale finansielle markeder og institutioner skal forbedres, og implementering af disse regulativer skal styrkes.

  Indikatorer

  10.5.1.: Indikatorer for finansiel soliditet.

  Delmål 10.6.

  Udviklingslandene skal sikres øget repræsentation og stemme i beslutningstagning i de internationale økonomiske og finansielle institutioner, med henblik på at opnå mere effektive, troværdige, ansvarlige og legitime institutioner.

  Indikatorer

  10.6.1.: Andel af medlemmer og stemmerettigheder fra udviklingslande i internationale organisationer.

  Delmål 10.7.

  Der skal faciliteres en velordnet, sikker, regulær og ansvarlig migration og mobilitet af for personer, herunder gennem implementering af planlagte og velforvaltede migrationspolitikker.

  Indikatorer

  10.7.1.: Ansættelsesomkostningerne båret af medarbejdere som andel af den årlige indtægt i bestemmelseslandet.

  10.7.2.: Antal af lande, der har implementeret en velforvaltet migrationspolitik.

  Delmål 10.a.

  Princippet om særlig og differentieret behandling skal implementeres for udviklingslandene, især de mindst udviklede lande, i overensstemmelse med aftaler i Verdenshandelsorganisationen.

  Indikatorer

  10.a.1.: Andel af toldpositioner gældende for import fra de mindst udviklede lande og udviklingslande, der er fritaget for told.

  Delmål 10.b.

  Der skal opmuntres til at give officiel udviklingsbistand og finansielle tilførsler, herunder direkte udenlandske investeringer, til lande, hvor behovet er størst, og især til de mindst udviklede lande, de afrikanske lande, udviklingslande uden adgang til havet, og små udviklingsøstater. Bidrag og investeringer skal gives i overensstemmelse med udviklingslandenes nationale planer og programmer.

  Indikatorer

  10.b.1.: Total ressourcetilførsel til udvikling opdelt efter modtager- og donorlande, og type af finansiel tilførsel (f.eks. officiel udviklingsbistand, direkte udenlandske investeringer og andre tilførsler).

  Delmål 10.c.

  Inden 2030 skal omkostninger i forbindelse med migranters pengeoverførsler reduceres til mindre end 3procent og overførselsveje med omkostninger over 5procent skal elimineres.

  Indikatorer

  10.c.1.: Overførselsomkostninger som andel af det overførte beløb.

  Kilde: Verdens Bedste Nyheder

 11. Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

  Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. I 2050 vurderes 2/3 af den samlede befolkning at bo i byerne. Hvis de skal være sikre og bæredygtige skal slumkvarterer opgraderes, og der skal investeres massivt i offentlig transport og byplanlægning.

  Over halvdelen af verdens befolkning bor nu i byer, og der er intet, der tyder på, at den udvikling vil stagnere. FN spår, at inden år 2050 vil 70 procent af verdens befolkning bo i byerne. Det giver en række store udfordringer i forhold til at sikre nok vand, plads og mad og ikke mindst ren luft til de mange millioner mennesker, der hvert år dør af luftforurening i byerne. Inden år 2030, vil der være flere end 43 megabyer, hvor der bor mere end 10.000 millioner mennesker. Det er især disse byer, der kræver investeringer i offentlig transport, skabelsen af grønne offentlige områder og bedre byplanlægning, så de kan imødekomme klimaændringer, øget befolkningstæthed og katastrofer.

  Kilder: Verdens Bedste Nyheder og UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke.

  Se, hvordan Cowi arbejder med Verdensmål 11

  COWI laver infrastrukturprojekter og bæredygtige byer i udviklingslande og arbejder derfor særligt efter at opfylde FN's verdensmål nr. 11. 

  Verdensmål 11: Cowi

  Produceret af Udenrigsministeriet

  Delmål og indikatorer

  Delmål 11.1.

  Inden 2030 skal alle sikres adgang til egnede og sikre boliger til en overkommelige pris med adgang til grundlæggende tjenesteydelser, og slumkvarterer skal opgraderes.

  Indikatorer

  11.1.1.: Andel af bybefolkning, der lever i slumkvarterer, uformelle bebyggelser eller uegnede boligforhold.

  Delmål 11.2.

  Inden 2030 skal der skabes adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæredygtige transportsystemer til en overkommelig pris, trafiksikkerheden skal forbedres bl.a. ved at udbygge den kollektive trafik med særlig hensyn til behov hos sårbare befolkningsgrupper, kvinder, børn, personer med handicap og de ældre.

  Indikatorer

  12.1.1.: Andel af befolkning, der har nem adgang til offentlig transport, fordelt på køn, alder og personer med handicap.

  Delmål 11.3.

  Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig, og kapaciteten til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og forvaltning i alle lande skal styrkes.

  Indikatorer

  11.3.1.: Forholdet mellem arealanvendelsesraten (LCR) og befolkningstilvækst.

  11.3.2.: Andel af byer med en direkte inddragelse af civilsamfundet i byplanlægning og forvaltning, som opererer regelmæssigt og demokratisk.

  Delmål 11.4.

  Indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv skal styrkes.

  Indikatorer

  11.4.1.: Samlede udgifter (offentlige og private) pr. indbygger anvendt til bevaring, og beskyttelse af al kultur- og naturarv, opdelt efter type (kulturarv, naturarv, blandet samt verdenskulturarv registreret under World Heritage Centre), forvaltningsniveau (nationalt, regionalt og lokalt/kommunalt), udgiftstype (drifts-/anlægsudgift) og type af privatfinansiering (naturalier, privat non-profit sektor og sponsorater).

  Delmål 11.5.

  Inden 2030 skal antallet af dødsfald og antallet af berørte personer samt reduktion i de direkte økonomiske tab i forhold til det globale bruttonationalprodukt, som følge af katastrofer, herunder vandrelaterede katastrofer, reduceres betydeligt med fokus på beskyttelse af de fattige og mennesker i sårbare situationer.

  Indikatorer

  11.5.1.: Antal af døde, forsvundne personer og personer, som er berørt af katastrofe pr. 100.000 mennesker.

  11.5.2.: Direkte økonomisk tab i forbindelse med katastrofe i forhold til det globale BNP, herunder katastrofeskader på central infrastruktur og afbrydelse af basale tjenesteydelser.

  Delmål 11.6.

  Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning.

  Indikatorer

  11.6.1.: Andel af affald fra byer, der indsamles regelmæssigt og har en tilstrækkelig affaldsbehandling, ud af det samlede total genereret mængde affald fra byer opdelt, efter byer.

  11.6.2.: Det årlige gennemsnitsniveau af fine partikler (f.eks. PM2.5 og PM10) i byer (vægtet indbyggertal).

  Delmål 11.7.

  Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.

  Indikatorer

  11.7.1.: Den gennemsnitlige andel af bebyggede områder i byer, der er åben tilgængelig for offentlig brug for alle, opdelt på køn, alder og personer med handicap.

  11.7.2.: Andel af personer, der er ofre for fysisk eller seksuel chikane, opdelt på køn, alder, handicap og ulykkessted, indenfor de seneste 12 måneder.

  Delmål 11.a.

  Positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, opland og landdistrikter skal støttes ved at styrke den nationale og regionale udviklingsplanlægning.

  Indikatorer

  11.a.1.: Andel af befolkning, der lever i byer, der gennemfører bymæssige og regionale udviklingsplaner med inddragelse af befolkningsfremskrivning og ressourcebehov, opdelt efter byens størrelse.

  Delmål 11.b.

  Inden 2020 skal der ske en betydelig stigning i antallet af byer og bosættelser, der vedtager og gennemfører integrerede politikker og planer, der stræber mod inklusion, ressourceeffektivitet, modvirkning og tilpasning til klimaændringer, modstandsdygtighed over for katastrofer, og som udvikler og gennemfører helhedsorienteret katastrofe- risikostyring på alle niveauer, i overensstemmelse med Sendai-rammen for Katastrofe- og Risikoforebyggelse (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030).

  Indikatorer

  11.b.1.: Andel af lokale regeringer, der vedtager og gennemfører lokale katastroferisikostyrings- strategier i overensstemmelse med Sendai-rammen for katastrofe- og risikoforebyggelse 2015-2030a.

  11.b.2.: Antal af lande med nationale og lokale katastroferisikostyrings-strategiera.

  Delmål 11.c.

  De mindst udviklede lande skal støttes, bl.a. gennem finansiel og teknisk bistand, til at bygge bæredygtige og robuste bygninger med anvendelse af lokale materialer.

  Indikatorer

  11.c.1.: Andel af finansiel støtte til de mindst udviklede lande, som anvendes til konstruktion og eftermontering af bæredygtige, robuste og ressourceeffektive bygninger med brug af lokale materialer.

  Kilde: Verdens Bedste Nyheder

 12. Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

  Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Det stigende pres på Jordens primære ressourcer skærper behovet for at udvikle og anvende cirkulære og ansvarlige processer, hvor råvarer genanvendes af affald.

   

  Vækst er godt, men det skal være bæredygtigt. Det betyder, at vi skal reducere det massive fodaftryk, vi efterlader på planeten ved grundlæggende at ændre den måde, vi producerer og forbruger varer på. Omkring en tredjedel af alle verdens fødevarer ender som skrald på trods af, at hver fjerde afrikaner går sulten i seng. Og 70 procent af al ferskvand bliver brugt til kunstig vanding af landbrug, som ellers kunne drikkes af de mange mennesker, der tørster hver dag. Effektiv styring af planetens fælles naturressourcer og forbedring af måden, vi genbruger og smider affald ud på, er vigtige målsætninger i forhold til at nå mål 12. Det betyder, at virksomheder skal håndtere deres affald bedre, forebygge madspild og producere i overensstemmelse med naturens kapaciteter.

  Kilder: Verdens Bedste Nyheder og UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke.

  Se, hvordan Baisikeli arbejder med Verdensmål 12

  Den danske cykelvirksomhed Baisikeli uddanner ressourcesvage unge i Mozambique i at reparere genbrugscykler fra Danmark og eksporterer brugte cykelreservedele. 

  Verdensmål 12: Beisikeli

  Produceret af Udenrigsministeriet

  Delmål og indikatorer

  Delmål 12.1.

  Det 10-årige Rammeprogram for Bæredygtige Forbrug- og Produktionsmønstre skal gennemføres, og alle lande skal tage handling, med de udviklede lande i spidsen, under hensyntagen til udviklingslandenes udvikling og kapaciteter.

  Indikatorer

  12.1.1.: Antal af lande med nationale handlingsplaner for bæredygtigt forbrug og produktion (SCP) eller SCP integreret som en prioritet eller et mål i nationale politikker.

  Delmål 12.2.

  Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

  Indikatorer

  12.2.1.: Materielt fodaftryk, materielt fodaftryk pr. indbygger og materielt fodaftryk ift. BNP.

  12.2.2.: Indenlandsk materialeforbrug, indenlandsk materialeforbrug pr. indbygger og indenlandsk materialeforbrug ift. BNP.

  Delmål 12.3.

  Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.

  Indikatorer

  12.3.1.: Globalt fødevaretab indeks.

  Delmål 12.4.

  Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammer[1], og udledning til luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

  Indikatorer

  12.4.1.: Antal underskrivere på internationale multilaterale miljøaftaler om farligt affald og andre kemikalier, der opfylder deres forpligtelser og ansvar ved at overføre oplysninger som påkrævet i hver relevant aftale.

  12.4.2.: Farligt affald genereret pr. indbygger og andel af behandlet farligt affald, opdelt efter behandlingstype.

  Delmål 12.5.

  Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

  Indikatorer

  12.5.1.: National genanvendelsesrate, ton af geanvendt materiale.

  Delmål 12.6.

  Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

  Indikatorer

  12.6.1.: Antal virksomheder, der offentliggør rapporter om bæredygtighed.

  Delmål 12.7.

  Der skal fremmes bæredygtige offentlige indkøbspraksis i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

  Indikatorer

  12.7.1.: Antal af lande, der gennemfører bæredygtig offentlig indkøbspolitik og handlingsplaner.

  Delmål 12.8.

  Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

  Indikatorer

  12.8.1.: Omfang af (i) uddannelse i globalt medborgerskab og (ii) uddannelse i bæredygtig udvikling (herunder uddannelse i klimaændringer) er integreret i a) nationale uddannelsespolitikker, b) læseplaner, c) læreruddannelse og d) vurdering af de studerende.

  Delmål 12.a.

  Udviklingslande skal støttes i at styrke deres videnskabelige og teknologiske kapacitet til at bevæge sig i retning af mere bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

  Indikatorer

  12.a.1.: Størrelse af støtte til udviklingslande, der går til forskning og udvikling af bæredygtigt forbrug og produktion og miljørigtige teknologier.

  Delmål 12.b.

  Der skal udvikles og indføres værktøjer til at overvåge indvirkningerne af bæredygtig udvikling på bæredygtig turisme, der skaber arbejdspladser og fremmer lokal kultur og lokale produkter.

  Indikatorer

  12.b.1.: Antal af bæredygtige turisme-strategier eller politikker og gennemførte handlingsplaner ud fra aftalte overvågning og evalueringsværktøjer.

  Delmål 12.c.

  Ineffektive fossile brændstof-subsidier, der tilskynder unødvendigt forbrug, skal rationaliseres ved at fjerne markedsforvridninger, i overensstemmelse med nationale forhold, herunder ved omlægning af beskatningsregler og udfasning af skadelige subsidier, hvor de eksisterer, for at afspejle deres miljøpåvirkninger, under fuld hensyntagen til de særlige behov og vilkår, der gør sig gældende for udviklingslande, og minimere eventuelle negative virkninger på deres udvikling på en måde, der beskytter de fattige og de berørte samfund.

  Indikatorer

  12.c.1.: Mængden af fossile brændstofsubsidier pr. BNP-enhed (produktion og forbrug) og i forhold til de samlede nationale udgifter til fossile brændstoffer.

  Kilde: Verdens Bedste Nyheder

 13. Mål 13: Klimaindsats

  Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Klimaforandringerne har dramatiske og alvorlige humanitære og økonomiske konsekvenser. Den globale opvarmning medfører irreversible ændringer i vores klima, som er en trussel mod økosystemer på land og i vand over hele verden.

  Klimaaftalen fra Paris i 2015 var et vigtigt skridt i retningen af at bekæmpe klimaforandringer, men den er i sig selv ikke nok til at stoppe forandringerne eller løse problemet. Udledningen af drivhusgasser steg for igen i år 2017, og udledningen er i dag 50 procent højere end niveauet fra år 1990. Det har ødelæggende konsekvenser for planeten, og mange af skaderne er uoprettelige allerede nu. Flere forskere har peget på, at hvis vi skal kunne holde os inden for de to graders temperaturstigning, så skal Co2-kurven knækkes i år 2020, og derefter skal den samlede globale Co2-udledning falde. Hvert år koster naturkatastrofer mere end 40 milliarder kroner, og alt tyder på, at vejret vil fortsætte med at slå rekorder på globalt plan. Det kræver en meget hurtigt omstilling af den globale økonomi for at holde temperaturen nede og en massiv klimatilpasning af udsatte områder.

  Kilder: Verdens Bedste Nyheder og UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke.

  Se, hvordan NTU arbejder med Verdensmål 13

  Med eksportmarkeder i over 148 lande sælger NTU International bl.a. rådgivning, der handler om at tilpasse infrastruktur til klimaet. Verdensmål nr. 13 er derfor en central og afgørende del af deres forretning.

  Verdensmål 13: NTU

  Produceret af Udenrigsministeriet

  Delmål og indikatorer

  Delmål 13.1.

  Modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande skal styrkes.

  Indikatorer

  13.1.1.: Antallet af døde, forsvundne personer og personer, som er berørt af katastrofe pr. 100.000 indbyggere.

  13.1.2.: Antal af lande med nationale og lokale strategier for katastroferisikohåndtering.

  13.1.3.: Andel af lokale regeringer, der har vedtaget og implementeret lokale strategier for at nedbringe katastroferisikoen i overensstemmelse med nationale strategier for at nedbringe katastroferisiko.

  Delmål 13.2.

  Tiltag mod klimaforandringer skal integreres i nationale politikker, strategier og planlægning.

  Indikatorer

  13.2.1.: Antal af lande, der har meddelt en etablering eller igangsætning af en integreret politik/strategi/plan, der øger deres evne til at tilpasse sig de negative virkninger af klimaforandringerne og som fremmer modstandsdygtighed overfor klimaændringer, og udvikling af lav udledning af drivhusgasser på en måde, der ikke truer fødevareproduktion (herunder en national tilpasningsplan, et nationalt bestemt bidrag, national kommunikation, toårig opdateret indberetning eller andet).

  Delmål 13.3.

  Undervisning, oplysning og den menneskelige og institutionelle kapacitet skal forbedres ift. modvirkning, tilpasning, skadesbegrænsning og tidlig varsling af klimaændringer.

  Indikatorer

  13.3.1.: Antal af lande, der har integreret modvirkning, tilpasning, begrænsning af skaderne og tidlig varsling i læseplaner på både grund-, mellem- og højuddannelsesniveau.

  13.3.2.: Antal af lande, der har meddelt en styrkelse af den institutionelle, systematiske og individuelle kapacitetsopbygning til at gennemføre tilpasning, modvirkning og teknologioverførsel, og udviklingstiltag.

  Delmål 13.a.

  De udviklede landes forpligtelse, som underskrivere af FN's Rammekonvention om Klimaændringer, skal indfris, til målet om i fællesskab at mobilisere 100 mia. USD årligt inden 2020 fra alle kilder, for at imødekomme udviklingslandenes behov for meningsfulde modvirkningstiltag og gennemskuelighed ved gennemførelse, og Den Grønne Klimafond skal kapitaliseres snarest muligt.

  Indikatorer

  13.a.1.: Mobiliseret beløb i USD om året mellem 2020 og 2025 underlagt forpligtelsen om at mobilisere 100 mia. USD.

  Delmål 13.b.

  Der skal fremmes mekanismer, der kan øge kapaciteten til effektiv planlægning og forvaltning, som relaterer sig til klimaændringer i de mindst udviklede lande og små udviklingsøstater, og med fokus på kvinder, de unge samt lokale og marginaliserede samfund.

  Indikatorer

  13.b.1.: Antal af mindst udviklede lande og små østater, der modtager specialiseret støtte, og størrelsen af støtte, herunder til finansiel, teknologisk og kapacitetsopbygning, til at øge kapaciteten til effektiv planlægning og forvaltning, som relaterer sig til klimaændringer, herunder med fokus på kvinder, unge samt lokale og marginaliserede samfund.

  Kilde: Verdens Bedste Nyheder

 14. Mål 14: Livet i havet

  Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer. Havets fiskebestande er truet af overfiskning, og samtidig udgør den menneskelige forurening af verdenshavene et stigende problem. Såfremt udviklingen fortsætter er der mere plastik end fisk i havet i 2050.

  Verdenshavene har så stor betydning for de globale systemer, at en ændring i temperaturen eller havets kemi, vil kunne få ødelæggende konsekvenser for hele Jorden. Livet i havet er derfor langt mere vigtig for os, end livet på landjorden er det. Halvdelen af luftens ilt kommer fra algerne i havet, og over tre milliarder mennesker er direkte afhængige af mad fra havet. Det er derfor problematisk, at der er 13.000 stykker plastik pr. kvadratmeter i havet og at havene overfiskes mange steder i verden. Alle former for forurening skal forhindres eller reduceres inden år 2025, hav- og kystnære økosystemer skal beskyttes og fiskeri skal reguleres, hvis mål 14 skal nås.

  Kilder: Verdens Bedste Nyheder og UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke.

  Se, hvordan Bawat arbejder med Verdensmål 14

  Bawats har udviklet en bæredygtig løsning til behandling af ballastvand. Det er med til at sikre livet i havene. 

  Verdensmål 14: Bawat

  Produceret af Udenrigsministeriet

  Delmål og indikatorer

  Delmål 14.1.

  Inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.

  Indikatorer

  14.1.1.: Indeks over kyst overgødskning (kysteutrofiering) og densiteten af flydende plastikaffald..

  Delmål 14.2.

  Inden 2020 skal hav- og kystnære økosystemer beskyttes og forvaltes bæredygtigt for at undgå væsentlige negative indvirkninger, bl.a. ved at styrke deres modstandskraft og ved at genoprette dem for at opnå sunde og produktive have.

  Indikatorer

  14.2.1.: Andel af nationale eksklusive økonomiske zoner, der administreres på basis af en økosystem-tilgang.

  Delmål 14.3.

  Indvirkningen af forsuringen af havene skal minimeres og håndteres, bl.a. gennem øget videnskabeligt samarbejde på alle niveauer.

  Indikatorer

  14.1.1.: Gennemsnitlig surhedsgrad i havet (pH) målt i henhold til et aftalt antal repræsentative målestationer.

  Delmål 14.4.

  Inden 2020 skal fiskeri reguleres effektivt, og der skal sættes en stopper for overfiskeri, for ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og for destruktive fiskerimetoder. Der skal implementeres videnskabeligt baserede forvaltningsplaner for at genoprette fiskebestande hurtigst muligt, og som minimum til niveauer, der giver et bæredygtigt udbytte vurderet efter deres biologiske karakteristika.

  Indikatorer

  14.1.1.: Andelen af fiskebestande, der er indenfor deres biologisk bæredygtige niveauer.

  Delmål 14.5.

  Inden 2020 skal mindst 10procent af kyst- og havområder være beskyttet, i overensstemmelse med national og international lovgivning og baseret på den bedste tilgængelige videnskabelige information.

  Indikatorer

  14.5.1.: Dækningsgraden af beskyttede havområder i forhold til de samlede havområder.

  Delmål 14.6.

  Inden 2020 skal bestemte former for fiskeristøtte, der forårsager overkapacitet og overfiskeri, forbydes, og støtte, der bidrager til ulovlig, urapporteret og ureguleret fiskeri, skal fjernes, og der skal afstås fra at indføre nye lignende støtteordninger, idet det erkendes at passende og effektiv speciel- og differentieret behandling af udviklingslande og de mindst udviklede lande bør være en integreret del af Verdenshandelsorganisationens forhandlinger om fiskeristøtteordninger [c].

  Indikatorer

  14.6.1.: Hvert lands fremskridt i forhold til graden af implementering af internationale instrumenter, der har det mål at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

  Delmål 14.7.

  Inden 2030 skal de økonomiske fordele øges for små udviklingsøstater og de mindst udviklede lande, som stammer fra bæredygtig brug af havets ressourcer, herunder bæredygtig forvaltning af fiskeri, akvakultur og turisme.

  Indikatorer

  14.7.1.: Bæredygtigt fiskeri som procentdel af BNP for små østater under udvikling, for de mindst udviklede lande og for alle lande.

  Delmål 14.a.

  Den videnskabelige viden, forskningskapacitet og overførsels af havteknologi skal øges, idet der tages hensyn til "the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology", for at forbedre havenes sundhedstilstand og for at øge havbiodiversitetens bidrag til udviklingen i udviklingslande, især små østater under udvikling og de mindst udviklede lande.

  Indikatorer

  14.a.1.: Andel af det samlede forskningsbudget der går til forskning indenfor havteknologi.

  Delmål 14.b.

  Småfiskere skal gives adgang til havets ressourcer og markeder.

  Indikatorer

  14.b.1.: Fremskridt i hvert land i forhold til graden af indførelse af juridiske/regulative/policy-/institutionelle rammer, der anerkender og beskytter småfiskeres adgangsrettigheder.

  Delmål 14.c.

  Beskyttelse og bæredygtigt brug af havene og deres ressourcer skal øges ved at implementere den internationale lovgivning, som afspejlet i De Forenede Nationers Havretskonvention (UNCLOS), som angiver de juridiske rammer for bevarelse og bæredygtigt brug af havene og deres ressourcer, som anført i paragraf 158 i "The future we want".

  Indikatorer

  14.c.1.: Antal af lande, der gør fremskridt i forhold til at ratificere, acceptere og implementere retlige-, policy- og institutionelle rammer, og hav-relaterede instrumenter, som implementerer international lovgivning, som angivet i De Forenede Nationers Havretskonvention, for bevarelse og bæredygtigt brug af havet og dets ressourcer.

  Kilde: Verdens Bedste Nyheder

 15. Mål 15: Livet på land

  Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet. Ørkendannelse vokser også hvert år. 12 millioner hektar går tabt hvert år og 22 procent af dyreracerne er i fare for at uddø.

  Verdens natur og dyreliv lider, og siden 1970 er halvdelen af alle verdens vilde dyr forsvundet. Det skyldes, først og fremmest tab af dyrenes levesteder og nedbrydning af deres økosystemer til fordel for landbrug og kommercielle interesser, men også klimaforandringer. Det står også skidt til, hvis man kigger nærmere på verdens vilde plantelivet, hvor hver femte planteart er i risiko for at uddø. Verdensmålene vil fremme bæredygtig forvaltning af naturen, stoppe skovrydning og sikre og genoprette økosystemer. Virksomheder kan arbejde med dette mål ved at øge den globale støtte til beskyttelse af naturen og reducerer deres negative indvirkning på økosystemer og fremme biodiversitet.

  Kilder: Verdens Bedste Nyheder og UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke.

  Se, hvordan NEPCon arbejder med Verdemsmål 15

  NEPCon hjælper virksomheder med at indkøbe og handle med bæredygtigt producerede skov og landbrugsprodukter. De er tilstede på markeder over hele verden, og deres SDG-indsats er nødvendig, siger Customer Relations Manager.

  Verdensmål 15: NEPCon

  Produceret af Udenrigsministeriet

  Delmål og indikatorer

  Delmål 15.1.

  Inden 2020 skal der sikres bevarelse, genoprettelse og bæredygtig brug af økosystemer på land og i ferskvand og deres tjenesteydelser, specielt skove, vådområder, bjerge og tørområder i henhold til forpligtigelser under internationale aftaler.

  Indikatorer

  15.1.1.: Skovområde som andel af samlede landområde.

  15.1.2.: Andel af vigtige økosystemer på land og for ferskvandsbiodiversitet, som er del af beskyttet områder, opdelt efter form for økosystem.

  Delmål 15.2.

  Inden 2020 skal bæredygtig forvaltning af alle typer af skove fremmes, skovrydning skal stoppes, forringede skove skal genskabes og skovrejsning og skovtilplantning skal væsentligt øges set.

  Indikatorer

  15.2.1.: Fremskridt i forhold til bæredygtig skovforvaltning.

  Delmål 15.3.

  Inden 2030 skal ørkendannelse bekæmpes, forringet land og jord genoprettes, herunder land påvirket af ørkendannelse, tørke og oversvømmelse, og det skal forsøges at opnå en jordforringelsesneutral verden.

  Indikatorer

  15.3.1.: Andel af jordareal, der er forringet i forhold til totalt landområde.

  Delmål 15.4.

  Inden 2030 skal der sikres beskyttelse af bjergøkosystemer, herunder deres biodiversitet, for at kunne øge deres evne til at bidrage til bæredygtig udvikling.

  Indikatorer

  15.4.1.: Omfang af beskyttede områder af vigtige steder i forhold til bjerg biodiversitet.

  15.4.2.: Indeks over grønne bjergområder.

  Delmål 15.5.

  Der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

  Indikatorer

  15.5.1.: Rødliste-indeks (Red List Index).

  Delmål 15.6.

  Der skal fremmes retfærdig og ligelig fordeling af fordelene ved udnyttelse af genetiske ressourcer og fremmes en rimelig adgang til sådanne ressourcer, som aftalt internationalt.

  Indikatorer

  15.6.1.: Antal af lande, der har vedtaget lovgivningsmæssige, administrative og politiske rammer for at sikre retfærdig og ligelig fordeling af fordelene.

  Delmål 15.7.

  Der skal tages omgående handling for at stoppe krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede dyr- og plantearter og adressere både efterspørgsel og udbud af ulovlige produkter af vilde dyr.

  Indikatorer

  15.7.1.: Andel af handlet vildtdyr-liv på baggrund af krybskytteri eller ulovlig handel.

  Delmål 15.8.

  Inden 2020 skal der introduceres foranstaltninger for at forhindre indførelsen og væsentligt begrænses indvirkningen af invasive arter på land- og i vandøkosystemer, og der skal kontrolles eller udryddes de prioriterede arter.

  Indikatorer

  15.8.1.: Andel af lande, der har vedtaget relevant national lovgivning og afsat tilstrækkelige ressourcers til at forhindre eller kontrollere invasive naturfremmede arter.

  Delmål 15.9.

  Inden 2020 skal der integreres økosystem- og biodiversitetsværdier i national og lokal planlægning, i udviklingsprocesser, og i fattigdomsbekæmpelsesstrategier og redegørelser.

  Indikatorer

  15.9.1.: Fremskridt mod fastsatte nationale mål i overensstemmelse med Aichi Biodiversitetsmål 2 i Strategiplanen for Biodiversitet 2011-2020.

  Delmål 15.a.

  De finansielle ressourcer fra alle kilder til at beskytte og bruge biodiversitet og økosystemer bæredygtigt skal mobiliseres og øges betydeligt.

  Indikatorer

  15.a.1.: Officiel udviklingsbistand og offentlige udgifter til beskyttelse og bæredygtigt brug af biodiversitet og økosystemer.

  Delmål 15.b.

  Der skal mobiliseres betydelige ressourcer fra alle kilder og alle niveauer til at finansiere bæredygtig skovforvaltning og til at give tilstrækkelige incitamenter for udviklingslande til at fremme denne form for forvaltning, herunder beskyttelse og genplantning af fældede skovområder.

  Indikatorer

  15.b.1.: Officiel udviklingsbistand og offentlige udgifter til beskyttelse og bæredygtigt brug af biodiversitet og økosystemer.

  Delmål 15.c.

  Den globale støtte til kampen mod krybskytteri og ulovlig handel med beskyttet arter, bl.a. gennem styrkelse af lokale samfunds muligheder for at forfølge en bæredygtig levevis skal øges.

  Indikatorer

  15.c.1.: Andel af handlet vildt dyreliv på baggrund af krybskytteri eller ulovlig handel.

  Kilde: Verdens Bedste Nyheder

 16. Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

  Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer. Fred, stabilitet, menneskerettigheder og effektiv regeringsførelse baseret på retsstatsprincipper er vigtige betingelser for en bæredygtig udvikling.

  Mange steder i verden er lande plaget af tilbagevendende vold, krig og konflikter. I andre dele af verden er det vedvarende fred og stabilitet. Lande der er plaget af usikkerhed og konflikter har sværere ved at udvikle sig, og borgerne i disse lokalsamfund lider under kriminalitet, vold, udnyttelse og korruption.  Derfor er fred, retfærdighed, menneskerettigheder og stærke institutioner over alt i verden vigtige faktorer for at sikre bæredygtig udvikling. Mål 16 handler bl.a. om at bekæmpe alle former for voldsrelaterede dødsfald, reducere ulovlige penge- og våbenstrømme og sikre beskyttelse af fundamentale frihedsrettigheder.

  Kilder: Verdens Bedste Nyheder og UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke.

  Se, hvordan Hiveonline arbejder med Verdensmål 16

  Virksomheden hiveonline bruger blockchain-teknologi til at forebygge korruption og give små virksomheder i udviklingslande en pålidelig finansieringsplatform.

  Verdensmål 16: Hiveonline

  Produceret af Udenrigsministeriet

  Delmål og indikatorer

  Delmål 16.1.

  Alle former for vold og voldsrelateret dødsfald skal reduceres væsentligt overalt.

  Indikatorer

  16.1.1.: Antal af ofre for overlagt mord pr. 100.000 mennesker, opdelt på køn og alder.

  16.1.2.: Konfliktrelaterede dødsfald pr. 100.000 mennesker, opdelt på køn, alder og årsag.

  16.1.3.: Andel af befolkning, som har været udsat for fysisk, psykisk eller seksuel vold inden for de seneste 12 måneder.

  16.1.4.: Andel af befolkning, der føler sig sikre, når de går alene rundt i deres nærområde.

  Delmål 16.2.

  Mishandling, udnyttelse og menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn skal stoppes.

  Indikatorer

  16.2.1.: Andel af 1-17-årige børn, der har oplevet enhver form for fysisk straf og/eller psykisk aggressivitet fra deres omsorgsperson indenfor den seneste måned.

  16.2.2.: Antal af ofre for menneskehandel pr. 100.000 mennesker, opdelt på køn, alder og form for udnyttelse.

  16.2.3.: Andel af unge kvinder og mænd mellem 18 og 29 år, som har oplevet seksuel vold inden de fyldte 18 år.

  Delmål 16.3.

  Retssikkerheden skal fremmes på nationalt og internationalt niveau, og der skal sikres lige adgang til en retfærdig rettergang for alle.

  Indikatorer

  16.3.1.: Andel af voldsofre indenfor de seneste 12 måneder, som har rapporteret, at de har været offer, til en kompetent myndighed eller anden anerkendt konfliktløsningsmekanisme.

  16.3.2.: Andel af ikke-dømte tilbageholdte i forhold til det samlede antal indsatte i fængsler.

  Delmål 16.4.

  Inden 2030 skal ulovlige penge- og våbenstrømme væsentligt reduceres, og indsatsen for inddrivelse og tilbagelevering af af stjålne værdier og bekæmpelse af alle former for organiseret kriminalitet skal styrkes.

  Indikatorer

  16.4.1.: Den totale værdi af indgående og udgående ulovlige pengestrømme (i US dollars).

  16.4.2.: Andel af konfiskerede håndvåben og lette våben, som er registreret og sporet i henhold til internationale standarder og retlige instrumenter.

  Delmål 16.5.

  Alle former for korruption og bestikkelse skal nedbringes betydeligt.

  Indikatorer

  16.5.1.: Andel af personer, der har været i kontakt med en offentligt ansat mindst én gang og som betalte bestikkelse til en offentlig ansat, eller som blev bedt om bestikkelse af en offentligt ansat indenfor de seneste 12 måneder.

  16.5.2.: Andel af virksomheder, der mindst én gang har været i kontakt med en offentligt ansat og som betalte bestikkelse til en offentligt ansat, eller som blev bedt om bestikkelse af en offentligt ansat indenfor de seneste 12 måneder.

  Delmål 16.6.

  Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

  Indikatorer

  16.6.1.: De primære statsudgifter, som andel af det godkendte budget, opdelt efter sektor (eller budgetkode eller lignende).

  16.6.2.: Andel af befolkning, der var tilfreds med deres seneste oplevelse af en offentlig tjeneste ydelse.

  Delmål 16.7.

  Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.

  Indikatorer

  16.7.1.: Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.

  16.7.2.: Andel af befolkning, som mener, at beslutningsprocesser er inkluderende og lydhøre, opdelt på køn, alder, handicap og befolkningsgruppe.

  Delmål 16.8.

  Udviklingslandenes deltagelse i globale mellemstatslige institutioner skal udbygges og styrkes.

  Indikatorer

  16.8.1.: Andel af medlemmer og stemmerettigheder fra udviklingslande i internationale organisationer.

  Delmål 16.9.

  Inden 2030 skal der gives en retlig identitet til alle, herunder fødselsregistrering.

  Indikatorer

  16.9.1.: Andel af børn under fem år, hvor fødsel er blevet registreret af en civil myndighed, opdelt på alder.

  Delmål 16.10.

  Der skal sikres offentlig adgang til information og beskyttelse af fundamentale frihedsrettigheder i henhold til international lovgivning og internationale aftaler.

  Indikatorer

  16.10.1.: Antal af bekræftede mord, bortførelser, tvungne forsvindinger, vilkårlige tilbageholdelser og tortur mod journalister og associerede mediefolk, fagforeningsmedlemmer og menneskerettighedsforkæmpere indenfor de seneste 12 måneder.

  16.10.2.: Antal af lande, der har vedtaget og afgivet konstitutionelle, lovmæssige og/eller politiske garantier for offentlig adgang til information.

  Delmål 16.a.

  Relevante nationale institutioner skal styrkes, bl.a. gennem internationalt samarbejde, for at opbygge kapacitet på alle niveauer, og i særdeleshed i udviklingslande, for at forhindre vold og bekæmpe terrorisme og kriminalitet.

  Indikatorer

  16.a.1.: Tilstedeværelse af uafhængige nationale menneskerettighedsinstitutioner, der opfylder Paris-principperne.

  Delmål 16.b.

  Ikke-diskriminerende love og politikker til støtte for en bæredygtig udvikling skal fremmes og håndhæves.

  Indikatorer

  16.b.1.: Andel af befolkning, der rapporterer at have følt sig diskrimineret eller forfulgt indenfor de seneste 12 måneder som følge af ulovlig diskrimination i henhold til de internationale menneskerettigheder.

  Kilde: Verdens Bedste Nyheder

 17. Mål 17: Partnerskaber for handling

  Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene. For at indfri verdensmålene skal der mobiliseres privat kapital og investeringer, hvilket forudsætter incitamenter og tætte partnerskaber mellem offentlige og private interessenter.

  Verdensmålene kan kun realiseres, hvis lande, institutioner, virksomheder og civilsamfundet arbejder tæt sammen. Mål 17 handler om samarbejdet mellem disse aktører på tværs af landegrænser inden for politik, økonomi, forskning og teknologi. Det skal gøres ved at styrke samarbejdet mellem nord og syd samt syd og syd ved at fremme international handel og støtte til øget eksport fra udviklingslandene. Som et led i det skal handelssystemer skal være mere fair, åbne og til fordel for alle. Virksomheder kan bidrage til målet ved at udvikle og udbrede miljøtilpassede teknologier til udviklingslande, sikre direkte investeringer i udviklingslandene og indgå i partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling, især udviklingslandene.

  Kilder: Verdens Bedste Nyheder og UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke.

  Se, hvordan Access2innovation arbejder med Verdensmål 17

  Det er essentielt at myndigheder og den private sektor arbejder sammen for at opnå FN's 17 verdensmål for 2030. Access2innovation matcher virksomheder med lokale organisationer i udviklingslande og UNOPS hjælper projekter i hus.

  Verdensmål 17: Access2innovation

  Produceret af Udenrigsministeriet

  Se, hvordan UNOPS arbejder med Verdensmål 17

  Verdensmål 17: UNOPS

  Produceret af Udenrigsministeriet

  Delmål og identikatorer

  Delmål 17.1.

  National ressourcemobilisering skal styrkes, bl.a. gennem international støtte til udviklingslande, for at forbedre den nationale kapacitet til skatte- og andre indtægtsopkrævninger.

  Indikatorer

  17.1.1.: Statens samlede indtægter som andel af BNP, opdelt på kilde.

  17.1.2.: Andel af det nationale budget, der finansieres af nationale skatteindtægter.

  Delmål 17.2.

  Udviklede lande skal leve fuldt op til deres officielle forpligtelser til at give udviklingsbistand, herunder mange udviklede landes løfte om at nå målet på 0,7procent af bruttonationalproduktet i udviklingsbistand (ODA/BNI) til udviklingslande og 0,15procent til 0,20procent af ODA/BNI til de mindst udviklede lande. ODA-ydere tilskyndes til at sætte et mål om at give mindst 0,20procent af ODA/BNI til de mindst udviklede lande.

  Indikatorer

  17.2.1.: Netto officiel udviklingsbistand, samlet og til de mindst udviklede lande, som andel af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD) udviklingskomites donorers samlede bruttonationalindkomst (BNI).

  Delmål 17.3.

  Der skal mobiliseres yderligere finansielle ressourcer til udviklingslande fra forskellige kilder.

  Indikatorer

  17.3.1.: Direkte udenlandske investeringer (FDI), ulandsbistand og Syd-Syd-samarbejde som en andel af det samlede nationale budget.

  17.3.2.: Størrelsen af pengeoverførsler til hjemland fra emigranter (i US dollars) som andel af samlet BNP.

  Delmål 17.4.

  Udviklingslande skal hjælpes til at opnå langsigtede og bæredygtig gæld gennem koordinerede politikker, der skal fremme finansiering, sanering og restrukturering af gæld, alt efter hvad der er passende, og den eksterne gæld for meget gældsatte fattige lande skal adresseres med henblik på at nedsætte gældspresset.

  Indikatorer

  17.4.1.: Gældydelse som en andel af eksport af varer og tjenesteydelser.

  Delmål 17.5.

  Der skal vedtages og implementeres investeringsfremmende tiltag for de mindst udviklede lande.

  Indikatorer

  17.5.1.: Antal af lande, der har vedtaget og implementeret investeringsfremmende tiltag for de mindst udviklede lande.

  Delmål 17.6.

  Der skal forbedres Nord-Syd-, Syd-Syd- og det regionale triangulære samarbejde samt det internationale samarbejde omkring, og adgang til, videnskab, teknologi og innovation, og øges vidensdeling igennem gensidige aftalte vilkår, herunder forbedret koordinering af eksisterende mekanismer, især på FN-niveau, og gennem en global teknologi-faciliteringsmekanisme.

  Indikatorer

  17.6.1.: Antal af videnskabelige- og/eller teknologiske samarbejdsaftaler og programmer mellem lande, opdelt efter type af samarbejde.

  17.6.2.: Fastnet internet abonnementer pr. 100 indbyggere, opdelt på hastighed.

  Delmål 17.7.

  Udvikling, overførsel, udbredelse og spredning af miljøtilpassede teknologier til udviklingslande på gunstige vilkår, herunder koncessionsvilkår og begunstigede vilkår, skal fremmes, efter gensidig aftale.

  Indikatorer

  17.7.1.: Den samlede størrelse af godkendt finansiering til udviklingslande, der er afsat til at fremme udvikling, overførsel, udbredelse og spredning af miljøtilpasset teknologier.

  Delmål 17.8.

  Teknologibanken og videnskab-, teknologi- og innovationskapacitets-opbygningsmekanismer skal igangsættes for de mindst udviklede lande inden 2017, og der skal ske en øget brug af støtteteknologier, især informations- og kommunikationsteknologier.

  Indikatorer

  17.8.1.: Andel af personer, der bruger internettet.

  Delmål 17.9.

  International støtte til implementering af effektiv og målrettet kapacitetsopbygning i udviklingslande skal styrkes, for at støtte nationale planer til implementering af verdensmålene for bæredygtig udvikling, herunder gennem Nord-Syd-, Syd-Syd- og triangulært samarbejde.

  Indikatorer

  17.9.1.: Dollarværdien af finansiel og teknisk bistand (herunder gennem Nord-Syd-, Syd-Syd- og trekantssamarbejde.).

  Delmål 17.10.

  Der skal fremmes et universelt, regelbaseret, åbent, ikke-diskriminerende og retfærdigt multilateralt handelssystem under Verdenshandelsorganisationen, bl.a. gennem forhandlingskonklusionerne fra "Doha-udviklingsdagsordenen"

  Indikatorer

  17.10.1.: Globalt vægtet tarifgennemsnit.

  Delmål 17.11.

  Udviklingslandenes eksport skal øges betydeligt, og der skal særligt stiles efter at fordoble de mindst udviklede landes andel af den globale eksport inden 2020.

  Indikatorer

  17.11.1.: Udviklingslande og de mindst udviklede landes andel af den globale eksport.

  Delmål 17.12.

  Der skal implementeres rettidig toldfri og kvotefri markedsadgang for alle de mindst udviklede lande, i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens beslutninger, bl.a. ved at sikre at regler vedrørende præferenceoprindelsesland, gældende for import fra de mindst udviklede lande, er gennemsigtige og enkle, og bidrager til at give lettere markedsadgang.

  Indikatorer

  17.12.1.: Gennemsnitstariffer, som udviklingslande, de mindst udviklede lande og små østater under udvikling, står overfor.

  Delmål 17.13.

  Den globale makroøkonomiske stabilitet skal forbedres, bl.a. gennem koordination og kohærens af politikker.

  Indikatorer

  17.13.1.: Makroøkonomiske instrumenter.

  Delmål 17.14.

  Politikkohærens for bæredygtig udvikling skal styrkes.

  Indikatorer

  17.14.1.: Antal af lande, der har mekanismer på plads til at øge policy-kohærens i forhold til bæredygtig udvikling.

  Delmål 17.15.

  Der skal udvises respekt for hvert lands politiske handlerum og lederskab i forhold til at indføre og implementere politikker til udryddelse af fattigdom og bæredygtig udvikling.

  Indikatorer

  17.15.1.: Udstrækning af brug af landes egne resultatbaserede rammer og planlægningsværktøjer opdelt efter, hvem der leverer udviklingssamarbejdet.

  Delmål 17.16.

  Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling, især udviklingslandene

  Indikatorer

  17.16.1.: Antal af lande, der rapporterer fremskridt indenfor multi-stakeholder udviklingseffektive monitoreringsrammer, der støtter opnåelse af verdensmålene for bæredygtig udvikling.

  Delmål 17.17.

  Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

  Indikatorer

  17.17.1.: Mængden af US dollars, der afsættes til offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber.

  Delmål 17.18.

  Inden 2020 skal støtten til kapacitetsopbygning i udviklingslandene øges, herunder til de mindst udviklede lande små udviklingsøstater, for i væsentlig grad at øge tilgængeligheden af høj kvalitet, opdatereret og pålidelig data, der er disaggregeret efter indkomst, køn, alder, race, etnicitet, migrationsstatus, handicap, geografisk placering og andre relevante karakteristika i en national kontekst.

  Indikatorer

  17.18.1.: Andel af bæredygtige udviklingsindikatorer produceret på nationalt niveau med komplet opdeling, hvor relevant i henhold til målet, og i overensstemmelse med de grundlæggende principper for officiel statistik.

  17.18.2.: Antallet af lande, der har national lovgivning, der retter sig efter de grundlæggende principper for officiel statistik.

  17.18.3.: Antal af lande med en national plan for statistisk data, der er fuldt finansieret og i gang med at blive implementeret, opdelt efter finansieringskilde.

  Delmål 17.19.

  Inden 2030 skal der bygges videre på eksisterende initiativer for at udvikle måling af fremskridt mod bæredygtig udvikling, som supplererer bruttonationalproduktet og den statistiske kapacitetsopbygning i udviklingslandene skal støttes.

  Indikatorer

  17.19.1.: Dollarværdien af alle ressourcer, der er afsat til at styrke den statistiske kapacitet i udviklingslande.

  17.19.2.: Andel af lande som (a) har udført mindst én folketælling og husoptælling inden for de seneste 10 år og som (b) har opnået 100 procent fødselsregistrering og 80 procent dødsfaldsregistrering.

  Kilde: Verdens Bedste Nyheder