AMO's opgaver

Arbejdsmiljøorganisationen har et ansvar for de strategiske og de praktiske arbejdsmiljøopgaver på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljø opgaverne kan virke uoverskuelige, hvis man ikke har beskæftiget sig med dem før. Her er en skematisk oversigt over de lovpligtige opgaver, som arbejdsmiljøorganisationen har ansvaret for.

AMO's opgaver er uddybende beskrevet i Arbejdstilsynets "bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed" (§17 og §18).

De strategiske opgaver:

Arbejdsmiljøudvalget har ansvaret for at varetage de strategiske arbejdsmiljø opgaver.

 1. Planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøudvalget skal forestå de nødvendige aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici.
 2. Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 3. Kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet og sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes herom.
 4. Deltage i udarbejdelsen af virksomhedens arbejdspladsvurdering, herunder inddrage sygefravær, under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper.
 5. Deltage i fastsættelse af arbejdsmiljøorganisationens størrelse.
 6. Rådgive arbejdsgiveren om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.
 7. Sørge for, at årsagerne til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges, og sørge for at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. Arbejdsmiljøudvalget skal en gang årligt udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden.
 8. Holde sig orienteret om lovgivning om beskyttelse af de ansatte mod sikkerheds- og sundhedsrisici.
 9. Opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion, tilpasset arbejdsforholdene på virksomheden og de ansattes behov, samt sørge for, at der føres stadig kontrol med overholdelse af instruktionerne.
 10. Rådgive arbejdsgiveren om virksomhedens kompetenceudviklingsplan.
 11. Sørge for udarbejdelse af en plan over arbejdsmiljøorganisationens opbygning med oplysning om medlemmer, og sørge for, at de ansatte bliver bekendt med planen.
 12. Medvirke aktivt til en samordning af arbejdet for sikkerhed og sundhed med andre virksomheder, når der udføres arbejde på samme arbejdssted.

De daglige opgaver: 

Arbejdsmiljøgruppen udfører de daglige praktiske opgaver inden for den del af virksomheden, som gruppen dækker. 

 1. Varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici.
 2. Deltage i planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet og deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen, herunder inddrage sygefravær, under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper.
 3. Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.
 4. Kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov.
 5. Deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil og anmelde dem til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant.
 6. Påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed.
 7. Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget.
 8. Forelægge sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for virksomheden, for arbejdsmiljøudvalget.

Susanne Linhart

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 4847
 • Mobil +45 2228 8475
 • E-mail sli@di.dk

Relateret