Integrationsgrunduddannelse (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) giver virksomheder mulighed for at ansætte en flygtning i to år til en løn, der tager højde for, at personens faglige og sproglige kompetencer endnu ikke lever op til kravene på det danske arbejdsmarked. Få et overblik her.

IGU gør det mere attraktivt at ansætte flygtninge

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er blevet forlænget i en treårig periode frem til og med den 30. juni 2022. IGU-ordningen blev vedtaget i 2016 som en 3-årig forsøgsordning med udløb ultimo juni 2019. Forlængelsen gør det muligt for virksomheder fortsat at ansætte flygtninge eller familiesammenførte i et toårigt forløb, der kombinerer praktisk oplæring i en virksomhed med faglig opkvalificering og danskuddannelse.

Aftalen fungerer som en trædesten til beskæftigelse på almindelige arbejdsmarkedsvilkår og støtter virksomheder og kommuner med at få flygtninge og familiesammenførte i arbejde efter tre års ophold i Danmark.

Her kan I læse en gennemgang af de vigtigste vilkår og forudsætninger for, at I kan ansætte en flygtning.

Flygtningen skal opfylde visse krav

En person kan ansættes i et IGU-forløb, hvis personen er fyldt 18 år og er under 40 år, når forløbet påbegyndes, er flygtning eller familiesammenført til en flygtning, og har haft opholdstilladelse mindre end fem år.

En IGU er tidsbegrænset og varer i 24 måneder. Formålet med IGU er, at den enkelte via en kombination af praktisk arbejde, sproglig opkvalificering og AMU-kurser når et kvalifikationsniveau, hvor han eller hun kan indgå i arbejdet på lige fod med sine kollegaer, eller kan starte på en erhvervsuddannelse.

Aftalen sker mellem virksomheden og den enkelte. IGU kan benyttes til personer med ingen eller meget få formelle kompetencer. En ansættelse kan være inden for områder som for eksempel rengøring, lager og chaufførarbejde. Det er jobfunktioner, som kan varetages uden høje faglige eller sproglige forudsætninger.

Sådan er et IGU-forløb sammensat

Et IGU-forløb består af både uddannelse og praktik på virksomheden. Uddannelsesdelen skal vare i 20 uger á 37 timer i gennemsnit over hele forløbet. Det vil sige, at udlændingen skal gennemføre 740 timers uddannelse.

Uddannelsen kan bestå af sprogkurser, AMU-, AVU- og FVU-kurser, samt HF enkelt fag.

Deltagelse i AMU-kurser indgår i opgørelsen af antallet af undervisningstimer med kursusvarigheden. For de andre uddannelser, skal der ganges med en faktor 2 i beregningen af de 740-timers undervisning, da der indgår forberedelsestid.

Virksomheden kan i udgangspunktet frit sammensætte et undervisningsforløb. Der er dog krav om, at AMU skal indgå i undervisningsforløbet:

  • For personer, der har bestået Prøve i Dansk 1, 2 eller 3, skal AMU udgøre mindst 8 uger af de 20 ugers skoleundervisning i integrationsgrunduddannelsen.
     
  • For øvrige personer skal AMU indgå som et element i de 20 ugers skoleundervisning. Her er ikke krav om, hvor meget af undervisningsforløbet AMU skal udgøre men som minimum, skal der indgå et AMU-kursus.

For personer, der har bestået prøve i Dansk 1, 2 eller 3 må der ikke indgå danskuddannelse i de 20 ugers undervisning.

Der opkræves ikke deltagerbetaling for den undervisning, der indgår i en IGU, men ved tilmelding til en uddannelse skal uddannelsesstedet have dokumentation for, at personen er i et IGU-forløb.

Når flygtningen er på uddannelse, får vedkommende ikke løn, men en skolegodtgørelse, der svarer til integrationsydelsen. Personen skal selv ansøge om skolegodtgørelse.

Praktikdelen skal være på mindst 25 timer om ugen i gennemsnit. Praktiktid og uddannelse kan maksimalt udgøre 37 timer om ugen i gennemsnit. Bliver uddannelsestiden placeret uden for den almindelige arbejdstid, skal arbejdstiden reduceres, så den samlet ikke udgør mere end 37 timer i gennemsnit over hele forløbet inklusive uddannelsestid.

Ansættelsesvilkår for en IGU-medarbejder

En person i et IGU-forløb skal aflønnes efter trin 1 og 2 i de EGU-satser, der er aftalt i virksomhedens overenskomst. Alternativt skal der aflønnes efter trin 1 og trin 2 i overenskomstens elevsatser.

Hvis virksomheden ikke har en overenskomst, skal personen aflønnes efter elevsatserne i uddannelsesområdets overenskomst. Det er den overenskomst, der bruges for erhvervsuddannelseselever.

Personer ansat i et IGU-forløb er omfattet af virksomhedens overenskomst, og skal i den forbindelse betragtes som almindelige medarbejdere og ikke som elever.

IGU-ansættelse kræver kollektive aftaler

Der kan være områder, hvor der ikke kan oprettes IGU. En forudsætning for at ansætte en person i et IGU-forløb er, at der er aftalt EGU-satser eller elevsatser, som kan danne grundlag for aflønningen.

Disse kan være fastsat i overenskomster, som virksomheden er omfattet af, eller i såkaldte uddannelsesoverenskomster, der omfatter lærlinge på et fagligt område.

Hvis arbejdet ikke er dækket af en overenskomst, der indeholder EGU-satser, og der ikke findes relevante uddannelsesoverenskomster, kan der ikke oprettes IGU.

Bonusordning til virksomhederne

Virksomheder, der opretter IGU-forløb, kan modtage bonus på op til 40.000 kr.

Den første bonus på 20.000 kr. bliver udbetalt, når IGU-eleven har været ansat i seks måneder. Den sidste bonus, som også er på 20.000 kr., bliver udbetalt, når forløbet er fuldført.

I tilfælde af, at flygtningen tidligere har været i et IGU-forløb på en anden virksomhed, men forløbet ikke er afsluttet for eksempel på grund af virksomhedslukning eller afskedigelse, har en anden virksomhed mulighed for at ansætte flygtningen og få udløst den sidste bonus, når IGU-forløbet er afsluttet.

En person må kun gennemføre et forløb

Det er kun muligt at gennemføre ét IGU-forløb pr. person. Der er dog visse undtagelsesbestemmelser som kan træde i kraft, hvis en person får afbrudt sit forløb på grund af virksomhedslukning eller bliver afskediget uden selv at være skyld i afskedigelsen.

IGU-ansættelsen kan forlænges ved barselsperioder eller længerevarende sygdom, hvilket gælder for både skoleforløb og praktik hos virksomheden. 

Husk at indgå en aftale før IGU’en startes

Virksomheden og flygtningen skal indgå en aftale. Det foregår elektronisk på VITAS, som er Beskæftigelsesministeriets ansøgningssystem for virksomhedsrettede tilbud. Man skal vælge ordningen Integrationsgrunduddannelse og angive oplysninger om arbejdsområde samt løn- og ansættelsesvilkår.

Samtidig skal man også registrere en uddannelsesplan. Her skal angives de kurser, man forventer, at medarbejderen vil tage under IGU-forløbet, og hvem der er ansvarlig for, at medarbejderen bliver tilmeldt kurset.

Både virksomheden og IGU-medarbejderen skal godkende aftalen. IGU-aftalen skal ikke godkendes af jobcenteret eller ministeriet, men den skal være oprettet i VITAS senest en måned efter, at kandidaten er tiltrådt.

For medlemmer

I dybden med Integrationsgrunduddannelse (IGU)

DI har lavet spørgsmål/svar om reglerne for at benytte den nye integrationsgrunduddannelse for flygtninge. Log ind og læs mere.

Gå i dybden

 

FÅ RÅDGIVNING

I Juravagten sidder DI’s eksperter i personalejura klar til at hjælpe dig, uanset om du har overenskomst eller ej.  Åbningstid er mandag-torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-16

Er du fra industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)


Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

  Skriv til Juravagten

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter