Jobklausuler

Muligheden for at aftale jobklausuler blev afskaffet den 1. januar 2016. Find information her om de gamle regler for jobklausuler aftalt før den 1. januar 2016.

Generelt forbud mod at indgå jobklausuler

Lov om ansættelsesklausuler indeholder et forbud mod at indgå jobklausuler, undtagen ved virksomhedsoverdragelse, hvor de lovligt kan aftales med en varighed på seks måneder.

Jobklausuler er aftaler mellem virksomheder om, at virksomhederne ikke ansætter hinandens medarbejdere. Jobklausuler kan også være aftaler mellem virksomheden og nøglemedarbejdere om, at nøglemedarbejderne ikke må tage kolleger med sig, hvis de forlader virksomheden.

De nye regler om jobklausuler i forbindelse med virksomhedsoverdragelse aftalt efter 1. januar 2016 findes i lov om ansættelsesklausuler, som også regulerer konkurrence- og kundeklausuler. Søg nærmere rådgivning herom hos DI.

I forhold til vikarbureau vikarer og jobklausuler, så er de særskilt reguleret i vikarloven.

Jobklausuler, der er indgået før loven trådte i kraft 1. januar 2016, vil kunne opretholdes frem til den 1. januar 2021.

Jobklausulloven er ophævet pr. 1. januar 2016, hvor loven om ansættelsesklausuler er trådt i kraft.

Læs mere om de gamle regler for jobklausuler efter jobklausulloven aftalt inden den 1. januar 2016

En jobklausul er en aftale, som I indgår med en virksomhed for at hindre eller begrænse en eller flere medarbejderes muligheder for at opnå ansættelse i denne virksomhed (virksomhedsklausul), eller det er en aftale, som I indgår med en nøglemedarbejder eller leder for at hindre, at denne tager andre kolleger med sig, når vedkommende starter egen virksomhed op eller tager ansættelse i en anden virksomhed (medarbejderklausul).

Både virksomhedsklausuler og medarbejderklausuler aftalt før 1. januar 2016 er reguleret af den tidligere jobklausullov, som nu er ophævet. Det følger af lov om ansættelsesklausuler der blev indført fra 1. januar 2016, at allerede indgående lovlige jobklausuler kan opretholdes efter de gamle regler frem til 1. januar 2021, hvorefter de bortfalder uden videre.

Hvis I f.eks. har lavet en aftale med en leder før 1. januar 2016, betyder det, at lederen ikke må hverve medarbejdere, når han eller hun skifter arbejde. Det er derfor medarbejderne, som reelt er begrænsede i at få job i en anden virksomhed og ikke lederen. Selve jobklausulerne skulle aftales med de enkelte medarbejdere, som er berørt og begrænset af aftalen med lederen.

Hvis I har lavet en aftale med en anden virksomhed (f.eks. en samarbejdspartner) inden 1. januar 2016, betyder det, at I afgrænser jeres medarbejdere fra at få job i den pågældende virksomhed, og det er derfor også disse medarbejdere, som I skulle aftale selve jobklausulen med.

Jobklausuler skal være skriftlige

Uanset om I har aftalt en virksomhedsklausul eller en medarbejderklausul, så er klausulerne kun gyldige, hvis:

  • Der er indgået en skriftlig aftale med de medarbejdere, hvis jobmuligheder er begrænset ved klausulen.
  • Den skriftlige aftale indeholder oplysninger om, hvordan medarbejderens jobmuligheder konkret bliver begrænset af jobklausulen, herunder hvor længe jobklausulen gælder efter medarbejderens fratræden og hvilket geografisk område, jobklausulen gælder for.
  • Den skriftlige aftale indeholder oplysninger om. hvilken kompensation medarbejderen har ret til.

Har I indgået en aftale med en medarbejder, der begrænser dennes fremtidige jobmuligheder, men uden at formkravene er opfyldt, gælder jobklausulen ikke. Medarbejderen vil derfor ikke være bundet af klausulen. 

Medarbejdere skal have kompensation

Den berørte medarbejder har krav på en kompensation for jobklausulen aftalt efter de gamle regler i jobklausulloven i den periode, hvor medarbejderen er begrænset i at tage ansættelse efter hans eller hendes fratræden. Kompensationen skal minimum være på 50 pct. af medarbejderens løn på fratrædelsestidspunktet efter de gamle regler i jobklausulloven.

Medarbejderen får dog ikke nogen kompensation, hvis han eller hun samtidig får en kompensation for en konkurrence- og /eller kundeklausul.

Hvis medarbejderen får et andet passende arbejde i de måneder, hvor han eller hun får kompensation, kan I modregne i medarbejderens nye løn.

Lederen eller den anden virksomhed er ikke berettiget kompensation, da deres jobmuligheder ikke er begrænsede.

Opsigelse af jobklausul

I kan opsige jobklausulen med en måneds varsel til udgangen af en måned. Efter klausulens opsigelse og dens udløb er de berørte medarbejdere ikke længere bundet af klausulen og har derfor heller ikke længere krav på kompensation.

Sanktioner for brud på klausulen

Hvis medarbejderen bryder jobklausulen, så risikerer medarbejderen at skulle betale erstatning og eventuelt konventionalbod, hvis en sådan er aftalt. Derudover har I mulighed for at søge nedlagt et fogedforbud mod medarbejderen. Det betyder, at I kan få fogedrettens hjælp til at stoppe medarbejderens overtrædelse af jobklausulen.

For medlemmer

I dybden med jobklausuler

Få svar på, om virksomheder bør indgå jobklausuler, hvem man kan aftale jobklausuler med, hvordan man begrænser en leder i at tage medarbejdere med sig, om medarbejderen har krav på kompensation, om vikarbureauer kan bruge jobklausuler, om der gælder særlige regler ved virksomhedsoverdragelse – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 27.03.21

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter