Ældning og patinering

Synlige betonoverflader ældes med tiden og har stor betydning for betonens udtryk. Hvordan og hvor overfladerne ældes afhænger af de ydre påvirkninger – primært vejrliget.

Visuelle ensartethed

Ældning og patinering af synlige betonoverflader har ofte stor betydning for den æstetiske oplevelse – især når processen får betydning for den visuelle ensartethed. Med begrebet visuel ensartethed tages ikke stilling til, hvorvidt eksempelvis begroning og tilsmudsning er smukt på en overflade. I stedet fokuseres udelukkende på, hvorvidt en overflade har en høj eller lav grad af visuel ensartethed.

I nedenstående katalog findes inspiration til, hvordan en bygnings visuelle ensartethed kan vurderes.

Download kataloget ”Visuel ensartethed”

I mange tilfælde bliver en betonoverflade påvirket uensartet på grund af forskelle i konstruktionsdetaljer og geografisk orientering. Ældning og patinering kan inddeles i fire overordnede typer:

  • Begroning - alger, skimmelsvamp, mikroorganismer
  • Nedbrydning - nedbør, mekanisk nedbrydning, forvitring
  • Misfarvning - rustudfældning, kalkudblomstring
  • Tilsmudsning - snavs, støv, sod, trafikfilm

Ved tilførsel af regnvand accelereres ældningsprocessen betydeligt. Graden af ældningsprocessen afhænger af forskelle i afvaskning og opfugtning af overfladen. Vand kan både fjerne og afsætte smuds. Det afhænger af, om vandet kan løbe fra overfladen og dermed lede smuds væk, eller om vandet absorberes af overfladen, og dermed afsætter smuds. Vand har ligeledes stor betydning for, om overfladen bliver begroet med alger og andre vækster, der især trives i et fugtigt miljø.

Roskilde Rådhus er opført med massive facader i synligt pladsstøbt beton og facader med betonelementer i form af synlige søjler, bjælker og dragere. Overordnet set har facaderne en meget høj grad af visuel ensartethed. De massive facaders opdeling i mindre felter slører ujævnheden af patinering og misfarvninger.

Foto: Torben Eskerod

Udførelse

Udførelsesfasen er i høj grad med til at skabe betonoverfladernes udseende. Derfor er der en række forhold, som er vigtige at forholde sig til i udførelsesfasen, så det sikres, at betonoverfladernes udseende bliver og udvikler sig som forventet.

For at sikre stor ensartethed i overfladen kræves nøjagtig den samme beton til alle støbninger/elementer. Derfor bør der stilles krav hertil, hvis der ikke ønskes synlige variationer. Forskallingsarbejdet skal foretages med omhu, for at sikre en stor ensartethed – herunder ensartet påføring af formolie især langs formkanter, hvor der ofte samles olie. Forskallingsarbejdet skal blandt andet minimere risikoen for farveforskelle i den støbte overflade.

Afdækning af støbeforme, armeringsarbejder og færdige konstruktioner er væsentlig for, at betonoverfladen opnår det ønskede udseende. Her er det vigtig at være opmærksom på afdækning mod rustvand fra armeringsarbejder samt afsmitning og løbere fra andre materialer (altanstål, imprægneret træ og lignende). Hertil kommer misfarvning fra opklodsning på træ ved transport af elementer.

I nedenstående vejledning kan findes flere detaljer om udførelse af synlige betonoverflader.

Download vejledningen ”Udførelse af synlige betonoverflader”

Foto: Thomas Juul Andersen

Bygningsdetaljering

En bygnings overordnede formgivning, størrelse og orientering har en betydning for, hvor meget vand der tilføres de forskellige bygningsdele. Særligt er vindretningen afgørende, fordi vind- og læside modtager forskellige mængder vand. Hertil kommer, at vandet på vindsiden ofte fordeles ujævnt, fordi vinden danner hvirvler, som kan trække vand væk fra især de nedre dele af bygningen. Vandrette eller skrå, opadvendte bygningsflader vil også have en tendens til at blive mere begroede end vertikale flader.

Detaljeringen omkring vinduer i et betonbyggeri er ofte genstand for uensartet patinering. I modsætning til betonoverfladen suger vinduerne typisk ikke vand, hvorfor der i under et vindue vil ophobe sig større vandmængder, som skal fordeles videre ned ad facaden.

Udformningen af en sålbænk, vandnæse, afløbsrende eller lignende har betydning for, hvordan vandet strømmer videre ned af facaden. Typisk vil smalle sålbænke eller vandnæser under større vinduespartier resultere i, at vandet løber videre ned ad facaden umiddelbart under vinduet med størst koncentration i kanten. Det resulterer i nogle ofte markante striber under vinduet. Hvis sålbænken eller drypnæsen er større og dækker mere end vinduets bredde, vil der ske en betydelig mere ensartet patinering af betonoverfladen. Ved løsninger, hvor vandet under vinduer ledes bort via afløb, opnås ligeledes en mere ensartet patinering.

Diverse udkragninger kan have meget varierende effekt på vandbevægelsen over en facade. Her er både størrelsen og udformningen af udkragningen af stor betydning for, hvordan vandet ledes videre.

Udover de nævnte detaljer omkring vinduer og udkragninger, vil diverse apteringer på en facade ofte have betydning for vandets flow nedover en overflade – nogle gange også med udvaskning fra apteringsmaterialet som aflejres og dermed farver betonoverfladen.

I nedenstående katalog findes uddybende beskrivelser om designets betydning for betonoverfladers patinering.

Download kataloget ”Designets betydning for betonoverfladers patinering”

Facaden ved Aller Tryk er fremstillet af plane elementer. Af designhensyn er fladerne imidlertid opdelt i et stort antal små kvadrater, hver med et enkelt bogstav indgraveret. På de vandrette flader på kvadrater og bogstaver aflejres snavs, der fremhæver disse flader. Dette gør bogstaverne mere og mere tydelige, og patineringen giver således et positivt bidrag til facadens helhedsindtryk.

Foto: Tommy Bæk Hansen

Overfladekarakter

Betonens overfladekarakter afgør, hvordan vandet på en given flade fordeles og eventuelt opsuges.

Som udgangspunkt vil porøsiteten af en betonoverflade have betydning for især begroning, hvor mere porøse og ru overflader har større tendens til at blive begroet end tættere og glatte overflader. Således er eksempelvis slebne betonoverflader nogle af de mest modstandsdygtige betonoverflader overfor begroning. Dog kan den visuelle ensartethed opfattes anderledes, da en betonoverflade med mange detaljer i form af ruhed, mønstre og relieffer ofte vil sløre opfattelsen af uensartet patinering.

I følgende litteraturrapport findes uddybende beskrivelser om betons ældning.

Download litteraturrapport ”Grundmekanismer for betons ældning”

Retsbygningen i Holstebro. Ældningen af bygningens facader understøtter designet på hensigtsmæssigvis. Både vandrette og lodrette fuger opsamler snavs og vand. Dermed bliver de vandrette fugebånd og kanter af kvadrene med tiden er blevet mørkere, hvilket tydeliggør den ønskede effekt.

Foto: Hans Bruun Nissen.

Relateret indhold